FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

Infermeria geriàtrica

La Vocalia de geriatria és un grup de treball format per infermeres i infermers que treballen en els diferents àmbits d'actuació de la Infermeria en geriatria i coneixen en primera persona la nostra situació. És un moment difícil, però tota dificultat es pot convertir en una oportunitat. Nosaltres volem estar presents ara i al futur per lluitar amb tu, acompanyar-te, assessorar-te i fent- té costat quan ho necessitis.

MISSIÓ - Treballar per desenvolupar estratègies i activitats per donar resposta a les inquietuds i necessitats de les infermeres i cercar sinergies amb les societats científiques, les agrupacions professionals i pels mateixos professionals que treballen en l'àmbit de la geriatria. Ser presents allà on faci falta per lluitar i compartir la nostra posició per defensar les infermeres que representem.

VISIÓ - Ser els referents en infermeria de l'àmbit de la geriatria per part dels professionals que integren el COIB, mantenint un fort posicionament professional i un ampli compromís amb la societat. Situar a la infermera de geriatria en el lloc que li pertoca tant en l'àmbit laboral, com en el professional i social.

VALORS - Ètica, treball en equip, qualitat, professionalitat, responsabilitat, credibilitat, transversalitat, empatia, esperit de lluita il·lusió i voluntat de servei per millorar el COIB vers les seves col·legiades sense perdre de vista la ciutadania i la nostra finalitat que és cuidar amb qualitat.

Objectius específics i accions estratègiques:


1. Assessorar a la Junta de Govern

 • Assessorar a la Junta de Govern del COIB en els aspectes relacionats amb l'especialitat i el seu desenvolupament.

2. Fort posicionament professional

 • Donar suport, assessorament especialitzat a la infermera que treballa en l'àmbit de la geriatria, defensant els interessos i necessitats de les nostres infermeres i infermers així com escoltar les seves demandes, dubtes i qüestions d'interès.
 • Defensar els interessos i lluitar per les mancances de les infermeres de l'àmbit de la geriatria, fomentant la visibilitat i vetllant per una correcta imatge, dintre de la mateixa professió i socialment.

3. Promoure activitats científiques i tècniques

 • Mantenir informades les infermeres dels actes, jornades, congressos i d'altres esdeveniments, relacionats amb l'especialitat.
 • Mantenir contacte permanent amb les col·legiades i els col·legiats, associacions i societats científiques vinculades a l'especialitat, buscant confluències i identificant sinergies entre les línies estratègiques del COIB (formació, recursos, col·laboracions, etc.).

4. Millorar la qualificació i el desenvolupament competencial

 • Demanar informació a la Comissió Nacional de l'Especialitat de l'estat actual del pla formatiu i treballar pel desbloqueig definitiu de l'especialitat.
 • Definir el model d'especialitat per a l'atenció infermera de geriatria que inclourà arguments sobre la necessitat de l'especialitat, les competències que li són pròpies, els llocs de treball que ha d'ocupar la infermera especialista i les competències, en tant que infermera especialista, respecte a la infermera graduada generalista.
 • Donar suport en l'ús de la taxonomia infermera i la prescripció infermera en l'àmbit de la geriatria i promoure l'elaboració de plans de cures i guies d'actuació en la pràctica diària.

5. Impulsar activitats formatives: cursos, seminaris i jornades.

 • Facilitar la formació i la recerca en geriatria a través d'activitats formatives pròpies o alienes, i de programes específics que millorin les habilitats competencials.
 • Poder continuar amb les aules d'actualització pels professionals que es dediquen a la geriatria per compartir i actualitzar coneixements i els últims avenços en la geriatria de forma gratuïta.

6. Promoure l'associacionisme

 • Integrar totes aquelles infermeres que tinguin inquietuds en aquest àmbit i afavorir la comunicació interprofessional facilitant mecanismes de trobada i d'intercanvi entre professionals.
 • Facilitar a totes les infermeres, siguin especialistes o no, la resolució de dubtes i problemes relacionats amb la pràctica diària creant sinergies des de l'àrea d'atenció col·legial del COIB.

7. Editar i divulgar els coneixements

 • Crear un fons documental amb publicacions i cerques sobre documents de posicionament, actualitat informativa i bibliografies.
 • Traslladar a les universitats les propostes necessàries per a una formació pregrau i postgrau professionalitzada en l'àmbit de l'especialitat.

8. Representar i defensar els interessos dels especialistes

 • Revisar el marc legislatiu i de responsabilitat de la Infermera de geriatria
 • Col·laborar amb els organismes i les institucions en el desenvolupament de l'especialitat i en els nous horitzons que planteja.
 • Actualitzar les competències de la infermera en geriatria per adequar-les a la realitat actual.
 • Lluitar per millores en les condicions laborals i contra l'intrusisme professional, no només de les IIR de geriatria, sinó també de totes les infermeres de l'àmbit de la geriatria.

9. Suport als programes formatius del COIB

 • Vetllar perquè el programa de formació continuada en l'àrea de geriatria que realitza anualment al COIB ofereixi una formació de qualitat i que doni resposta a les necessitats dels professionals i de les organitzacions relacionades amb l'especialitat.

10. Incentivar relacions d'intercanvi

 • Proposar estratègies conjuntes amb altres vocalies del COIB.

11. Relacions amb les organitzacions

 • Establir relacions de col·laboració amb organitzacions, òrgans polítics i professionals i d'altres col·legis professionals per treballar de forma conjunta i coordinada en aspectes vinculats a l'especialitat.
 • Tenir presència en els diferents grups de treball del sector per poder donar el punt de vista de la infermera en geriatria i donar-nos a conèixer.

12. Suport a la pràctica i posicionament de l'especialitat

 • Assessorar i donar suport en aspectes vinculats al desenvolupament de les seves competències. Vetllar per a l'estabilitat i desenvolupament de la professió i de l'especialitat.

13. Docència i suport a la recerca

 • Potenciar la recerca en geriatria a través de formació, beques i premis.

14. Transversalitats vocalies i àrees col·legials

 • Cercar punts de trobada amb les altres vocalies i àrees especialitzades del COIB per tal d'enriquir el coneixement i la pràctica. Participar en recerques, estudis i posicionaments conjunts.

Implementació i control

Aquest pla estratègic es durà a terme durant el període 2020-2024, i s'adaptarà a la partida pressupostària específica que la Junta de  Govern del COIB determini per poder realitzar les accions i activitat pròpies de la vocalia.

La Vocalia de geriatria està formada per diferents professionals que desenvolupen la seva activitat en àrees pròpies de les competències de l'especialitat.

S'establirà un calendari de reunions periòdiques, on es nomenarà un secretari/ària que elaborarà l'acta de la reunió i on s'inclouran tots els acords i accions a desenvolupar per la vocalia.

Per aconseguir els seus objectius la vocalia valorarà en cada moment la realització de diferents actes, píndoles, reunions, jornades,  conferències, etc. Així com la col·laboració en actes i jornades de diferents grups de treball del COIB o d'altres vocalies.

Mensualment, o quan la Junta de Govern del COIB o requereixi, el vocal informarà de les activitats fetes per la vocalia, així com de les  previstes per la seva aprovació per part de la Junta.

Infermeria Geriàtrica