Què està fent el COIB?

Impuls i front comú per a l'aprovació del marc normatiu autonòmic 


Creació d’una Comissió de Crisi a la que es convoca les organitzacions i entitats representatives del col·lectiu infermer a Catalunya a fi de fer front comú per a l’aprovació d’un marc normatiu autonòmic que els doni seguretat jurídica, que és la prioritat dins l’àmbit d’acció del COIB.

L’aprovació del marc normatiu autonòmic està pendent de realitzar-se des de l’1 de juliol de 2015, moment en el qual es va realitzar la signatura de l’acord amb la Conselleria de Salut per a desenvolupar la normativa pel desplegament de la Prescripció Infermera  a Catalunya. L’acord es va signar juntament amb el Consell de Col·legis Oficials d’Infermeres i Infermers de Catalunya i els col·legis professionals d’infermeres i infermers de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

El Govern va aprovar-ne el desplegament de la indicació, ús i autorització de medicaments d’ús humà i productes sanitaris per part de les infermeres, en l’àmbit de l’atenció sanitària a data 15 de setembre de 2015, però cal l’aprovació i posterior publicació del decret llei al DOCG que ho faci possible.

Posicionament entorn al Reial Decret estatal, de forma autònoma i col·lectiva amb d'altres entitats

  • En el moment en que es va aprovar el Reial Decret de la prescripció infermera a l’Estat espanyol, el 24 d‘octubre de 2015, el COIB i l’AIFiCC van emetre un posicionament conjunt sobre el text aprovat, expressant els punts de desacord alhora que s’instava als responsables de la negociació amb el Ministeri de Sanitat que trobessin solucions per a desencallar aquesta situació.
  • Publicació i difusió del Posicionament del Fòrum Infermer del Mediterrani a favor de regular la prescripció de medicaments i en contra que s'obligui a les infermeres a cursar formació addicional. Aquest posicionament ha estat explicat i difós a través dels diferents canals de comunicació dels col·legis que en formen part: Barcelona, Alacant, Castelló, Illes Balears, Múrcia i València, així com el Consell d’Infermeria de la Comunitat Valenciana (CECOVA), mitjans de comunicació en diverses ocasions des que es va emetre el juny de 2015.
  • El Fòrum Infermer del Mediterrani, tenint coneixement de la remissió al Consejo de Estado per a dictamen del text del projecte de Reial Decret pel qual es regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà per part de les infermeres, va donar a conèixer el malestar suscitat en el sí d'una gran part de la professió infermera amb relació al projecte. Carta remesa per part del Fòrum Infermer del Mediterrani al President del Consejo de Estado. 27 de maig de 2015.

Acompanyament a les infermeres en la comprensió i interpretació de les noves situacions legals i normatives

  •  Informació constant des de la web i els canals de comunciació del COIB sobre les preguntes freqüents
  • Accés a informació específica i atenció a dubtes en el dia a dia per a les col·legiades i col·legiats, tant abans de ser publicat al BOE com després.
  • Jornades informatives al llarg de la demarcació de Barcelona

Cronologia i històric de l'evolució de la prescripció infermeraInforme: «El Coib davant la prescripció infermera», gener de 2016

Activitat del COIB