13 de novembre de 2009

  Fruit de les consultes que el Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona ha rebut sobre l’administració de la vacuna contra la Grip A, la corporació professional fa les següents observacions:

  • La Llei 29/2006, de garanties i ús racional dels medicaments, només reconeix al metge o l’odontòleg, únics professionals amb facultat per ordenar la prescripció de medicaments i productes sanitaris i la modificació d’aquesta llei encara està pendent de l’aprovació del Senat.
  • Malgrat aquest precepte, el compromís ètic de les infermeres i els infermers ha fet que, a risc de la seva seguretat jurídica, no permetin que aquesta lamentable situació jurídica afecti de cap manera la salut dels seus conciutadans.
  • Tot i així, entenem que és responsabilitat de les autoritats sanitàries i dels responsables de les organitzacions proveïdores de serveis de salut, establir les mesures organitzatives que permetin garantir aquesta atenció de forma ajustada a la legalitat vigent.
  • Concretament i pel que fa a l’administració de la vacuna contra la Grip A, així com en d’altres casos i fins que la llei no es modifiqui, es requereix de la corresponent prescripció mèdica individualitzada perquè la vacuna pugui ser administrada.
  • Si no es disposa d’una prescripció mèdica individualitzada, cal administrar la vacuna sota un protocol que detalli les condicions d’aquesta administració (població susceptible, criteris d’inclusió i exclusió, etc.) i d’un document de prescripció genèric que incorpori el llistat de les persones susceptibles de ser incloses en el protocol. Aquest document haurà d’estar signat pel metge responsable d’aquesta vacunació.
  • Aquest protocol i el document de prescripció genèric és necessari a efectes d’autoritzar, que no d’obligar, a les infermeres i els infermers a administrar la vacuna fins que la Llei 29/2006, de garanties i ús racional dels medicaments no s’hagi modificat.

  Feu clic aquí per accedir al document de consideracions sobre la Grip A, aprovat per la Junta de Govern el passat 30 de setembre.