4 de novembre de 2015
  El Departament de Salut ha publicat les bases generals que regulen els processos de selecció per a l’accés a places de personal estatutari de l’ICS.

  La inscripció s’haurà de fer via telemàtica a través del Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH).

  És imprescindible estar registrat al SGRH per poder fer la inscripció. En el cas de no estar registrat, caldrà donar-se d’alta com a nou usuari. Les persones que ja estiguin donades d’alta caldrà que comprovin l’exactitud de les dades que hi consten.

  Una vegada acabada la inscripció telemàtica la persona podrà guardar el justificant o imprimir-lo amb el número de registre corresponent.

  El termini d’inscripció serà de 20 dies naturals a comptar des del dia següent a la data que es publiqui cada convocatòria específica.

  Els drets d’examen dependran de la normativa vigent en matèria de taxes i preus públics de la Generalitat. L’abonament es farà segons les instruccions que constaran a la convocatòria específica i al SGRH.

  Caldrà introduir els mèrits que es vulguin al·legar en el Gestor de Currículum del SGRH. Si els mèrits ja estan introduïts caldrà revisar l’exactitud de les dades que hi consten  i també es podrà retirar el mèrit que es consideri. 
  El procés de selecció constarà de les fases d’oposició i de concurs de mèrits.

  La fase d’oposició versarà sobre les matèries contingudes en el temari que l’ICS ja ha publicat. La puntuació màxima de la fase d’oposició serà igual al doble de la puntuació màxima de la fase de concurs.

  Les proves de la fase d’oposició són obligatòries i eliminatòries i constaran les proves i exercicis següents:

  • Prova tipus tests. Aquest exercici el superarà com a màxim un número de persones igual al 300% de les places a cobrir.
  • Una prova amb casos pràctics referents a les funcions a desenvolupar a la categoria a la que s’opti.
  • Una prova dirigida a acreditar les competències a la categoria que s’opti
  • Una prova de coneixements de llengua catalana i una de llengua castellana, si fos necessari, per aquelles persones que no estiguin exemptes.

  El calendari de realització de les proves es decidirà en funció de les bases de les convocatòries específiques.

  A la fase de concurs es valoraran els mèrits previstos a la baremació de cada convocatòria específica. Es poden consultar els criteris generals de baremació a l’article 6.2.2. -Fase de concurs- del mateix document).

  Les persones que superin la fase d’oposició hauran de presentar la documentació original i còpia acreditativa dels requisits i mèrits al·legats.
  La puntuació final serà l’obtinguda per la suma de la puntuació de la fase d’oposició i la de concurs.

  Només seran aprovades en el procés de selecció les persones que obtinguin plaça. Els destins s’adjudicaran per ordre de puntuació i d’acord el que estableixi cada convocatòria específica.

  Per consultar les bases generals  fes clic aquí
   
   
  Notícies relacionades
   
  - L’Institut Català de la Salut avança els temaris de la propera convocatòria d’oposicions, 28 d'octubre de 2015 

  - La Generalitat convoca 340 places públiques a Salut, 22 de juliol de 2015