23 de desembre de 2016

L’Institut Català de la Salut (ICS) ha publicat la convocatòria específica de promoció interna per a places d’infermeres i d’infermeres especialistes en obstètrico-ginecològica. El sistema per resoldre el procés de selecció és el de concurs oposició. El període d’inscripció és del 23 de desembre al 20 de gener de 2017 inclosos.

Publicada una convocatòria específica de promoció interna de l’ICS

Places convocades

Diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (subgrup A2) (codi d’identificació DSI-PI-2016):

Torn de places de promoció interna: 178

Torn de places reservades a persones amb discapacitació legal reconeguda: 9

Total places convocades: 187

Diplomat/ada sanitari/ària especialista en obstètrico-ginecològica (subgrup A2)

(codi d’identificació LLEVADOR/A-PI-2016):

Torn de places de promoció interna: 55

Torn de places reservades a persones amb discapacitació legal reconeguda: 2

Total places convocades: 57

 

Requisits de participació

Els requisits de participació s’han de complir l’últim dia del termini d’inscripció i s’han de mantenir fins a la presa de possessió de la plaça adjudicada.

No podran participar en aquesta convocatòria les persones que tinguin nomenament estatutari fix d’igual categoria a la qual opten.

  • Tenir la condició de personal estatutari fix de l’ICS
  • Estar en situació de servei actiu i acreditar un període mínim de serveis prestats amb nomenament estatutari fix de dos anys en la categoria de procedència a l’ICS.
  • Disposar el títol acadèmic oficial exigit per cada categoria:
  • Per a diplomat/da en infermeria: tenir el títol de grau/diplomat universitari en infermeria o equivalent.
  • Per a diplomat/da especialista en obstetrícia ginecològica: tenir el títol de l’especialitat d’infermera obstètrica ginecològica (llevador/a)
     

Inscripció

Prèviament a fer la sol·licitud la persona aspirant ha d’introduir al “Gestor de currículum” del SGRH, el títol acadèmic oficial que li dóna dret a participar a la convocatòria corresponent, en cas que el títol no estigui ja introduït.

La sol·licitud d’inscripció s’ha de fer de forma telemàtica al lloc web de l’ICS. La persona ha de clicar a “Treballeu a l’ICS”, “Treball fix”, “Convocatòries de promoció interna”, “Inscripció convocatòries”. Per a fer la inscripció fes clic aquí

Termini d’inscripció

El termini d’inscripció és de 30 dies naturals a partir de l’endemà de al data de publicació de la convocatòria al DOGC. El període d’inscripció és del 23 de desembre de 2016 al 20 de gener de 2017 inclosos.

Pagament de la taxa

Les taxes per places d’infermera i d’especialista en obstètrico ginecològica són de 52,40€. Podeu consultar les formes de pagament, les bonificacions i exempcions del pagament de la taxa al punt 6 de la convocatòria.

Desenvolupament del procés de concurs oposició

El lloc, la data i l’hora i els resultats de les proves es publicaran al lloc web de l’ICS

Fase d’oposició:

Consisteix en la realització de 3 proves de caràcter obligatori.

  • Primera prova: Consisteix de dues proves: La primera consisteix en respondre un qüestionari tipus test sobre la pràctica professional de la categoria i , la segona consisteix en resoldre un supòsit pràctic amb preguntes tipus test.
  • Segona prova: Avaluació del coneixement de la llengua catalana i consta de dos exercicis. Es requereix el Nivell C de català i les persones que acreditin tenir el certificat d’aquest nivell estan exemptes de fer la prova.
  • Tercera prova: consta de dos exercicis. El primer exercici consta en resoldre uns supòsits específics per avaluar les competències transversals. I el segon exercici, consisteix en respondre un qüestionari tipus test adequat a cada perfil competencial.

Podeu consultar més detalls de les diferents proves al punt 8  i el temari corresponent a cada categoria a l’Annex 2 de la convocatòria.

Fase de concurs:

El tribunal només valorarà els mèrits de les persones aspirants que hagin superat la fase d’oposició.
Podeu consultar el barem de mèrits a l’Annex 3 de la convocatòria.

Acte d’elecció de plaça

En un termini no superior a 30 dies des de la publicació de la llista definitiva de la puntuació final s’obrirà un termini de 10 dies en el SGRH, per tal que les persones que constin a la  llista facin elecció de la gerència territorial en que estan interessades. Podeu consultar  els detalls de l’elecció de places al punt 10 de la convocatòria.

Per veure la convocatòria específica de promoció interna de l’ICS fes clic aquí.