3 de febrer de 2011
  Des del Col·legi Oficial d'Infermeria de Barcelona lamentem profundament el malestar que ha sorgit entre el grup d’infermeres que han participat en el darrer procés de concurs–oposició per a l’aprovisionament de places d’infermera per a l’Atenció Primària que s’ha dut a terme en l’Institut Català de la Salut (Convocatòria Primària – DUI - 2010).
   
  El Col·legi ha rebut nombroses consultes de les seves col·legiades i col·legiats en relació al contingut de la prova de coneixements d’aquest concurs-oposició, i encara més mostres de desacord i sol·licituds d’assessorament per a la impugnació parcial i/o total de la mateixa.
   
  La convocatòria de places hauria de suposar una oportunitat de desenvolupament professional per a totes les infermeres que hi participen, però en canvi, un seguit de disfuncions en la prova de coneixements d’aquest concurs-oposició ha esdevingut un conflicte.
   
  En compliment del compromís que aquesta corporació professional va contraure amb moltes de les seves col·legiades i col·legiats, a continuació relacionem les consideracions que hem fet arribar a l'Institut Català de la Salut (ICS) i que, a més, creiem que poden contribuir a millorar processos d'oposició futurs:
  1. La formulació de les preguntes mai pot ser l’origen de situacions com la que s’ha produït, tan pel contingut com per la forma de les mateixes.

  2. Alguns dels continguts d’aquesta prova de coneixements no formen part del cos de coneixements del que avui és la disciplina infermera.
   
  Els continguts de la prova haurien d'adequar-se a l'oferta de les places que es treuen a concurs i també al marc de cada disciplina. És a dir, si el que és pretén és cobrir places d'infermeres per a l’atenció primària, els continguts de la prova haurien de ser coherents a aquest lloc de treball.
   
  3. L’absència d’un marc bibliogràfic de referència és, també, una font de dificultat tant per l’aspirant a l’hora de plantejar l’estudi de la prova de coneixements com pel tribunal en l’elaboració de l’esmentada prova. Incloure un marc bibliogràfic hagués evitat, per exemple, la multiplicitat de respostes correctes.
   
  La disciplina infermera ha evolucionat molt i ràpidament els darrers anys i els tractats sobre la mateixa han experimentat canvis importants. Un marc de referència bibliogràfic, no tant sols facilitaria l'estudi als/les aspirants, sinó que la tria de la mateixa i el seu ús posterior, ajudaria a unificar criteris en l'exercici professional dels infermers i les infermeres. D'aquesta manera es contribuiria a millorar les cures infermeres que es duen a terme a l'Institut Català de la Salut.
  4. Una prova de coneixements com la que hi ha hagut en aquesta convocatòria ha provocat que la gran part dels aspirant no hagi arribat a la nota mínima per a ser considerat apte. Aquesta situació ha provocat un profund malestar entre els/les aspirants suspesos, doncs a banda de ser considerats “no aptes” per a l’acompliment en el seu lloc de treball, enguany se li afegeix l’impacte que té el resultat d’aquesta prova en la seva posició dins la Borsa de Treball de l’ICS.
  Som coneixedors del nivell de competències de les infermeres que treballen en les organitzacions de l’ICS sense tenir la plaça en propietat, fet que demostra que s’ha produït alguna disfunció en la formulació de les preguntes de la prova de coneixements d’aquest concurs-oposició.
   
  Per a tothom és conegut que aquest tipus de processos de selecció sempre suposen un motiu d'angoixa pels professionals que hi participen. En aquest sentit, el Tribunal d’aquest concurs-oposició hauria d’haver tingut cura en no afegir-ne de nous.
   
  El Govern de Catalunya s’ha compromès en nombroses ocasions a eradicar la inestabilitat laboral (o la precarietat, en algunes situacions) que tan afecta a la nostra professió. Situacions com les que motiva aquest posicionament podrien contribuir a perpetuar situacions no desitjables i que, en cap cas, afavoreixen les condicions de treball de les infermeres.
   
  Demanem doncs a l’Institut Català de la Salut que prengui les mesures necessàries per resoldre o pal·liar aquest conflicte.
   
   
  Feu clic aquí per consultar el document aprovat en Junta de Govern del Col·legi Oficial d'Infermeria de Barcelona, el dia 2 de febrer de 2011.