Què haig de fer?

Per poder continuar navegant per l'àrea personal de la web del COIB cal que:

 • Llegeixis i acceptis el document de 'Política de protecció de dades de caràcter personal'.
 • Autoritzis o deneguis la cessió de les teves dades a tercers en diferents supòsits.

Nova política de protecció de dades de caràcter personal

En aplicació del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant RGPD), aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig, t’informem sobre el tractament de les teves dades de caràcter personal.

El present document té com a objectiu facilitar la informació sobre com es recullen, tracten i protegeixen les teves dades de caràcter personal. La informació que apareix en primer lloc és aquest quadre en el que queda sintetitzada en una primera capa la informació més rellevant. La informació ampliada i detallada s’ofereix més endavant en una segona capa i també la trobaràs a www.coib.cat.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona. (+info a continuació)
Finalitat tractamentGestió alta col·legial, control exercici professional, registre col·legiats, funcions previstes als Estatuts. (+info a continuació)
LegitimacióLlei 7/2006, Llei 44/2006, consentiment. (+info a continuació)
DestinatarisRegistre de Professionals Sanitaris, altres corporacions quan s’estableixi legalment. (+info a continuació)
DretsAccés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició. (+info a cont.)
Contacte DPDdpd@coib.cat
Informació addicionalPots consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a continuació o a la web del COIB.

Si vols rebre o continuar rebent informació de productes i serveis de valor afegit d’interès professional i no professional, per via electrònica o altres mitjans, ens has de facilitar el teu consentiment per a cedir les teves dades identificatives (nom, cognoms, adreça, e-mail i telèfon) a les empreses, organitzacions i entitats que col·laboren amb el COIB, amb la finalitat que et puguin informar dels seus productes i serveis bé directament o per part del COIB.

Autoritzo
Cal que seleccionis SI o NO en totes les categories.
Vacances, viatges i oci (hotels, agències, cinemes, parcs temàtics...)
Si No
Formació
Si No
Alimentació (restaurants, supermercats,...)
Si No
Perfumeria, cosmètica i moda
Si No
Tecnologia, multimèdia i motor
Si No
Cura personal, salut i esport (gimnasos, dietètica, òptiques,...)
Si No
Entitats financeres i assegurances
Si No
Solidaritat
Si No
Llar i regal (electrodomèstics, mobles,...)
Si No
Fundació Infermeria i Societat (activitats, cursos, esdeveniments, premis i projectes)
Si No

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Identitat: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)
Adreça: Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona
Telèfon: 93 212 81 80
Adreça electrònica: info@coib.cat
Delegat de protecció de dades:Jordi Verdaguer López
Contacte DPD: dpd@coib.cat

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

El COIB tracta les dades personals que ens facilitis amb la finalitat de dur a terme les funcions pròpies atribuïdes per la Llei 7/2006, de 31 de maig, d’exercici de professions titulades i col·legis professionals, així com les que s’estableixen a l’article 4 dels Estatuts de la corporació (Resolució. JUS/2408/2009, de 21 d’agost, DOGC número 5460, de 8/9/2009), a més de la normativa sectorial de sanitat.

És a dir, gestionar la col·legiació, elaborar i mantenir el registre de col·legiades i col·legiats, garantir el compliment de la bona pràctica professional i de les obligacions deontològiques de la professió, l’ordenació, la representació i la defensa dels interessos professionals de les seves col·legiades i col·legiats i vetllar perquè l’activitat professional s’adeqüi a l’interès públic general i tot el que afecti la salut.

El COIB no efectua tractaments de dades que suposin l’adopció de decisions automatitzades ni tampoc l’elaboració de perfils.

D’acord amb la normativa vigent, són d’accés públic les dades de nom i cognoms, número de col·legiat, especialitat, adreça professional, telèfon, correu electrònic i any d’incorporació.

Pots oposar-te a què les teves dades públiques que apareguin a la web col·legial siguin utilitzades amb finalitats comercials comunicant-ho al COIB.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

La base legal pel tractament de les teves dades és la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i la Llei 44/2006, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, de les que es deriva l’obligatorietat de la col·legiació per a l’exercici de la professió infermera, així com les funcions del Col·legi en l’ordenació de la professió, el seu exercici, defensa i representació.

La negativa a facilitar les dades personals comportarà la impossibilitat de col·legiar-se a la corporació.

Per a finalitats diferents de les expressades basades en el teu consentiment, com per exemple rebre publicitat sobre productes i serveis de valor afegit, sempre et demanarem el teu consentiment previ que podràs revocar en qualsevol moment.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les dades són cedides al Registre de Professionals Sanitaris depenent del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com a d’altres corporacions i organismes públics, quan així s’estableixi legalment.

El COIB no transfereix les teves dades personals a un tercer país o organització internacional, ni està previst. Arribat el cas, seràs informat prèviament de la transferència i de les condicions de la mateixa, i en particular, l’existència o manca d’una decisió d’adequació de la comissió respecte del tercer país o organització internacional.

Quant temps conservarem les teves dades?

Les teves dades es conservaran des de la data de la col·legiació i a partir de la baixa de col·legiat, durant tot el termini que preveu la normativa aplicable, entre d’altres, la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents i la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

Quins són els teus drets?

 • Accés: Tens dret a conèixer si al COIB estem tractant les teves dades personals i a accedir a les mateixes.
 • Rectificació: Pots sol·licitar la modificació de les dades inexactes.
 • Supressió: Pots sol·licitar l’eliminació de les teves dades personals.
 • Limitació: En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, pots sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades: quan es comprovi la impugnació de l’exactitud de les dades; quan el tractament és lícit però t’oposis a la supressió de les teves dades; quan el COIB no necessiti el tractament de les teves dades però tu les necessitis per a la defensa de reclamacions; quan t’hagis oposat al tractament de les teves dades pel compliment d’una missió d’interès públic o satisfacció d’un interès legítim, mentre verifiquem si els motius legítims pel tractament prevalen sobre els teus.
 • Oposició: Pots oposar-te al tractament de les teves dades.
 • Portabilitat: Pots rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagis facilitat i transmetre’ls a un altre responsable.
 • Retirar el consentiment: quan la licitud del tractament es basi en haver obtingut el teu consentiment, podràs retirar-lo en qualsevol moment.

Com pots exercir aquests drets?

Mitjançant un escrit adreçat al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona, a l’atenció del delegat de protecció de dades o bé, per correu electrònic a l’adreça dpd@coib.cat.

Per exercir els teus drets acompanya a la teva sol·licitud una còpia del dni o document acreditatiu de la teva identitat. L’exercici dels teus drets és gratuït.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa pots contactar o presentar una reclamació a:

 • el delegat de protecció de dades dpd@coib.cat; o,
 • davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seva adreça postal: C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, C.P. 08008 Barcelona, http://apdcat.gencat.cat/ca/inici

He llegit i accepto la 'Política de protecció de dades de caràcter personal'
Cal acceptar la política de protecció de dades
Processant ...
Les teves preferències han estat guardades correctament.
Recorda que les pots rectificar en qualsevol moment des de la fitxa col·legial de l'àrea personal de la web.
Hi ha hagut un problema processant les dades. Torna-ho a provar més tard.
FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

Què vol dir la prelació del vot?

En el context del procés electoral, la prelació es defineix com l’ordre de preferència o prevalença del vot, en funció de la modalitat per la qual s’emeti.

Quina és la prelació del vot del procés electoral al COIB?

D’acord amb el que estableix la convocatòria d’eleccions, l’ordre de prelació del vot per ordre d’importància és la següent:

 1. Vot telemàtic urna electrònica a les seus de votació.
 2. Vot telemàtic mitjançant dispositius electrònics particulars dels electors (vot remot).
 3. Vot per correu postal.

És a dir, el vot telemàtic en urna electrònica a les seus de votació anul·la tant el vot telemàtic emès mitjançant dispositius electrònics particulars dels electors -vot remot-, com el vot per correu postal, si es dona el cas.

El vot telemàtic mitjançant dispositius electrònics particulars dels electors (vot remot) només anul·la el vot per correu postal, si es dona el cas.

Posem un exemple: vas decidir fa dies emetre el teu vot per correu postal, no obstant el dia 3 de juliol decideixes votar amb el teu dispositiu electrònic personal -vot remot-, aquest anul·laria el vot per correu postal. Si més tard decideixes anar a una seu electoral i emets el teu vot a la urna electrònica, aquest serà l’únic vàlid, doncs anul·larà els altres dos: el vot remot i el vot per correu postal.

Puc emetre el meu vot en diferents modalitats?

Si, com s’explica en l’exemple de la “faq” anterior. Recorda, només un vot pot ser vàlid d’acord amb l’ordre de prelació establert.

Es pot exercir el dret de vot diverses vegades amb una mateixa modalitat?

No.

Si he votat de forma presencial a la urna electrònica, puc tornar a exercir el meu dret de vot?

No, segons l’ordre de prelació del vot, només serà vàlid el vot emès mitjançant la urna electrònic a una seu electoral i el sistema no permetrà que tornis a votar en cap altra modalitat.

I si vaig a un altre centre de votació diferent del que he acudit anteriorment?

No podràs votar, el teu vot ja ha estat emès i el sistema no permetrà que tornis a votar en cap altra modalitat.

Quines són les condicions per a ser elegible com a membre de la Junta de Govern?

Tal com estableix l'article 33 dels Estatuts col·legials, les condicions per a ser elegible són: estar col·legiada/at en aquesta Corporació, estar en exercici de la professió, figurar en el cens electoral i no trobar-se afectada/t per prohibició o inhabilitació legal o estatutària.

Així mateix, són elegibles totes les col·legiades i col·legiats amb condició d'electors a excepció d'aquells en què concorrin les circumstàncies que es recullen a l'article 34 dels estatuts.

Quins requisits han de complir les candidatures?

Han de complir-se, de forma expressa, tots i cadascun dels requisits previstos en l'article 33 dels Estatuts Col·legials.

Quina és la paritat establerta per conformar els membres de la Junta?

La paritat es recull a l'article 33 dels Estatuts, però, en atenció al principi de jerarquia normativa, s'ha de tenir en compte la normativa jeràrquicament superior d'àmbit estatal i autonòmic.

Quina és la data prevista per iniciar el període de presentació de candidatures? I la seva durada?

D'acord amb l'Acta 01/24 de la Mesa Electoral, de 15 d'abril de 2024, i de conformitat amb l'article 42 dels Estatuts, el període de presentació de les candidatures s'inicia el dia 16 de maig de 2024 i finalitza el 25 de maig de 2024.

Quina és la documentació necessària que han de presentar les candidatures?

Cal presentar la documentació que acrediti fefaentment que la candidatura i els seus membres compleixen tots els requisits previstos als Estatuts.

Quins són els documents normalitzats i/o la relació de documents que cal aportar per la presentació de candidatures?

No hi ha documents normalitzats, per a presentar una candidatura la documentació que cal aportar ha de complir amb els requisits que estableixen els Estatuts i concretament els articles 33 i 34. Per tant, la documentació hauria d'acreditar tots i cada un dels extrems requerits pels Estatuts.

Per exemple, i únicament com a orientació, la documentació hauria de contenir: una presentació de la candidatura, una relació de les persones amb nom i cognoms, dades de col·legiació, DNI i, indicació expressa dels càrrecs que ocuparà cadascun dels membres, declaració o presentació signada de cada un dels membres que integren la candidatura amb còpia del DNI, carnet col·legial i títols d'especialitat.

Quina és la normativa de la votació telemàtica?

A banda dels Estatuts col·legials, en data de 31 de gener de 2024 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la RESOLUCIÓ JUS/140/2024, de 22 de gener, per la qual s'inscriu al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya el Reglament per l'exercici del dret de vot telemàtic del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, en desenvolupament de l'article 36 dels Estatuts col·legials, i que és accessible a la pàgina web corporativa.

Quan es podrà saber més informació de la modalitat del vot telemàtic?

La Mesa Electoral, en l'Acta 02/2024, que està penjada a la pàgina web corporativa, va acordar que, un cop finalitzin les proves definitives amb el proveïdor, es publicaran, a fi que les col·legiades coneguin el funcionament i la mecànica de la votació telemàtica, unes infografies explicatives.

Avís

Estàs sent redirigit a la pàgina web de ...
AcceptarCancel·lar

No s'ha detectat cap activitat en els últims 5 minuts.
La teva sessió a l'àrea personal caducará en segons.

Continuar a l'àrea personal Sortir