FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

El Grup de treball d'Urgències i Emergències Prehospitalàries es constitueix dins de la Vocalia d'Infermeria de cures medicoquirúrgiques del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) el juny de 2021.

Objectius

  • Visibilitzar i aprofundir la realitat assistencial de les infermeres i infermers d'emergències i urgències prehospitalàries mitjançant la recerca i la divulgació de l'activitat realitzada a Catalunya.
  • Divulgació de la legalitat vigent a Catalunya i Espanya sobre la prescripció infermera.
  • Recerca i disseny d'estàndards de qualitat i seguretat clínica per infermeria prehospitalària d'emergències.
  • Treballar en el mapa competencial d'infermeria prehospitalària d'emergències.
  • Divulgar el model de Guia assistencial per a infermeria prehospitalària: protocols i guies d'actuació en serveis primaris i en trasllats interhospitalaris.
  • Recerca de necessitats formatives per a les infermeres i infermers d'emergències prehospitalàries.
  • Contribució al desbloqueig de l'especialitat d'infermeria d'urgències i emergències, fent front comú amb les societats científiques.
  • Donar suport en l'ús de la taxonomia infermera i la prescripció infermera en l'àmbit de les urgències i emergències i promoure l'elaboració de plans de cures i guies d'actuació en la pràctica diària.
  • Promoure la utilització dels Plans de cures estandarditzats en l'atenció infermera en urgències i emergències prehospitalàries.
 
Vídeo del taller de salvament marítim: