19 de novembre de 2015
  L’Institut Català de la Salut ha publicat la convocatòria específica d’oposicions per a places d’infermeres i d’infermers especialistes en obstètrico-ginecològica. El sistema per resoldre el procés de selecció és el de concurs oposició. El període d’inscripció és del 20 de novembre al 9 de desembre ambdós inclosos.

  Per veure la convocatòria específica de les oposicions de l’ICS fes clic aquí 
   
  Places convocades

  Diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (subgrup A2):
  Torn de places lliures: 130
  Torn de places reservades a persones amb discapacitació legal reconeguda: 6
  Total places convocades: 136

  Diplomat/ada sanitari/ària especialista en infermeria obstètrico-ginecològica (subgrup A2):
  Torn de places lliures: 11
  Torn de places reservades a persones amb discapacitació legal reconeguda: 0
  Total places convocades: 11
   
  Requisits de participació

  • Per a Diplomats/des en Infermeria: tenir el títol de grau/diplomat universitari en infermeria o ajudant tècnic sanitari
  • Per a Diplomats/des especialistes en obstètrico-ginecològica: tenir el títol d’infermera obstètrica i ginecològica (llevador/a)
  Veure altres requisits a la base 3 de les bases generals.
   
  Inscripció

  Prèviament a fer la sol·licitud, la persona aspirant ha d’introduir al “Gestor de currículum” del SGRH, el títol acadèmic oficial que li dóna dret a participar a la convocatòria corresponent, en cas que el títol no estigui ja introduït.

  La sol·licitud d’inscripció s’ha de fer de forma telemàtica al lloc web de l’ICS. La persona ha de clicar en el Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH) a la icona “Selecció i trasllat”, “Convocatòries de selecció”, “Inscripció telemàtica a convocatòries de selecció”, introduir el “nom usuari” i la clau.

  Una vegada identificada al SGRH ha de clicar a l’opció “Convocatòries de selecció”.
   
  Termini d’inscripció

  El termini d’inscripció és de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al DOGC. Per tant, del 20 de novembre al 9 de desembre inclosos.
   
  Pagament de la taxa

  Les taxes per places d’infermera i d’especialista en obstètrico ginecològica són de 52,40€.

  Podeu consultar les formes de pagament, les bonificacions i exempcions del pagament de la taxa al punt 6 de la convocatòria.
   
  Si es té dret a exempció o bonificació cal entregar el document que així ho acredita,  conjuntament amb aquest model d’entrega de documentació
   
  Podeu consultar les instruccions sobre com demanar les bonificacions en aquest enllaç.
   
   
  Desenvolupament del procés de concurs oposició

  El lloc, la data i l’hora i els resultats de les proves es publicaran al lloc web de l’ICS
   
  Fase d’oposició:

  Consisteix en la realització de 4 proves de caràcter obligatori i eliminatori i una prova de caràcter voluntari i no eliminatori.
  • Primera prova: prova teòrica de tipus test. Aquesta prova es realitzarà a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona

  • Segona prova: coneixement de la llengua catalana i castellana. En el cas del català estan  exemptes les persones que acreditin tenir el Nivell C o superior. En el cas del castellà és per a les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola.
  • Tercera prova: resoldre per escrit un supòsit pràctic o més d’un.
  • Quarta prova: dirigida a acreditar les competències de la categoria corresponent.
  • Les persones que hagin superat la fase d’oposició podran ser convocades per realitzar una prova voluntària.
  Una vegada acabades les proves i publicats els resultats hi haurà 10 dies hàbils per presentar les al·legacions que es considerin.

  Fase de concurs:
   
  El tribunal només valorarà els mèrits de les persones aspirants que hagin superat la fase d’oposició.

  Una vegada valorats els mèrits i publicada la llista provisional de puntuació hi haurà 10 dies hàbils per presentar les al·legacions que es considerin.

  Després de publicar la llista definitiva del concurs de mèrits es publicarà el resultat final del procés de selecció.
   
  Acte d’elecció de plaça

  En un termini no superior a 30 dies des de la publicació de la llista definitiva de la puntuació final s’obrirà un termini de 10 dies en el SGRH, per tal que les persones que constin a la  llista facin elecció de la gerència territorial en que estan interessades.
  Podeu consultar  els detalls de l’elecció de places al punt 10 de la convocatòria.
   
   
  Si teniu dubtes, podeu consultar el document sobre preguntes freqüents en aquest enllaç.
   

  Notícies relacionades:
   
  - L’Institut Català de la Salut avança els temaris de la propera convocatòria d’oposicions
  - Es publiquen les bases generals de la convocatòria d’oposicions de l'ICS
  - Curs online de preparació de les oposicions a l’ICS amb preus reduïts per a col·legiades