Presentació de recurs d'alçada per la llista d'aprovats en la primera prova de l'oposició de diplomades en infermeria (subgrup A2) de l'oferta 2015.

El COIB us facilita un model de recurs d'alçada per presentar davant la gerència de l'ICS

Després de la publicació de la diligència del tribunal qualificador de la convocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de diplomat/da en infermeria, l’ICS obre un termini d’un mes a comptar de l’endemà de la esmentada publicació,  per a qui estigui interessat en interposar recurs d’alçada davant la directora gerent de l’ICS.

Des del COIB us facilitem un model de recurs d’alçada on només heu d’afegir les al·legacions i/o documents annexos que considereu.