Inscripció tancada
  El període d'inscripcions està tancat.
  del  dilluns 02 de maig 2022  fins el  dimecres 02 de novembre 2022
  il·limitades

  online

  1152 €

  Descripció

  La infermera escolar dins el centre educatiu garanteix, d'una banda, una assistència sanitària professional i immediata, facilitant la integració d'alumnes amb malalties cròniques, trastorns mentals i / o discapacitats, atenent de forma precoç els accidents esdevinguts al recinte i traslladant seguretat i tranquil·litat a la comunitat escolar. D'altra banda, significa una aposta per la qualitat de l'Educació per a la Salut, assegurant la impartició continuada d'aquesta matèria durant tot el curs escolar a tots els nivells: alumnes, professionals de centre educatiu i pares, sempre atenent a les necessitats específiques de cada centre educatiu, obrint així un gran ventall de possibilitats en la dimensió de la salut escolar com a motor de la promoció i foment en l'adquisició d'estils de vida saludables per als escolars.

  Objectius

  OBJECTIUS GENERALS

  Fonamentar la figura de la infermeria en l'àmbit escolar.
  Determinar el perfil professional de la Infermeria Escolar a Espanya ia l'estranger.
  Explicar el funcionament i organització d'un centre escolar.
  Identificar les diferents funcions de la Infermeria Escolar en el centre educatiu.
  Analitzar les relacions de la Infermeria Escolar amb la resta dels professionals de l'equip i de la comunitat educativa.
  Explicar els diferents recursos disponibles per a desenvolupar el treball d'Infermeria Escolar.
  Identificar les necessitats específiques de cada centre escolar.
  Elaborar programes per a fomentar l'adquisició d'hàbits saludables en la població escolar.

  OBJECTIUS ESPECÍFICS

  MÒDUL 1. Contextualització de la Infermeria Escolar a Espanya
  Explicar el funcionament de el Sistema Educatiu Espanyol i Salut Escolar.
  Definir l'estructura organitzativa de centre educatiu.
  Descriure els problemes de salut més freqüents en l'edat escolar.
  Explicar la prevalença d'accidents a l'escola.
  Descriure la importància dels hàbits alimentaris en la infància.
  Definir les competències territorials en matèria de Salut Escolar.
  MÒDUL 2. PERFIL PROFESSIONAL  A ESPANYA I L'ESTRANGER
  Descriure el perfil professional de la infermera escolar.
  Definir el concepte d'Infermeria Escolar.
  Explicar les funcions i tasques de la infermera escolar.
  Descriure el paper de la Infermeria Escolar a l'estranger.
  Explicar les funcions i el desenvolupament de la Infermeria Escolar a Espanya.
  Identificar les diferents associacions espanyoles d'Infermeria Escolar.
  MÒDUL 3. FUNCIÓ ASSISTENCIAL 
  Descriure les competències assistencials de la infermera escolar.
  Explicar el paper de la Infermera Escolar en l'atenció a usuaris pediàtrics.
  Explicar l'abordatge i maneig de les malalties infectocontagioses més freqüents en l'edat escolar.
  Descriure el procés d'exploració física en l'escolar.
  Definir el procés de detecció precoç d'alteracions de la salut.
  Descriure en què consisteix el procés de vacunació infantil i quines són les característiques pròpies de cada etapa.
  Explicar el maneig de la infermera escolar a l'alumne amb diabetis.
  Descriure el procés d'atenció de la infermera escolar a l'alumne amb risc d'anafilaxi.
  Explicar les cures a dur a terme en l'alumne amb asma.
  Descriure el procés d'atenció a l'infant amb epilèpsia, així com als seus companys i professors dins de el centre educatiu.
  Definir i implementar protocols d'actuació davant sospita d'assetjament escolar o en l'àmbit domèstic.
  Explicar mesures d'atenció sanitària urgent.
  Definir la tècnica de suport vital bàsic.
  Implementar estratègies per quantificar el dolor i avaluar altres signes d'alarma.
  Implementar estratègies per disminuir l'ansietat de l'usuari de la consulta d'infermeria.
  MÒDUL 4. COM A RECURS PER A LA INTEGRACIÓ
  Explicar els principis per a la inclusió i integració a l'escola.
  Definir els trastorns més comuns en un centre específic d'educació especial (CEE).
  Explicar les síndromes i patologies més prevalents en un CEE.
  Descriure els trastorns mentals més prevalents en nens i adolescents.
  MÒDUL 5. CENTRES ESPECÍFICS D'EDUCACIÓ ESPECIAL (CEE)
  Explicar l'estructura educativa i criteris d'escolarització en els centres específics d'Educació Especial (CEE).
  Establir les característiques de l'equip multidisciplinari dels CEE.
  Explicar el procés d'atenció als trastorns i patologies més prevalents en CEE.
  Definir com dur a terme l'EpS adreçada a tota la comunitat educativa en un CEE.

  Comentaris

  Per accedir a tota la informació i per inscriure't clica aquí