20 de gener de 2023

  La Fundació Vila-Saborit, l’Hospital Universitari Sagrat Cor i UIC Barcelona van posar en marxa l’any 2016 els Premis de Recerca en Infermeria Fundació Vila-Saborit, amb la finalitat de reconèixer la tasca de joves investigadors, potenciar trajectòries científiques d’excel·lència, donar suport a la recerca en l’àmbit de la infermeria i difondre la recerca de la disciplina infermera.

  Aquests premis tenen dues categories:

  1. Tesis doctorals (cada dos anys)
  2. Treballs finals de màster (cada any)

  Bases de la 6a edició dels Premis (any 2023)

  Poden ser candidats:

  Aquells professionals que hagin cursat un màster universitari (oficial) i que hagin defensat un projecte/treball de recerca en el context del treball final de màster (TFM), en l’àrea de coneixement de la infermeria. El TFM presentat, ha d’haver estat defensat el en el curs acadèmic 2021-2022. Els candidats han d’haver obtingut una qualificació mínima de 8(És obligatori d’adjuntar l’expedient acadèmic del màster cursat)

  La convocatòria està oberta a tots els alumnes matriculats en màsters universitaris oficials, oferts per les universitats catalanes.

  Els treballs han de ser inèdits i escrits en llengua catalana, castellana o anglesa. Poden abordar qualsevol àrea de coneixement d’infermeria.

  Totes les candidatures han de ser enviades amb el format específic demanat, juntament amb el certificat acadèmic on consti la nota corresponent, i el document d’acceptació i dades personals del candidat/ta.

  Els temes dels treballs presentats han d’estar alineats als valors i ètica de la Universitat Internacional de Catalunya.

  Si el treball presentat passa a ser un dels finalistes i, per tant, opta a ser un treball premiat, és imprescindible que el propietari del mateix faci una presentació i defensa breu, el dia de l'entrega de premis.

  Característiques del premi

  Treballs finals de màster: Convocatòria anual

  1r premi: 1.000 €

  Dos accèssits: 500 € (cadascun)

  Terminis i lloc de lliurament de candidatures:

  Les candidatures es poden presentar físicament, a la secretaria dels premis, situada al Campus Sant Cugat de UIC Barcelona (Carrer Josep Trueta, s/n), o bé, es poden presentar per correu electrònic a l’adreça premiosvilasaborit@uic.es, a l’atenció de María Vera. Totes les candidatures han d’incloure la documentació degudament complimentada en els formats establerts.

  El termini de lliurament de candidatures s’iniciarà el 19 de desembre del 2022 i finalitzarà el 19 de febrer de 2023. Només s’admetran les propostes en el format i el termini estipulat.

  Documentació i forma de lliurament

  Candidatures de treballs finals de màster

  La presentació de candidatures de treballs finals de màster ha d’excloure qualsevol dada que pugui identificar la persona que presenta la candidatura. S’ha de lliurar, degudament emplenat, el document de presentació de candidatures de treballs finals de màster que es pot descarregar del web.

  A l’interior d’aquest sobre, s’hi ha d’adjuntar també emplenat el document de dades personals i el certificat de nota excel·lent d’aquest treball. Tota aquesta documentació pot enviar-se també per correu electrònic a premiosvilasaborit@uic.es, a l’atenció de María Vera.

  L’extensió de la candidatura que es presenti no ha de superar les 4.000 paraules (sense comptar els annexos i la bibliografia).

  Procés de selecció

  Els premis els atorga un jurat expert constituït per a aquest efecte i format per representants de les institucions següents:

  • Fundació Vila-Saborit.
  • Doctors en Infermeria (un membre per cada universitat catalana que ofereixi estudis d’Infermeria i màster).
  • Doctors en Infermeria membres d’institucions assistencials catalanes.
  • Experts en recerca de l’Hospital Universitari Sagrat Cor.
  • Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB).

  El jurat avaluador es farà públic a través del web www.fundaciovilasaborit.cat, www.hscor.com www.uic.es una vegada s’hagi constituït.

  Totes les candidatures presentades passaran a ser valorades per el jurat avaluador i es seleccionaran les de millor puntuació

  La decisió del jurat es farà pública en l’acte de lliurament de premis que se celebrarà el 24 de març de 2023.

  Una vegada defensades públicament les candidatures seleccionades finalistes davant una avaluació final del tribunal, es coneixeran els premiats.

  La Fundació Família Vila-Saborit, UIC Barcelona i l’Hospital Universitari Sagrat Cor es reserven el dret a divulgar mitjançant algun altre mitjà de difusió els premis atorgats.

  La decisió del jurat serà inapel·lable, es pot deixar el premi desert si els treballs presentats no reuneixen els requisits que el tribunal consideri necessaris.

  Seran exclosos de la convocatòria els candidats que no presentin el projecte en el format que se sol·licita, que no presentin el formulari de sol·licitud corresponentment emplenat i la documentació en el temps i forma indicats.

  Condicions de participació

  Aquest premi és compatible amb altres finançaments per el mateix objectiu, encara que si es publiquen o difonen els resultat o la iniciativa, cal esmentar que ha rebut aquest premi amb la frase següent: “Aquest projecte ha estat parcialment finançat pels premis Vila-Saborit”

  Els participants premiats accepten que el seu projecte pugui ser difós a través de la web UIC i web Vila-Saborit o altres mitjans de difusió. La propietat intel·lectual dels projectes i iniciatives presentats continuarà sent en tot moment dels autors i poden publicar-ho on considerin.

   

  Calendari de la 6a edició

  • Del 19 de desembre de 2022 al 19 de febrer de 2023: Recepció de las candidatures.
  • Del 20 de febrer al 13 de març de 2023: Avaluació per part del jurat.
  • El 24 de març de 2023 a les 17 h: Acte d’entrega de premis a l’Auditori de l’Hospital Sagrat Cor