L’objectiu del préstec és facilitar la consulta dels fons bibliogràfics de la biblioteca del COIB. Aquestes normes tenen com a finalitat preservar els fons bibliogràfics i documentals del COIB amb les màximes garanties i, alhora, donar-los el màxim rendiment, prioritzant la possibilitat de consulta de les col·legiades i col·legiats del COIB i proporcionant l’accés a totes les persones autoritzades.

Prestar un document propietat del COIB significa treure’l de la seva localització habitual per un temps determinat, i que la persona que l’ha sol·licitat es faci càrrec de la seva conservació i del retorn.

Totes i tots hem de ser conscients de la responsabilitat que suposa tenir cura dels fons de la biblioteca i que els llibres i revistes que s’hi custodien són patrimoni comú del COIB i de les col·legiades i col·legiats.

Préstec a les col·legiades i col·legiats

El servei de préstec de l’SBDI està destinat exclusivament a les col·legiades i col·legiats de la demarcació de Barcelona que acreditin la seva condició, que són beneficiaris d’aquest servei per defecte. Per això, és indispensable ser portador del carnet col·legial.

Des de la biblioteca s’informarà de la disponibilitat dels documents demanats i, en cas que se’n disposi, es gestionarà el préstec amb les condicions descrites a les presents normes. Si no se’n disposa, es farà una reserva i s’avisarà a l’usuari de quan pot passar a recollir.

El préstec es pot realitzar presencialment a la seu del COIB, o bé sol·licitar l’exemplar a través del telèfon o del correu electrònic de la biblioteca.

La usuària es compromet a retornar els documents a la biblioteca dins el termini establert. En cas contrari, s’acollirà a les normes de préstec establertes per aquest col·legi.

En cas que, per força major, els usuaris no es puguin desplaçar a la biblioteca del COIB, es podrà delegar el préstec a una tercera persona, sempre i quan aquesta presenti una autorització de la col·legiada, amb el nom i cognoms d’ambdues parts, i les respectives signatures, juntament amb una relació dels llibres que sol·licita en préstec.

Préstec a persones no col·legiades i estudiants

L’autorització de préstec a persones externes no col·legiades i estudiants, la podrà concedir qualsevol membre de la Junta i/o de la Comissió de biblioteca, o bé una altra infermera col·legiada. L’autorització es farà per escrit i hi haurà de constar els noms i cognoms dels responsables, juntament amb els de la interessada, i serà signada tant pel membre de la Junta i/o la Comissió de biblioteca, o infermera col·legiada, com per la persona beneficiària del préstec.

La persona usuària del préstec haurà de complir la normativa de préstec i, en última instància, la responsabilitat final del retorn del document prestat a la biblioteca serà de la persona que ha donat l’autorització.

Préstec al personal vinculat al Col·legi

La petició de llibres en préstec de personal vinculat al Col·legi (assessors, membres de comissions, treballadors i col·laboradors) serà de forma presencial a la biblioteca (dins l’horari de biblioteca) o bé per correu electrònic.

Quan s’hagi formalitzat el préstec, i previ avís de la bibliotecària, es podran passar a retirar els documents.

Condicions del préstec

El màxim de documents prestats simultàniament no podrà excedir de 3.

El temps de préstec serà d’un màxim de 15 dies.

Es pot prorrogar fins a 2 vegades, prèvia autorització de la biblioteca, si els documents no han estat reservats per d’altres usuàries o usuaris. Si es volgués tenir el llibre per més temps, és necessari renovar el préstec presencialment.

En cas d’excedir-se el temps establert, passarà a la Comissió de Biblioteca el tipus d’acció a aplicar per la falta.

Es considera una falta:

 1. Treure qualsevol tipus de document de la biblioteca sense ser enregistrat com a préstec. Sota cap concepte s’extrauran llibres o revistes de la biblioteca per compte propi.
  En aquest cas les usuàries i els usuaris queden temporalment exclosos del servei de préstec.
 2. No retornar els documents prestats en el temps estipulat.
  En aquest cas, les usuàries i els usuaris queden temporalment exclosos del servei de préstec fins que no reintegrin l’exemplar a la biblioteca.
 3. Pèrdua o dany del document prestat.
  En aquest cas, les usuàries i els usuaris hauran d’aportar a la biblioteca un exemplar nou amb idèntiques característiques a l’exemplar perdut. En el cas que estigui exhaurit, s’haurà de substituir per un exemplar de temàtica i contingut similars.
  En els casos que finalment no es reposi el llibre a la biblioteca, les usuàries i els usuaris quedaran exclosos del servei de préstec i se’ls enviarà un requeriment/advertiment, i si no te resposta, se li carregarà el preu del llibre a la quota col·legial.

Documents exclosos de préstec

Com a norma general, tots els documents poden sortir en préstec excepte els següents:

 1. Obres de referència (enciclopèdies, diccionaris, catàlegs i altres de naturalesa similar)
 2. Revistes
 3. Documents antics, rars o preciosos. Fons històric (anterior a 1980)
 4. Documents moderns ja exhaurits i/o difícilment reemplaçables
 5. Documents molt consultats, dels quals només se’n té un exemplar
 6. Treballs, premis, literatura gris, etc. no publicats. No obstant, es poden consultar a la biblioteca sense fer-ne cap reproducció, i sempre i quan es compti amb el consentiment de l’autora.
 7. Altres documents que, a criteri de la Comissió de biblioteca, hagin de ser exclosos de préstec.

Reserves

Es poden sol·licitar reserves d’obres que estiguin en préstec.
Quan l’obra reservada arribi a la biblioteca, es comunicarà a la usuària interessada que pot passar a recollir-la.
La reserva que no quedi retirada al 4rt dia de l’avís, quedarà cancel·lada.
Les reserves es poden sol·licitar per correu electrònic o personalment.