L’Institut Català de la Salut ha publicat la convocatòria específica de torn lliure per a places d’infermeres especialistes en obstètrica-ginecològica. El sistema per resoldre el procés de selecció és el de concurs oposició. El període d’inscripció és del 24 d’agost de 2018 al 12 de setembre de 2018 inclosos.

Publicada la convocatòria específica de torn lliure de l’ICS per infermers/eres especialistes en obstètrica-ginecològica

Per veure la convocatòria específica del concurs oposició  de l’ICS fes clic aquí

Diplomat/ada sanitari/ària especialista en obstètrico-ginecològica (subgrup A2) 
(codi d’identificació LLEVADOR/A-PI-2018):
Total places convocades: 185

 

Inscripció
Prèviament a fer la sol·licitud la persona aspirant ha d’introduir al Gestor de currículum del SGRH, el títol acadèmic oficial que li dóna dret a participar a la convocatòria corresponent, en cas que el títol no estigui ja introduït.

La sol·licitud d’inscripció s’ha de fer de forma telemàtica al lloc web de l’ICS.

La persona ha de clicar a: Treballeu a l’CS / Treball fix / Convocatòries de torn lliure / Inscripció convocatòries
Per a fer la inscripció fes clic aquí