FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
dilluns 29 de novembre 2021

de 16.30 a 18h

Modalitat online
Els participants rebran un enllaç per poder entrar a la sala el dia abans de la jornada.

La Vocalia d'Infermeria del Treball organitza aquest webinar en el que coneixerem els aspectes més importants dels agents químics presents a l’entorn laborals i identificarem els riscos i les mesures de prevenció.

Informar sobre els aspectes més importants dels agents químics a l'entorn laboral, identificar la seva perillositat i conèixer els possibles efectes adversos de la seva exposició.
Establir les mesures de prevenció i protecció per reduir l'exposició a agents químics.

Programa

1. Introducció. Definició agents químics.
2. Vies d'exposició.
3. Efectes sobre la salut. Accident de treball vs. malaltia professional.
4. Identificació de perillositat: FDS i etiquetatge.
5. Normativa: RD 374/2001 protecció dels treballadors davant agents químics. RD 665/ 97 protecció dels treballadors durant la manipulació d'agents cancerígens i mutàgens.
6. Mesures de prevenció general. Bones pràctiques de treball
7. Equips de protecció individual.
8. Actuació en situació d'emergència.

La sessió anirà a càrrec de Mª José Jiménez. Llicenciada en Química. Tècnica Superior en Riscos Laborals.
Modera: Marisa Anglès, membre de la Vocalia d'Infermeria del Treball.