23 de febrer de 2006

  La prescripció infermera una realitat que cal dotar de legalitat.

  Durant l’any 2005 es va crear un grup de treball format per infermeres de diferents àmbits assistencials, docents i gestors, de reconegut prestigi i experiència, per tal d’assessorar i elaborar l'Esborrany de proposta de regularització legal de la prescripció infermera del Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona (COIB).

  Amb la creació d’aquest document es pretén donar resposta al compromís adquirit amb les col·legiades i els col·legiats d’elaborar una proposta de legalització i regularització de la prescripció infermera.

  Actualment la infermera es troba amb la dificultat de no poder prescriure determinats medicaments i productes sanitaris emprats en la dispensació de les cures, fet que provoca demores, duplicitats i en definitiva insatisfacció dels professionals i usuaris. La prescripció infermera és una competència cabdal per contribuir a l’eficàcia de la gestió dels problemes de salut de la població, i l’optimització de l’ús de les prestacions sanitàries, assistencials i les cures aplicades, tal i com demostren múltiples estudis.

  Amb el marc legal actual, difícilment es podrà desenvolupar la prescripció infermera i és per això que ens cal que es reguli el reconeixement de l’autoritat per prescriure sempre dins del marc de responsabilitats i competències de la professió infermera.

  És ara, quan el Projecte de Llei de Garanties i Ús Racional dels Medicaments i Productes Sanitaris està en fase parlamentària, que demanem la revisió de la llei, i en concret l’Article 76 en el seu punt 1, perquè es reconegui la facultat d’ordenar la prescripció de medicaments i productes sanitaris per part de la infermera.

  El COIB ha elevat aquest document al Consell de Col·legis de Diplomats en Infermeria de Catalunya pel seu coneixement i la seva consideració, alhora que l’ha fet arribar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, a petició del mateix.

  Si teniu qualsevol esmena, modificació o suggeriment sobre l’esborrany els podeu fer arribar a través de correu postal o de correu electrònic. Aquestes consideracions seran recollides i trameses a les infermeres membres del grup de treball i de l’equip assessor.

  El document complet es pot consultar tant en català com en castellà:

  Per descarregar el document en català, feu clic aquí.
  Para descargar el documento en castellano, haz clic aquí.