El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha publicat la convocatòria de les proves selectives per a l’accés a les places de formació via residència de les especialitats d’Infermeria obstètrico-ginecològica, salut mental, treball, pediatria, familiar i comunitària i geriatria que sumen 1.092 places ofertades per a infermeres a l’Estat. Les proves es realitzaran el dia 2 de febrer de 2019 i el període de presentació de les sol·licituds per presentar-se a les proves és del 17 de setembre al 26 de setembre de 2018, ambdós inclosos.

Convocades les proves d’accés a l’IIR pel 2 de febrer de 2019

Tota la informació relativa a la convocatòria es pot consultar online al web Formación Sanitaria Especializada, especialment habilitat pel Ministeri i està recollida al Butlletí Oficial de l’Estat. Núm. 223, data 14 de setembre de 2018. Feu clic aquí per consultar-lo.

El termini per a la presentació de sol·licituds és del 17 de setembre al 26 de setembre de 2018, ambdós inclosos.

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha convocat un total de 1.092 places distribuïdes de la següent manera:

Infermeria Obtétrico-Ginecològica (llevadores) 379
Infermeria de Salut Mental 203
Infermeria del Treball           18
Infermeria Pediàtrica 133
Infermeria Familiar i Comunitària 339
Infermeria Geriàtrica 20


A Catalunya, s'han convocat un total de 177 places amb la següent distribució:

Infermeria Obtétrico-Ginecològica (llevadores) 64
Infermeria de Salut Mental 39
Infermeria del Treball 0
Infermeria Pediàtrica 17
Infermeria Familiar i Comunitària 55
Infermeria Geriàtrica        2

 

Convocades les proves d’accés a l’IIR pel 2 de febrer de 2019

Prova selectiva:

El sistema de selecció consisteix en un exercici de 225 preguntes d’elecció múltiple més 10 de reserva (la seva duració serà de cinc hores) i en la valoració de l’expedient acadèmic dels estudis universitaris de grau/diplomat i, si és el cas, del títol de doctor.

L’examen es realitzarà el dissabte 2 de febrer de 2019 a les 15.30 hores.

Requisits dels candidats:

 1. En relació a la nacionalitat: Els aspirants hauran d'estar en possessió de la nacionalitat espanyola. Consultar altres supòsits en el BOE, punt II, apartat 1. Nacionalitat.
 2. En relació a la titulació: Estar en possessió del títol de grau, DUI, certificació substitutòria del mateix, o quan es tracti de títols estrangers, la corresponent resolució del seu reconeixement o homologació expedida pel Ministeri corresponent.
 3. En relació a l’ idioma: els aspirants nacionals d’estats on la llengua oficial no sigui el castellà només seran admesos si acrediten coneixement suficient del mateix. Consultar indicacions i excepcions en el BOE, punt II,apartat 3.
 4. Els candidats que actualment estiguin realitzant un període de formació especialitzada en plaça de resident, obtinguda en altres convocatòries, només es podrà presentar si juntament amb la sol•licitud presenta renúncia prèvia a la plaça de formació de que es disposa.

Consultar altres requisits en el BOE, punt II, apartats 5,6,7 i 8.


Sol·licituds:

Els candidats hauran d’omplir el model 790 de “Sol•licitud d’admissió a proves selectives d’accés a formació sanitària especialitzada i liquidació de taxes de drets d’examen” que es trobarà a la web del Ministeri de Sanitat a partir que s’obri el període d’inscripció. A la sol•licitud es remarcarà la localitat on es vol realitzar l'examen, entre altres, es troba Barcelona. Cal omplir el formulari i imprimir aquest document que consta de tres fulls més les instruccions.

Els aspirants que s’hagin presentat a les convocatòries 2015-16, 2016-17 o 2017-19 poden fer la sol·licitud de manera electrònica. Consultar al BOE, punt III, apartat 3.

Taxes de drets d’examen:

Una vegada omplert aquest formulari caldrà presentar-lo, en format paper, en qualsevol entitat financera col•laboradora per a realitzar el corresponent abonament de les taxes.
Taxes a pagar: 30,49 euros. Podeu consultar les situacions d’exempció i bonificacions de pagament de les taxes de dret d'examen al BOE, punt V.


Documentació a presentar:

 • Els dos primers fulls de la instància (Model 790) degudament signats i segellats per l'entitat financera.
 • Còpia autèntica del Document Nacional d'Identitat.
 • Còpia autèntica del títol.
 • Còpia autèntica de la certificació acadèmica de notes.

Les compulses les faran de manera gratuïta el personal que reculli les sol·licituds en el mateix moment de la presentació (c/ Bergara, 12. Barcelona) Per fer la compulsa en el moment de lliurar la documentació és, imprescindible, portar l'original del document i una fotocòpia (mida DIN-4)

Consultar altra documentació a presentar com el doctorat, certificat de coneixement d’idioma en el BOE, punt IV.

Lloc de presentació de la documentació:

Registre de la Delegació del Govern a Barcelona, situada al C/ Bergara, 12, de Barcelona. L’horari d’atenció és de dilluns a divendres, de 9 a 17.00 hores i els dissabtes, de 9 a 14 hores.

Règim de formació i duració dels programes:

Els candidats que finalment obtinguin plaça de formació formalitzaran l'oportú contracte de treball amb l'entitat titular de la institució que li hagi estat adjudicada.

La durada dels programes formatius serà de dos anys per totes les especialitats.

Calendari de la prova:

 • Termini de presentació de sol·licituds: del dia 17 de setembre al 26 de setembre de 2018, ambdós inclosos.
 • Exhibició de les relacions provisionals d'admesos: a partir del 14 de novembre de 2018.
 • Exhibició de les relacions definitives d'admesos: a partir del dia 27 de desembre de 2018.
 • Data de l'exercici: dissabte, dia 2 de febrer de 2019 a les 15,30 h.
 • Exhibició de les plantilles de respostes correctes: a partir del dia 5 de febrer de 2019.
 • Termini per a reclamacions a la plantilla de respostes correctes: 6, 7 i 8 de febrer de 2019.
 • Reunió de les Comissions Qualificadores per resoldre les reclamacions presentades: 18 de febrer de 2019.
 • Exhibició de les relacions provisionals de resultats: a partir del dia 25 de febrer de 2019.
 • Exhibició de les relacions definitives de resultats: a partir del dia 21 de març de 2019.
 • Actes d'assignació de places: a partir del dia 22 d’abril de 2019. Dia a determinar.
 • Termini d’incorporació: del 27 al 28 de maig de 2019.