Després de quasi tres anys d’espera, avui entra en vigor les modificacions al Reial Decret de Prescripció Infermera i que arriben per posar fi a la situació insostenible en què es va deixar a les infermeres i infermers de tot l’Estat. Entrem al detall del text per conèixer quines són aquestes modificacions.

Tot el que necessites saber sobre el Reial Decret de la prescripció infermera que entra en vigor

El Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social ha publicat avui al Boletín Oficial del Estado (BOE) el Reial Decret 1302/2018, de 22 d’octubre, pel que es modifica el Reial Decret 954/2015, de 23 d’octubre, amb el que es regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part de les infermeres.

 


Què podreu prescriure?

  1. Productes sanitaris i medicaments sense recepta mèdica. Podreu prescriure de forma autònoma, atenent a criteris de responsabilitat professional. 
  2. Medicaments de prescripció mèdica que no requereixen d’un diagnòstic mèdic ja que es tracta d’actuacions infermeres. Les infermeres actuaran conforme a protocols prèviament establerts entre els professionals i les autoritats pertinents. És el cas de vacunes, material de cures de ferides, analgèsics, etc.
  3. Prescripció de medicaments subjectes a diagnòstic i prescripció mèdica. En aquests casos en què les infermeres realitzen les cures i el seguiment de les persones ateses. Després del diagnòstic i la prescripció mèdica, les infermeres actuaran conforme a protocols prèviament establerts entre els professionals i les autoritats pertinents.


Quin paper tenen els protocols i guies de pràctica clínica i assistencial?

Per a la prescripció per part de les infermeres de medicaments que requereixin recepta mèdica, s’estableix la creació de protocols i guies de pràctica clínica i assistencial que establiran i delimitaran les bases de l’actuació de tots els professionals.
Aquests protocols i guies seran acordats en el sí de la Comissió Permanent de Farmàcia del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, amb la participació de les organitzacions infermeres i mèdiques i validats per la Direcció General de Salud Pública, Qualitat i Innovació del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.

Quan estaran llestos aquests protocols i guies?

El Reial Decret preveu un termini màxim de dos anys a fi d’aprovar i validar aquests protocols i guies de pràctica clínica i assistencial.

I mentre no s’aproven els protocols?

La disposició transitòria única estableix que amb caràcter excepcional i fins que s’aprovin i validin els protocols i guies de pràctica clínica i assistencial o, en tot cas, fins a complir-se el termini màxim prevista per a la seva aprovació, les infermeres i infermeres que hagin desenvolupat funcions d’indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà com a conseqüència de l’aplicació de la normativa autonòmica vigent sobre la matèria, podran seguir aplicant els referits protocols i guies en els termes establerts en la normativa autonòmica per la que van accedir a l’exercici d’aquestes competències.

Com es farà la indicació i dispensació?

Només es podrà fer mitjançant ordre de dispensació i haurà d’incloure les seves dades d’identificació, el número de col·legiat/da o, en el cas d’ordres de dispensació del SNS, el codi d’identificació assignat per les administracions competents o, en el cas que pertoqui, l’especialitat oficialment acreditada.
En el cas de medicaments subjectes a prescripció mèdica també s’inclourà la informació corresponent al protocol o a la guia de pràctica clínica i assistencial en la que es fonamenta.

Què necessitareu per poder prescriure?

Totes les infermeres i infermers s’hauran d’acreditar com a prescriptors.

Els requisits són:

En l’àmbit general

  • Disposar del títol de grau, diplomatura o ATS, o equivalent.
  • Acreditar una experiència professional mínima d’un any o superar un curs d’adaptació que l’administració sanitària oferirà de manera gratuïta

En l’àmbit de les especialitats

  • Disposar del títol de grau, diplomatura o ATS, o equivalent.
  • Disposat del títol d’infermera especialista
  • Acreditar una experiència professional mínima d’un any o superar un curs d’adaptació que l’administració sanitària oferirà de manera gratuïta

Podràs acreditar-te si ets infermera procedent d’Estat membre de la Unió Europea i de tercers països?

Sí, sempre que es justifiqui els requisits abans especificats.

I si no tinc el títol de grau, diplomatura o ATS?

El Reial Decret especifica que de forma excepcional, les infermeres i infermers que no tinguin el grau, la diplomatura ni el títol d’Ajudant Tècnic Sanitari i que fins la data hagin desenvolupat funcions d’indicació, ús i autorització de medicacions i productes sanitaris d’ús humà com a conseqüència de l’aplicació de normativa autonòmic vigent podran accedir a l’acreditació fent la sol·licitud a l’òrgan competent de cada Comunitat Autònoma. Hauran de fer-ho acompanyant la sol·licitud d’un certificat de la SNS acreditatiu de que s’han adquirit les competències professionals que s’indiquen en cada cas i que es disposa d’una experiència mínima de tres mesos en aquestes funcions bé com a infermera responsable de cures generals o bé com a infermera especialista.
En tot cas, aquesta sol·licitud no es podrà cursar fins a la validació prèvia dels corresponents protocols i guies de pràctica clínica i assistencial.

Qui us acreditarà?

El procediment per l’acreditació de les infermeres i infermers serà regulat per les comunitats autònomes en l’àmbit de les seves competències.

Com afecta a les llevadores?

Les llevadores tenen reconegudes les activitats pel diagnòstic, supervisió, assistència a l’embaràs, part, postpart o de nounat normal. Les previsions del Reial Decret de la prescripció infermera s’entenen sense prejudici del que ja disposa el Reial Decret 581/2017 en aquest sentit.