Què haig de fer?

Per poder continuar navegant per l'àrea personal de la web del COIB cal que:

 • Llegeixis i acceptis el document de 'Política de protecció de dades de caràcter personal'.
 • Autoritzis o deneguis la cessió de les teves dades a tercers en diferents supòsits.

Nova política de protecció de dades de caràcter personal

En aplicació del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant RGPD), aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig, t’informem sobre el tractament de les teves dades de caràcter personal.

El present document té com a objectiu facilitar la informació sobre com es recullen, tracten i protegeixen les teves dades de caràcter personal. La informació que apareix en primer lloc és aquest quadre en el que queda sintetitzada en una primera capa la informació més rellevant. La informació ampliada i detallada s’ofereix més endavant en una segona capa i també la trobaràs a www.coib.cat.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona. (+info a continuació)
Finalitat tractamentGestió alta col·legial, control exercici professional, registre col·legiats, funcions previstes als Estatuts. (+info a continuació)
LegitimacióLlei 7/2006, Llei 44/2006, consentiment. (+info a continuació)
DestinatarisRegistre de Professionals Sanitaris, altres corporacions quan s’estableixi legalment. (+info a continuació)
DretsAccés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició. (+info a cont.)
Contacte DPDdpd@coib.cat
Informació addicionalPots consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a continuació o a la web del COIB.

Si vols rebre o continuar rebent informació de productes i serveis de valor afegit d’interès professional i no professional, per via electrònica o altres mitjans, ens has de facilitar el teu consentiment per a cedir les teves dades identificatives (nom, cognoms, adreça, e-mail i telèfon) a les empreses, organitzacions i entitats que col·laboren amb el COIB, amb la finalitat que et puguin informar dels seus productes i serveis bé directament o per part del COIB.

Autoritzo
Cal que seleccionis SI o NO en totes les categories.
Vacances, viatges i oci (hotels, agències, cinemes, parcs temàtics...)
Si No
Formació
Si No
Alimentació (restaurants, supermercats,...)
Si No
Perfumeria, cosmètica i moda
Si No
Tecnologia, multimèdia i motor
Si No
Cura personal, salut i esport (gimnasos, dietètica, òptiques,...)
Si No
Entitats financeres i assegurances
Si No
Solidaritat
Si No
Llar i regal (electrodomèstics, mobles,...)
Si No
Fundació Infermeria i Societat (activitats, cursos, esdeveniments, premis i projectes)
Si No

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Identitat: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)
Adreça: Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona
Telèfon: 93 212 81 80
Adreça electrònica: info@coib.cat
Delegat de protecció de dades:Jordi Verdaguer López
Contacte DPD: dpd@coib.cat

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

El COIB tracta les dades personals que ens facilitis amb la finalitat de dur a terme les funcions pròpies atribuïdes per la Llei 7/2006, de 31 de maig, d’exercici de professions titulades i col·legis professionals, així com les que s’estableixen a l’article 4 dels Estatuts de la corporació (Resolució. JUS/2408/2009, de 21 d’agost, DOGC número 5460, de 8/9/2009), a més de la normativa sectorial de sanitat.

És a dir, gestionar la col·legiació, elaborar i mantenir el registre de col·legiades i col·legiats, garantir el compliment de la bona pràctica professional i de les obligacions deontològiques de la professió, l’ordenació, la representació i la defensa dels interessos professionals de les seves col·legiades i col·legiats i vetllar perquè l’activitat professional s’adeqüi a l’interès públic general i tot el que afecti la salut.

El COIB no efectua tractaments de dades que suposin l’adopció de decisions automatitzades ni tampoc l’elaboració de perfils.

D’acord amb la normativa vigent, són d’accés públic les dades de nom i cognoms, número de col·legiat, especialitat, adreça professional, telèfon, correu electrònic i any d’incorporació.

Pots oposar-te a què les teves dades públiques que apareguin a la web col·legial siguin utilitzades amb finalitats comercials comunicant-ho al COIB.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

La base legal pel tractament de les teves dades és la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i la Llei 44/2006, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, de les que es deriva l’obligatorietat de la col·legiació per a l’exercici de la professió infermera, així com les funcions del Col·legi en l’ordenació de la professió, el seu exercici, defensa i representació.

La negativa a facilitar les dades personals comportarà la impossibilitat de col·legiar-se a la corporació.

Per a finalitats diferents de les expressades basades en el teu consentiment, com per exemple rebre publicitat sobre productes i serveis de valor afegit, sempre et demanarem el teu consentiment previ que podràs revocar en qualsevol moment.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les dades són cedides al Registre de Professionals Sanitaris depenent del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com a d’altres corporacions i organismes públics, quan així s’estableixi legalment.

El COIB no transfereix les teves dades personals a un tercer país o organització internacional, ni està previst. Arribat el cas, seràs informat prèviament de la transferència i de les condicions de la mateixa, i en particular, l’existència o manca d’una decisió d’adequació de la comissió respecte del tercer país o organització internacional.

Quant temps conservarem les teves dades?

Les teves dades es conservaran des de la data de la col·legiació i a partir de la baixa de col·legiat, durant tot el termini que preveu la normativa aplicable, entre d’altres, la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents i la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

Quins són els teus drets?

 • Accés: Tens dret a conèixer si al COIB estem tractant les teves dades personals i a accedir a les mateixes.
 • Rectificació: Pots sol·licitar la modificació de les dades inexactes.
 • Supressió: Pots sol·licitar l’eliminació de les teves dades personals.
 • Limitació: En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, pots sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades: quan es comprovi la impugnació de l’exactitud de les dades; quan el tractament és lícit però t’oposis a la supressió de les teves dades; quan el COIB no necessiti el tractament de les teves dades però tu les necessitis per a la defensa de reclamacions; quan t’hagis oposat al tractament de les teves dades pel compliment d’una missió d’interès públic o satisfacció d’un interès legítim, mentre verifiquem si els motius legítims pel tractament prevalen sobre els teus.
 • Oposició: Pots oposar-te al tractament de les teves dades.
 • Portabilitat: Pots rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagis facilitat i transmetre’ls a un altre responsable.
 • Retirar el consentiment: quan la licitud del tractament es basi en haver obtingut el teu consentiment, podràs retirar-lo en qualsevol moment.

Com pots exercir aquests drets?

Mitjançant un escrit adreçat al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona, a l’atenció del delegat de protecció de dades o bé, per correu electrònic a l’adreça dpd@coib.cat.

Per exercir els teus drets acompanya a la teva sol·licitud una còpia del dni o document acreditatiu de la teva identitat. L’exercici dels teus drets és gratuït.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa pots contactar o presentar una reclamació a:

 • el delegat de protecció de dades dpd@coib.cat; o,
 • davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seva adreça postal: C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, C.P. 08008 Barcelona, http://apdcat.gencat.cat/ca/inici

He llegit i accepto la 'Política de protecció de dades de caràcter personal'
Cal acceptar la política de protecció de dades
Processant ...
Les teves preferències han estat guardades correctament.
Recorda que les pots rectificar en qualsevol moment des de la fitxa col·legial de l'àrea personal de la web.
Hi ha hagut un problema processant les dades. Torna-ho a provar més tard.
FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp


El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona és una corporació de dret públic i estructura democràtica, reconeguda i emparada per la Constitució, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la legislació vigent en matèria de col·legis professionals, al qual han de pertànyer totes les infermeres i infermers que, d’acord amb la legislació vigent, exerceixen la professió en qualsevol de les seves modalitats, amb domicili professional únic o principal dins l’àmbit territorial que comprèn la província de Barcelona, ja sigui de forma independent o bé al servei de l’Administració central de l’Estat, o de la comunitat autònoma, la local, la institucional, o de qualsevol entitat pública o privada.
 
Voluntàriament, podran sol·licitar la seva col·legiació aquells mateixos professionals, quan no exerceixin la professió.
 
També hauran d’incorporar-se obligatòriament al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona aquelles societats professionals que tinguin per objecte l’exercici en comú de la infermeria, exclusivament o juntament amb l’exercici d’una altra professió titulada i col·legiada amb la qual no sigui incompatible d’acord amb l’ordenament jurídic, i que tinguin el seu domicili social i desenvolupin la seva activitat principalment dins de l’àmbit territorial del Col·legi.
 
El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, dins el seu propi àmbit d’actuació, té personalitat jurídica pròpia, independent de l’Administració, i capacitat plena per complir els seus fins, i pot adquirir a títol onerós o lucratiu, manllevar, vendre, gravar, posseir i reivindicar tota classe de béns, contraure obligacions i, en general, ser titular de tota classe de drets, ser part en qualsevol acció judicial, reclamació o recurs en totes les vies i jurisdiccions, civil, penal, laboral, contenciosa administrativa, fins i tot recursos extraordinaris de revisió i cassació en l’àmbit de la seva competència.
 
La representació legal del Col·legi, tant en judici com fora d’ell, recaurà en el president, que es trobarà legitimat per atorgar poders generals o especials a procuradors, lletrats o qualsevol classe de mandataris.
 
El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona assumeix dins el seu àmbit territorial totes les competències que la llei li atorga i, independentment d’aquestes, les que d’una manera expressa li delegui l’Administració, a fi d’acomplir les funcions que se li assignen en aquests Estatuts:

Garantir el compliment de la bona pràctica professional i de les obligacions deontològiques de la professió, l’ordenació, la representació i la defensa dels interessos professionals de les seves col·legiades i col·legiats, i vetllar perquè l’activitat professional s’adeqüi a l’interès públic general i tot el que afecti la salut

Les funcions del Col·legi són:

 • L’ordenació de l’exercici de la infermeria dins l’àmbit de la seva competència.
 • Garantir que l’exercici professional de la infermeria s’adeqüi a la normativa, la deontologia i les bones pràctiques, i que es respectin els drets i els interessos de les persones destinatàries de l’actuació professional.
 • Assumir la representació corporativa de totes les col·legiades i col·legiats davant les autoritats, organismes públics, tribunals de justícia i qualsevol ens legalment constituït.
 • La representació i defensa corporativa dels interessos professionals i el prestigi de totes les col·legiades i col·legiats o qualsevol d’ells, si són objecte de vexació en qüestions professionals.
 • Vetllar per l’ètica professional, evitar l’intrusisme i la competència deslleial entre els professionals, intervenir com a mitjancer i amb procediments d’arbitratge en els conflictes que per motius professionals se suscitin entre les col·legiades i col·legiats i exercir la jurisdicció disciplinària en matèries professionals i col·legials, en els termes establerts per la llei i els presents Estatuts.
 • Assessorar les corporacions oficials i les persones individuals i col·lectives, en les formes previstes per la llei.
 • Participar en l’elaboració i l’execució dels plans d’estudi, especialment en allò que es refereix a la fase postgraduada i d’especialització.
 • Vetllar pel millorament tècnic, professional, social, moral i econòmic dels seus membres, i fomentar la formació mitjançant l’organització de cursos de formació postgraduada.
 • Adoptar les mesures necessàries per a facilitar l’exercici professional no permanent, en compliment del que estableixen la normativa de la Unió Europea i les lleis.
 • Col·laborar amb l’Administració pública mitjançant la participació en òrgans administratius quan així es prevegi legalment i emetre els informes que els siguin requerits per òrgans o autoritats administratius i judicials, tant pel que fa referència a qüestions relatives a honoraris professionals com en altres qüestions.
 • Informar sobre els projectes de disposicions generals que afectin l’exercici de la professió infermera o el Col·legi.
 • Fomentar l’ús de la llengua catalana entre les persones col·legiades i en els àmbits institucionals i socials en els quals s’exerceix la professió infermera.
 • Aprovar llurs pressupostos i regular i fixar les aportacions de les persones col·legiades.
 • Registrar els títols de col·legiats en les modalitats de practicant, infermera, llevadora, ajudant tècnic sanitari, diplomat en Infermeria i qualsevol altre títol expedit pels països membres de la UE, en l’actualitat i en el futur, i per altres tercers països, amb l’homologació prèvia per part del ministeri competent, si cal aquest requisit, i inscriure’ls en els llibres de registre corresponents.
 • Portar un llibre de registre especial on s’anotin les col·legiades i col·legiats que ostentin les especialitats reconegudes oficialment.
 • Disposar d’un Registre de Societats Professionals on s’inscriguin les societats de professionals creades per a l’exercici de la professió.
 • Portar un llibre de registre especial on s’anotin les associacions de professionals que es puguin crear per a l’exercici de la professió.
 • Fomentar i prestar serveis en interès de les persones col·legiades i de la professió infermera en general.
 • Redactar i aprovar els reglaments d’ordre intern que s’estimin convenients per a la bona marxa del Col·legi, que en cap cas no contradiran el que s’estableix en aquests Estatuts i normes superiors d’obligat compliment.
 • Facilitar informació sobre honoraris professionals, salvaguardant el respecte a la lliure competència i el compliment de la normativa sobre defensa de la competència.
 • Establir, mitjançant els acords i els convenis que calguin, les relacions del Col·legi amb la resta de col·legis, entitats i organitzacions.
 • Vetllar perquè els mitjans de comunicació social divulguin els avenços de la infermeria científicament arrelats i evitin tota propaganda o publicitat de caràcter general equívoca.
 • Organitzar conferències, congressos, jornades, adquirir llibres destinats a la seva biblioteca, publicar revistes, fullets, circulars, i, en general, posar en pràctica els mitjans que s’estimin necessaris per a estimular el perfeccionament tècnic, científic i humanístic de la professió.
 • Organitzar activitats i serveis comuns de caràcter professional (serveis d’assessorament legal, laboral, fiscal i de qualsevol classe, cultural, assistencial, formatiu, de previsió o anàlegs) que siguin d’interès per a les col·legiades i col·legiats.
 • Col·laborar amb les associacions i d’altres entitats representatives dels interessos ciutadans directament vinculades amb l’exercici de la professió.
 • Per al compliment dels seus fins, el Col·legi podrà adquirir, alienar, disposar i, en general, administrar en els termes més amplis tota classe de béns mobles i immobles, crèdits, drets, accions, realitzant tota classe d’actuacions, tant d’administració com de domini.
 • Per a un millor compliment de les seves funcions el Col·legi podrà crear fundacions o altres entitats sense afany de lucre.
 • Les altres funcions que li atribueix la legislació vigent, les que li siguin delegades de les administracions públiques, les que siguin pròpies de la seva naturalesa i finalitats, i les que beneficiïn la professió o a les persones col·legiades.

Avís

Estàs sent redirigit a la pàgina web de ...
AcceptarCancel·lar

No s'ha detectat cap activitat en els últims 5 minuts.
La teva sessió a l'àrea personal caducará en segons.

Continuar a l'àrea personal Sortir