El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha publicat al Butlletí Oficial del Estado la convocatòria de les proves selectives per a l’accés a les places de formació via residència de les especialitats (IIR) d’Infermeria obstètrico-ginecològica, salut mental, treball, pediatria, familiar i comunitària i geriatria. Unes proves que es faran a data 10 de febrer de 2018 per a tots els aspirants a incorporar-se el maig de l’any vinent.

Convocades les proves d’accés a l’IIR pel 10 de febrer de 2018

Tota la informació relativa a la convocatòria es pot consultar online al web Formación Sanitaria Especializada, especialment habilitat pel Ministeri. Del 19 al 28 de setembre de 2017, ambdós inclosos, es poden presentar les sol·licituds.

 

 

 

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha convocat un total de 1.051 places distribuïdes de la següent manera:

Número total de places per especialitats:

Infermeria Obtétrico-Ginecològica         375
Infermeria de Salut Mental          193
Infermeria del Treball  18
Infermeria Pediàtrica  128
Infermeria Familiar i Comunitària 316
Infermeria Geriàtrica    21

 

A Catalunya, s'han convocat un total de 168 places amb la següent distribució:

Infermeria Obtétrico-Ginecològica    60
Infermeria de Salut Mental    37
Infermeria del Treball  0
Infermeria Pediàtrica  17
Infermeria Familiar i Comunitària 52
Infermeria Geriàtrica  2

 

Prova selectiva

El sistema de selecció consisteix en un exercici de 225 preguntes d’elecció múltiple més 10 de reserva (la seva duració serà de cinc hores) i en la valoració de l’expedient acadèmic dels estudis universitaris de grau/diplomat i, si és el cas, del títol de doctor.

L’examen es realitzarà el dissabte 10 de febrer de 2018, a les 15.30h

 

Requisits dels candidats

 1. En relació a la nacionalitat: Els aspirants hauran d'estar en possessió de la nacionalitat espanyola. Consultar altres supòsits en el  BOE, punt II, apartat 1. Nacionalitat.
 2. En relació a la titulació: Estar en possessió del  títol de grau, DUI, certificació substitutòria del mateix, o quan es tracti de títols estrangers, la corresponent resolució del seu reconeixement o homologació expedida pel Ministeri corresponent.
 3. En relació a l’ idioma: els aspirants nacionals d’estats on la llengua oficial no sigui el castellà només seran admesos si acrediten coneixement suficient del mateix. Consultar indicacions i excepcions en el BOE, punt II,apartat 3.
 4. Els candidats que actualment estiguin realitzant un període de formació especialitzada en plaça de resident, obtinguda en altres convocatòries, només es podrà presentar si juntament amb la sol•licitud presenta renúncia prèvia a la plaça de formació de que es disposa.

Consultar altres requisits en el BOE, punt II, apartats 5,6,7 i 8.


Sol·licituds

Els candidats hauran d’omplir el model 790 de “Sol•licitud d’admissió a proves selectives d’accés a formació sanitària especialitzada i liquidació de taxes de drets d’examen” que es trobarà  a la web del Ministeri de Sanitat a partir que s’obri el període d’inscripció. A la sol•licitud es remarcarà la localitat on es vol realitzar l'examen, entre altres, es troba Barcelona. Cal omplir el formulari i imprimir aquest document que consta de tres fulls més les instruccions.

Els aspirants que s’hagin presentat a les convocatòries 2014-15, 2015-16  o 2016-17 poden fer la sol·licitud de manera electrònica. Consultar al BOE, punt III, apartat 3.

Taxes de drets d’examen

Una vegada omplert aquest formulari caldrà presentar-lo, en format paper, en qualsevol entitat financera col•laboradora per a realitzar el corresponent abonament de les taxes.
Taxes a pagar: 30,19 euros. Podeu consultar les situacions d’exempció i bonificacions de pagament de les taxes de dret d'examen al BOE, punt V.


Documentació a presentar 

 • Els dos primers fulls de la instància (Model 790) degudament signats i segellats per l'entitat financera.
 • Fotocòpia compulsada del Document Nacional d'Identitat
 • Fotocòpia compulsada del títol.
 • Fotocòpia compulsada de la certificació acadèmica de notes.

Les compulses les faran de manera gratuïta  el personal que reculli les sol·licituds en el mateix moment de la presentació (c/ Bergara, 12. Barcelona) Per fer la compulsa en el moment de lliurar la documentació és, imprescindible, portar l'original del document i una fotocòpia (mida DIN-4)

Consultar altra documentació a presentar com el doctorat, certificat de coneixement  d’idioma en el BOE, punt IV.

 

Lloc de presentació de la documentació

Registre de la Delegació del Govern a Barcelona, situada al C/ Bergara, 12, de Barcelona. L’horari d’atenció és de dilluns a divendres, de 9 a 17.00 hores i els dissabtes, de 9 a 14 hores.

 

Règim de formació i duració dels programes

Els candidats que finalment obtinguin plaça de formació formalitzaran l'oportú contracte de treball amb l'entitat titular de la institució que li hagi estat adjudicada. 
La durada dels programes formatius serà de dos anys per totes les especialitats.

 

Calendari de la prova: 
 

 • Termini de presentació de sol·licituds: del dia 19 de setembre al 28 de setembre de 2017, ambdós inclosos.

 • Exhibició de les relacions provisionals d'admesos: a partir del 14 de novembre de 2017.

 • Exhibició de les relacions definitives d'admesos: a partir del dia 9 de gener de 2018.

 • Data de l'exercici: dissabte, dia 10 de febrer de 2018

 • Exhibició de les plantilles de respostes correctes: a partir del dia 13 de febrer de 2018.

 • Termini per a reclamacions a la plantilla de respostes correctes: 14, 15 i 16 de febrer de 2018.

 • Reunió de les Comissions Qualificadores per resoldre les reclamacions presentades: 28 de febrer de 2018

 • Exhibició de les relacions provisionals de resultats: a partir del dia 6 de març de 2018.

 • Exhibició de les relacions definitives de resultats: a partir del dia 3 d’abril de 2018.

 • Actes d'assignació de places: a partir del dia 17 d’abril de 2018. Dia a determinar. 

 • Termini d’incorporació: 24 i 25 de maig de 2018.