El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha publicat la convocatòria de les proves selectives per a l’accés a les places de formació via residència de les especialitats d’Infermeria obstètrico-ginecològica, salut mental, treball, pediatria, familiar i comunitària i geriatria.

S’obre el període per a inscriure’s a les proves selectives de l’IIR, que es realitzaran el 28 de gener de 2017

Butlletí Oficial de l’Estat. Núm. 221, data 13 de setembre de 2016.

Feu clic aquí per consultar-lo.

A continuació us detallem la informació d'interès per a tot el procediment:

Termini per a la presentació de sol·licituds:

El termini per a la presentació de sol·licituds és del 19 al 28 de setembre de 2016, ambdós inclosos.
 
Places convocades:

Número total de places per especialitats

Infermeria Obtètrico-Ginecològica        368
Infermeria de Salut Mental                    183
Infermeria del Treball                            17
Infermeria Pediàtrica                             114
Infermeria Familiar i Comunitària          293
Infermeria Geriàtrica                              19

Total                                                     994

Número de places per especialitats a Catalunya

Infermeria Obtètrico-Ginecològica          60
Infermeria de Salut Mental                     30
Infermeria del Treball                              0
Infermeria Pediàtrica                             15
Infermeria Familiar i Comunitària          44
Infermeria Geriàtrica                               2

Total                                                     151                                         

Prova selectiva:

El sistema de selecció consisteix en un exercici de 225 preguntes d’elecció múltiple més 10 de reserva (la seva duració serà de cinc hores) i en la valoració de l’expedient acadèmic dels estudis universitaris de grau/diplomat i, si és el cas, del títol de doctor.

L’examen es realitzarà el dissabte 28 de gener de 2017 a les 15.30 hores.

Requisits dels candidats:

1. En relació a la nacionalitat: Els aspirants hauran d'estar en possessió de la nacionalitat espanyola. Consultar altres supòsits en el BOE, punt II, apartat 1. Nacionalitat.

2. En relació a la titulació: Estar en possessió del títol de grau, DUI, certificació substitutòria del mateix, o quan es tracti de títols estrangers, la corresponent resolució del seu reconeixement o homologació expedida pel Ministeri corresponent.

3. En relació a l’idioma: els aspirants nacionals d’estats on la llengua oficial no sigui el castellà només seran admesos si acrediten coneixement suficient del mateix. Consultar indicacions i excepcions en el BOE, punt II,apartat 3.

4. Els candidats que actualment estiguin realitzant un període de formació especialitzada en plaça de resident, obtinguda en altres convocatòries, només es podrà presentar si juntament amb la sol·licitud presenta renúncia prèvia a la plaça de formació de que es disposa.

Consultar altres requisits en el BOE, punt II, apartats 5, 6, 7 i 8.

Sol·licituds:

Els candidats hauran d’omplir el model 790 de “Sol·licitud d’admissió a proves selectives d’accés a formació sanitària especialitzada i liquidació de taxes de drets d’examen” que es trobarà a la web del Ministeri de Sanitat a partir que s’obri el període d’inscripció. A la sol·licitud es remarcarà la localitat on es vol realitzar l'examen, entre altres, es troba Barcelona. Cal omplir el formulari i imprimir aquest document que consta de tres fulls més les instruccions.

Els aspirants que s’hagin presentat a les convocatòries 2013-14, 2014-15 o 2015-16 poden fer la sol·licitud de manera electrònica. Consultar al BOE, punt III, apartat 3.

Taxes de drets d’examen:

Una vegada omplert aquest formulari caldrà presentar-lo, en format paper, en qualsevol entitat financera col·laboradora per a realitzar el corresponent abonament de les taxes. Taxes a pagar: 29,89 euros. Podeu consultar les situacions d’exempció i bonificacions de pagament de les taxes de dret d'examen al BOE, punt V.

Accés al Model 790
https://sede.msssi.gob.es/fse/modelo790/

Documentació a presentar:

 • Els dos primers fulls de la instància (Model 790) degudament signats i segellats per l'entitat financera.
 • Fotocòpia compulsada del Document Nacional d'Identitat.
 • Fotocòpia compulsada del títol.
 • Fotocòpia compulsada de la certificació acadèmica de notes.

Les compulses les faran de manera gratuïta el personal que reculli les sol·licituds en el mateix moment de la presentació (c/ Bergara, 12. Barcelona). Per fer la compulsa en el moment de lliurar la documentació és, imprescindible, portar l'original del document i una fotocòpia (mida DIN-4).

Consultar altra documentació a presentar com el doctorat, certificat de coneixement d’idioma en el BOE, punt IV.

Lloc de presentació de la documentació:

Registre de la Delegació del Govern a Barcelona, situada al C/ Bergara, 12, de Barcelona. L’horari d’atenció és de dilluns a divendres, de 9 a 17 hores i els dissabtes, de 9 a 14 hores.

Règim de formació i duració dels programes:

Els candidats que finalment obtinguin plaça de formació formalitzaran l'oportú contracte de treball amb l'entitat titular de la institució que li hagi estat adjudicada.

La durada dels programes formatius serà de dos anys per totes les especialitats.
 
Calendari de la prova:

 • Termini de presentació de sol·licituds: del dia 19 al 28 de setembre de 2016, ambdós inclosos.
 • Exhibició de les relacions provisionals d'admesos: a partir de l’11 de novembre de 2016.
 • Exhibició de les relacions definitives d'admesos: a partir del dia 29 de desembre de 2016.
 • Data de l'exercici: dissabte, dia 28 de gener de 2017 a les 15:30h.
 • Exhibició de les plantilles de respostes correctes: a partir del dia 6 de febrer de 2017.
 • Termini per a reclamacions a la plantilla de respostes correctes: 7, 8 i 9 de febrer de 2017.
 • Reunió de les Comissions Qualificadores per resoldre les reclamacions presentades: 21 de febrer de 2017
 • Exhibició de les relacions provisionals de resultats: a partir del dia 28 de febrer de 2017.
 • Exhibició de les relacions definitives de resultats: a partir del dia 24 de març de 2017.
 • Actes d'assignació de places: a partir del dia 10 d’abril de 2017. Dia a determinar. 
 • Termini d’incorporació: del 22 al 26 de maig de 2017.