24 de maig de 2016
  Arran de la publicació el passat dia 17 de maig de Diligència del Tribunal Qualificador de la convocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de diplomat sanitari/ària en infermeria (subgrup A2) de 12 de maig de 2016 de l’Institut Català de la Salut (ICS), els representants dels quatre col·legis catalans han fet arribar al Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, el malestar de col·legiades i col·legiats de les quatre demarcacions pel que consideren un greuge comparatiu.
   
  Mentre els tribunals de totes les categories professionals han determinat una única resposta correcta per a cada pregunta, el punt primer de l’annex 2 on s’estableixen els criteris que regiran la realització i la valoració de la primera prova de la categoria de diplomat/da en infermeria amb el num. DSI-T.LLIURE-2015, es fa constar que hi haurà preguntes amb una única resposta correcte, preguntes amb 2 respostes correctes i preguntes amb 3 respostes correctes.

  Des del respecte a la decisió del tribunal i tot i conèixer que la resolució SLT/2623/2015, de 12 de novembre, de convocatòria específica del procés selectiu estableix que el tribunal fixarà prèviament el temps per a la realització de la prova i el criteri per determinar la puntuació que s’haurà de superar per aprovar l’exercici, aquesta diferència de criteris en el format de la resposta s’ha entès com a una dificultat evitable en la prova de les infermeres i considerada com un greuge comparatiu respecte altres categories que opten a aquest procés selectiu.

  Des del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya s’ha demanat que des de l’ICS, es facin les gestions oportunes per intentar minimitzar aquest conflicte i que es re-consideri el manteniment d’aquest format diferenciat de preguntes de resposta múltiple, que s’entén innecessari i que ha generat el malestar.

  La resposta des de l’ICS ha estat que, des del respecte a la independència del tribunal, volen aclarir que el número de preguntes que tenen més d’una resposta vàlida ha de suposar un percentatge molt baix del total. De la mateixa manera, en l’enunciat de les preguntes d’aquest molt baix percentatge del total, es fa constar si hi ha 2 o més respostes correctes.

  En la resposta des de l’ICS, també, es mostra el convenciment que el disseny de les preguntes d’aquesta convocatòria, possibilita que les preguntes puguin ser respostes per les infermeres independentment que hagin desenvolupat la seva tasca a l’atenció primària o hospitalària. Aquesta ha estat una preocupació reiteradament mostrada per moltes de les infermeres i infermers que opten a aquesta prova.

  Tot i així, posar en coneixement, que les infermeres i infermers afectats poden adreçar la seva reclamació a l’Institut Català de la Salut a través del registre d’entrada o correu postal certificat a la Unitat de Provisió i Selecció de l’ICS, Gran Via de les Corts Catalanes, 587-589, 08007 Barcelona.
   
  Barcelona, 20 de maig de 2016