Aquestes competències requereixen tot un seguit de coneixements, habilitats i actituds incorporats en processos intel·lectuals complexos el que permet la seva aplicació en circumstàncies variades.

Les competències s'han agrupat sota títols genèrics: procés de cures, prevenció i promoció de la salut, procediments i protocols, atenció a malalts en situacions específiques, comunicació, treball en equip, manteniment de les competències, ètica i aspectes legals i, finalment, compromís professional.

Es va creure clarificador agrupar cada grup de competències sota un títol que defineix cadascuna de les etapes i/o processos que conformen l'actuació de les infermeres, etapes que no difereixen de qualsevol altre grup professional. Tot professional té necessitat de valorar, recollir dades, formular problemes per definir l'estat de la qüestió i poder actuar en conseqüència i avaluar els resultats, òbviament dins del seu camp de coneixements i d'acord a la seva activitat professional.

L'objectiu comú de totes les competències descrites és el de la pròpia professió, és a dir, tenir cura de les persones. Cal entendre que l'actuació derivada de totes i cadascuna de les competències s'inscriu en l'àmbit d'actuació i funcionament de la infermeria.

Així doncs, pensem que aquest aclariment introductor serveix per totes les competències i les seves agrupacions, essent innecessari repetir-lo en començar l'exposició de cadascuna d'elles, en l'apartat següent. NA - per usuaris entenem pacient, persona familiar, persones significatives, grup, comunitat...

1. Procés de CuresObjectiu: Proporcionar cures d'infermeria individualitzades mitjançant un mètode sistemàtic i organitzat.

1.1. Valoració, recollida de dades, i formulació de problemes

Objectiu: Obtenir i analitzar les dades per determinar l'estat de salut de l'usuari i descriure les seves capacitats i/o problemes.

 • Fer l'entrevista clínica completa (àmbits orgànics, psicològics i socials) amb els usuaris i/o persones significatives.
 • Observar i valorar signes objectius: saber fer una exploració física.
 • Recollir i valorar símptomes subjectius manifestats per l'usuari i/o persones significatives.
 • Realitzar accions i procediments que permetin validar el problema identificat.
 • Enregistrar i expressar de forma sistemàtica les dades prioritàries de la informació recollida.
 • Identificar i valorar les dades significatives i, en base a elles, definir els problemes reals i/o potencials.

1.2. Priorització i actuació

Objectiu: Prioritzar els problemes detectats de l'usuari, desenvolupar i executar un pla d'acció per disminuir-los i/o eliminar-los i promoure la seva salut i autonomia.

 • Prioritzar els problemes detectats i, en base a ells, elaborar un pla de cures que inclogui objectius i intervencions adequats als problema/es definit/s.
 • Formular objectius amb l'usuari i/o persones significatives recollint les seves expectatives segons el problema definit prèviament.
 • Planificar activitats de cures per resoldre els problemes de salut del pacient/usuari/client (amb els recursos disponibles i segons la política de l'organització).
 • Elaborar, decidir i seleccionar els protocols i procediments més adequats a l'activitat planificada en base a la seva pertinença, validesa i eficiència.
 • Executar les activitats planificades, tant pel que fa al rol autònom com al de col·laboració.
 • Mantenir la planificació d'activitats de forma actualitzada.
 • Planificar l'alta d'acord amb la data prevista.
 • Complimentar els registres.
 • Dissenyar i adaptar el pla de cures i el pla terapèutic a les necessitats del pacient/usuari de forma individualitzada.

1.3. Avaluació

Objectiu: Avaluar de forma continuada i sistemàtica l'efectivitat del pla d'acció en relació als objectius i/o criteris de resultats establerts.

 • Establir criteris de resultats.
 • Fer l'avaluació continuada del procés de cures.
 • Redissenyar els objectius i les activitats segons l'avaluació continuada, si cal.
 • Avaluar els objectius formulats en el pla de cures.
 • Valorar els recursos i el potencial del malalt (coneixements i materials) per seguir, si cal, autoaplicant-se les cures en el seu domicili.
 • Fer l'informe d'alta d'infermeria.

2. Prevenció i promoció de la salut

Objectiu: Desenvolupar accions conduents a la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i l'educació sanitària en els diferents àmbits de la pràctica.

 • Identificar usuaris amb risc de patir algun dels problemes més prevalents de salut.
 • Avaluar i seleccionar els usuaris que poden beneficiar-se de mesures preventives.
 • Identificar els problemes potencials de salut.
 • Avaluar l'estat de salut de la persona sana.
 • Avaluar l'entorn socio-familiar.
 • Ensenyar i donar consell sobre els diferents mitjans de prevenció del risc i promoció de la salut.
 • Identificar els problemes de salut en el propi medi.
 • Proveir de consell preventiu del risc.
 • Realitzar accions educatives conduents al canvi d'hàbits.
 • Promoure actituds d'autorresponsabilitat enfront la salut.
 • Promoure entorn saludable i segur.
 • Realitzar activitats per a la prevenció de la infecció nosocomial.
 • Realitzar estudis sobre la influència de l'entorn en la salut.
 • Avaluar periòdicament i gradual l'aprenentatge de l'usuari.


3. Procediments i protocolsObjectiu: Proporcionar cures d'infermeria de forma sistematitzada tenint en compte la situació individual de cada usuari i fent èmfasi en la comunicació i informació.

(Els professionals en la seva actuació poden seguir totes o part d'aquestes etapes segons les necessitats de l'usuari o la situació clínica que aquest presenti)

 • Informar i preparar l'usuari.
 • Explicar a l'usuari les etapes que se seguiran en la realització dels procediments i les actuacions que caldrà seguir amb posteritat.
 • Seleccionar i preparar el material adequat.
 • Preparar l'entorn en el que es portaran a terme els procediments.
 • Realitzar el procediment d'acord amb les etapes descrites.
 • Valorar i vigilar les respostes de l'usuari durant la realització del procediment.
 • Acomodar al pacient/usuari/client en condicions de seguretat física i psicològica.
 • Realitzar les accions de vigilància i detecció precoç de possibles complicacions.
 • Registrar les accions i/o les seves incidències.
 • Fer el seguiment i vigilància de l'efectivitat del procediment realitzat.
 • Realitzar i¡/o col·laborar en els procediments de suport al diagnòstic i/o tractament.
 • Observar les mesures d'asèpsia. - Interpretar i executar les prescripcions mèdiques.
 • Coordinar-se amb altres professionals i actuar conjuntament quan la situació assistencial ho requereixi.

4. Tenir cura de les persones en situacions especifiquesObjectiu: Dur a terme la pràctica professional en els diferents àmbits i situacions.

 • Tenir cura de les persones amb processos crònics.
 • Tenir cura de les persones en situació crítica.
 • Tenir cura de les persones amb processos aguts.
 • Tenir cura de les persones amb trastorns mentals greus, transitoris amb risc.
 • Tenir cura de les persones amb manca i/o pèrdua d'autonomia.
 • Tenir cura de les persones en procés de dol.
 • Tenir cura de les persones grans (Atès el progressiu envelliment de la població, malgrat no ser una situació específica com les altres, hem cregut necessari assenyalar aquesta etapa del cicle vital com a punt d'èmfasi)
 • Gestionar les cures pal·liatives en els malalts terminals.
 • Aplicar les mesures terapèutiques adients a les persones amb dolor.
 • Gestionar i desenvolupar l'atenció d'urgència amb eficiència.
 • Gestionar i desenvolupar l'atenció domiciliària amb eficiència.

5. Comunicació/relació amb l'usuari i/o persones significativesObjectiu: Aconseguir una comunicació efectiva i establir una relació terapèutica amb l'usuari.

 • Portar a terme les activitats, protocols i procediments amb empatia i respecte.
 • Promoure un entorn favorable a la comunicació.
 • Portar a terme l'entrevista clínica amb empatia i respecte.
 • Facilitar la comunicació.
 • Ser capaç de comunicar-se efectivament amb els usuaris i/o persones significatives.
 • Tenir especial cura de la comunicació amb usuaris amb dificultats de comunicació i/o comprensió.
 • Comunicar a l'usuari els problemes que gestionarà la infermera o infermer.
 • Explicar i comentar, fins acordar conjuntament amb l'usuari, les actuacions a seguir així com les seves recomanacions.
 • Integrar l'usuari en els plans de cures.
 • Verificar que els usuaris entenen la informació donada per tal de poder acceptar i/o realitzar els plans de cures acordats.
 • Iniciar, fomentar i mantenir una relació terapèutica amb l'usuari.
 • Fomentar, a través de la relació interpersonal i del respecte a l'usuari la confiança i seguretat en relació al seu procés.

6. Treball en equip i relació interprofessionalObjectiu: Donar una atenció integral i coordinada mitjançant el treball en equip.

 • Definir i formular els objectius en el sí de l'equip de treball amb claredat i derivar-ne un pla d'actuació així com avaluar-ne els resultats.
 • Escoltar i recollir les opinions dels diferents membres de l'equip de treball (tant en les vessants verbal com no verbal).
 • Acceptar obertament els diferents membres de l'equip en la seva especificitat.
 • Donar la pròpia opinió, amb fermesa i claredat, tot respectant l'opinió dels altres sense agreujar-los.
 • Assumir i desenvolupar el rol que li pertoqui en cada circumstància.
 • Fer de l'equip un lloc d'intercanvi i anàlisi de l'activitat professional realitzada.
 • Consultar a temps i efectivament els altres professionals de la salut.
 • Reconèixer les habilitats, competències i els papers dels altres professionals sanitaris.
 • Delegar les activitats d'acord als coneixements, habilitats i capacitats de qui ha de realitzar la tasca.

7. Comunicació intraprofessionalObjectiu: Garantir la continuïtat de les cures utilitzant la comunicació formal i estructurada.

 • Elaborar informes d'infermeria escrits, llegibles, ben estructurats i concisos.
 • Presentar oralment els casos de manera estructurada, comprensible i concisa.
 • Redactar informes per comunicar els problemes identificats així com les seves conseqüències sobre els plans d'actuació.
 • Comunicar-se amb els diferents nivells assistencials.

8. Manteniment de les competències professionalsObjectiu: Donar una resposta professional i de qualitat a les diferents situacions de la pràctica.

 • Avaluar els propis coneixements, actituds i habilitats.
 • Emprar diferents mètodes d'aprenentatge per identificar i corregir, si cal, els dèficits de coneixements, actituds o habilitats.
 • Emprar els recursos existents per a l'aprenentatge.
 • Analitzar críticament la validesa i l'aplicabilitat de les fonts d'informació possibles.
 • Analitzar críticament els mètodes i les dades de recerca.
 • Participar en processos d'avaluació professional en general i especialment en l'avaluació per companys.
 • Avaluar críticament els mètodes de treball.
 • Fonamentar la pràctica en els resultats de la recerca.
 • Realitzar activitats de recerca.
 • Utilitzar de forma sistemàtica els resultats dels estudis de qualitat.
 • Dur a terme activitats docents en els diferents nivells professionals.

9. Ètica, valors i aspectes legalsObjectiu: Incorporar a la pràctica els principis ètics i legals que guien la professió.

 • Desenvolupar una praxis professional fonamentada en el respecte dels drets del pacient/usuari/client guiada pel Codi Ètic d'lnfermeria.
 • Identificar les possibles vulneracions dels drets del pacient/usuari/client i emprendre les mesures/accions destinades a preservar-los.
 • Ajustar les decisions i comportaments als principis bioètics: beneficència, no maleficència, autonomia i justícia.
 • Identificar els dilemes ètics i aplicar el raonament i judici crític en la seva anàlisi i resolució.
 • Participar activament en el treball dels Comitès d'Ètica Assistencial i/o Comitès Ètics d'lnvestigació Clínica.
 • Adequar les accions d'infermeria a la lliure elecció de pacient / usuari / client en les decisions de salut, donant continuïtat al procés de cures.
 • Desenvolupar una pràctica professional, correcta en l'aspecte científic, tècnic i ètic i ajustada a les diferents normatives legals i judicials reguladores de les activitats assistencials.
 • Proposar i decidir de forma raonada excepcions en l'aplicació de la norma i exercici de l'objecció de consciència.
 • Assumir la responsabilitat de les seves decisions i accions.

10. Implicació i compromís professionalObjectiu: Fer present el compromís professional amb la societat a través de la participació i la implicació.

 • Participar i implicar-se en la definició de les polítiques de salut en els diferents nivells assistencials i institucionals.
 • Gestionar els recursos i establir mètodes de treball per la correcta prestació de les cures d'infermeria.
 • Establir els estàndards i criteris de resultats de la pràctica professional.
 • Garantir la qualitat de les cures d'infermeria.
 • Participar en la definició de polítiques de recerca, investigació i docència relacionades amb l'àmbit de les competències de la professió.
 • Dissenyar línies d'investigació i recerca en l'àmbit propi de la professió i fer-ne la difusió pertinent.
 • Tenir un sòlid compromís amb la societat per tal de donar una resposta ajustada a les seves necessitats.