Si fa més d’un any que estàs treballant com a infermera, tant si treballes en un centre del SISCAT, com no SISCAT o bé per compte propi, la sol·licitud l’has de tramitar personalment, pel procediment ordinari, al Canal empresa o bé al portal de Tràmits de la Generalitat. Aquest tràmit només es pot fer per Internet, amb el navegdor Internet Explorer.

Has d’emplenar el formulari de sol·licitud, indicant les teves dades personals i les relatives a la titulació, i adjuntar el model normalitzat del formulari de certificat d’empresa o, si treballes per compte propi, adjuntar Informe de vida laboral.

Aquest procediment s’ha de fer amb signatura electrònica o certificat digital admès pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, utilitzant el navegador Internet Explorer per tal de poder descarregar, omplir i enviar sense problemes els arxius PDF.

Si fa menys d’un any que treballes, és convenient que t’esperis a complir-lo per poder fer la sol·licitud. En cas que, per les teves responsabilitats, et sigui imprescindible poder prescriure, pots fer el curs d’adaptació gratuït (les inscripcions ja estan obertes). Aquest curs està destinat, únicament, a les persones que complint els requisits que marca el decret DECRET 180/2019, no puguin acreditar una experiència professional mínima d'un any en l’àmbit pel que sol·liciten l’acreditació. La superació del curs suposa l’obtenció de l’acreditació sense necessitat de fer cap altre tràmit. Per tramitar la inscripció s’ha de fer amb signatura electrònica o certificat digital.

 

A la sol·licitud has de fer constar:

 

  • Les teves dades identificatives.
  • La certificació acreditativa del període d’experiència professional, mínima d’un any, expedida per l’empresa o institució ocupadora. Pots demanar aquest certificat al departament de recursos humans de la teva entitat. Aquest document ha d'estar signat per la persona responsable de Recursos Humans del centre sanitari o entitat on presti els serveis la infermera o infermer, mitjançant certificat digital de persona vinculada o de representant de l'entitat.
  • En cas que hagis treballat en més d’un centre, has de presentar la certificació de cadascun.
  • Si treballes per compte propi, has de presentar el certificat de vida laboral acreditatiu del període d’experiència professional.
  • Si l’any d’experiència és resultat de la prestació laboral en un o més centres per compte aliena o pròpia, has d’acreditar-la per mitjà de la certificació expedida per cada entitat i el certificat de vida laboral.
  • En cas de sol·licitar l’acreditació en l’àmbit de les cures especialitzades, has de presentar la còpia de la certificació del títol d’infermer/a especialista i la certificació acreditativa del període d’experiència professional mínima d’un any, que ha de correspondre a l’especialització per a la qual demanes l’acreditació i amb els mateixos supòsits abans explicats.
  • La direcció general competent pot consultar per mitjans electrònics o obtenir les dades o la documentació acreditativa necessària, tret que t’hi oposis. En aquest cas, hauràs d’aportar tu la documentació acreditativa pertinent.