2 d’agost de 2017
Aprovat el Projecte de llei per crear l’Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris

L'Agència garantirà que qualsevol mesura que pugui afectar aquests productes s’ajusti a les necessitats de la societat, sota criteris d’eficàcia, qualitat, seguretat clínica, interès públic i estímul del coneixement. Es tracta d’un organisme autònom adscrit al Departament de Salut que assumirà totes les competències de la Generalitat en matèria de medicaments d’ús humà i veterinari, productes sanitaris i cosmètics.

La creació de l’Agència respon a l’objectiu de centralitzar en una entitat única totes les activitats relacionades amb els productes farmacèutics i el personal que les duu a terme. Entre les seves funcions, hi haurà la d’inspeccionar els productes sanitaris i vetllar perquè la publicitat no sigui enganyosa, el foment de l’ús racional dels medicaments i el disseny de la política de relació del Servei Català de la Salut amb els proveïdors farmacèutics. Un àmbit estratègic també serà facilitar l’accés a nous medicaments.