Espai Europeu d’Educació Superior

La publicació dels Reials Decrets 55/2005 i 56/2005 de 21 de gener, pels que s’estableix l’estructura dels ensenyaments universitaris i es regulen els estudis universitaris oficials de grau i postgrau, ha suposat una oportunitat de desenvolupament professional i acadèmic molt important per a les infermeres.
 
El procés de construcció de l’Espai Europeu d’Educació Superior, iniciat a partir de la declaració de Bolonya de 1999, inclou, entre els seus objectius, l’adopció d’un sistema flexible de titulacions comprensible i comparable, que promogui oportunitats de treball pels estudiants i una major competitivitat internacional del sistema europeu d’educació superior.

Aquest nou sistema de titulacions ha de basar-se en dos nivells clarament diferenciats denominats Grau i Postgrau i que, a la vegada, s’estructuren en tres cicles: Grau i Màster i Doctorat.
 
El primer cicle –Grau- condueix a l’obtenció d’un títol oficial de Grau i te com objectiu la capacitació dels estudiants per integrar-se directament en l’àmbit europeu amb una qualificació professional apropiada.

El segon i tercer cicle estan integrats en els Programes Oficials de Postgrau i condueixen als títols oficials de Màster, dedicats a la formació avançada, i de Doctor, que representa el nivell mes elevat en l’educació superior.

Per accedir a la resta de Reials Decrets que regulen els estudis de grau i postgrau, podeu clicar sobre els documents:
 
Reial Decret 1393/2007 de 29 d’octubre pel que s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
 
Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, fixa el desenvolupament dels ensenyaments universitaris oficials d’acord a les línees de l’Espai Europeu d’Educació Superior.
 

Màsters Universitaris

Els estudis universitaris de segon cicle, que permeten l’obtenció del títol oficial de Màster, tindran una extensió mínima de 60 crèdits i màxima de 120 ECT i estaran dedicats a la formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, dirigida a una especialització acadèmica o professional o be a promoure la iniciació en tasques investigadores.
 
En la majoria de casos, la superació d’aquests màsters donarà accés al tercer cicle universitari, que té com finalitat el desenvolupament de la tesi doctoral, per obtenir el Doctorat en Infermeria.
 
Es pot accedir als Màsters Universitaris amb la titulació de Diplomat.
 

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com finalitat la formació avançada de l’estudiant en tècniques d’investigació i inclourà la elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral.
 
La superació d’aquest cicle atorgarà el títol de Doctor, que acredita el més alt rang acadèmic i faculta per a la docència i la investigació.
 
Els ensenyaments de doctorat queden regulats pel Reial Decret 99/2011 de 28 de gener i modificat posteriorment pel Reial Decret 43/2015 de 2 de febrer.

Títols propis de les universitats

Les universitats també et permeten seguir-te formant en el desenvolupament de competències específiques aplicables a la professió infermera a través dels títols propis de Màster, Postgrau i Expert Universitari; els quals no confereixen grau acadèmic, però també t’ajudaran a dissenyar el teu currículum professional.
 

Formació continuada

A banda de la formació universitària,  també pots trobar activitats formatives orientades a actualitzar els teus coneixements, habilitats i actituds  segons els avenços científics i les necessitats canviants que ens demanda la societat actual.

Especialitats

Des de l’entrada en vigor del Reial Decret sobre Especialitats d’Infermeria, queden reconegudes les següents especialitats infermeres: