Què és el Servei de Biblioteca i Documentació Infermera?

Des d’un bon començament es defineix com un espai on centralitzar la literatura d’Infermeria i en Ciències de la Salut, i esdevé un punt de referència en la gestió del coneixement infermer. Mostra d’això són la constant actualització i adaptació a les necessitats canviants de la professió, de tal manera que repercuteixi en el creixement de la base de coneixements i del fons documental, tots dos cabdals per a la pràctica de l’exercici infermer.

Es tracta d’un servei destinat a les professionals d’Infermeria -i també a altres persones interessades en aquest àmbit- d’especial rellevància, donat que és l’única biblioteca especialitzada en Infermeria que ofereix els seus serveis a les infermeres professionals en tota la demarcació de Barcelona.

Quins serveis t’ofereix?

 • Formació d’usuàries en cerca documental i guiatge en estratègia de cerca: delimitació de la cerca, abstracció de paraules clau, sintaxi de cerca i operadors booleans, coneixement de fonts documentals fiables i com utilitzar-les.
 • Informació sobre l’SBDI i els seus serveis.
 • Sota demanda, localització de documentació relativa a l’actualització i millora de la pràctica professional.
 • Assessorament a les professionals i estudiants de final de grau per a la presentació de treballs (Treballs de final de grau, de màster, tesis, articles...)
 • Suport metodològic en el tractament de les dades i gestió de bibliografies: planificació del treball, ordenació de les dades, confecció de bibliografies, normatives per citació bibliogràfica, indicadors de visibilitat i impacte de les publicacions, referències bibliogràfiques, com publicar (Creative Commons i altres llicències, drets d’autor...), etc.
 • Suport a la investigació: treballs de cerca documental en l’àmbit de l’evidència científica.
 • Assessorament en la identificació i aplicació de les taxonomies.
 • Suport a la creació de protocols o guies, i localització de qüestionaris, escales, etc.
 • Actualització bibliogràfica per donar resposta a les necessitats de la pràctica del dia a dia.
 • Fer d’enllaç entre les usuàries de l’SBDI i les infermeres especialitzades o expertes del COIB per a orientar consultes que ho necessitin.
 • Assessorament informàtic per a la creació de bases de dades documentals, edició de textos, ús de programaris...
 • Suport documental intern al COIB (vocalies, comissions, assessories, etc.)
 • Col·laboració amb altres departaments del COIB aportant propostes d’activitats en l’àmbit documental i duent-les a terme.
 • Creació de dossiers documentals temàtics relacionats amb la definició, actualitat i millora de la professió.
 • Accés a tots els recursos de l’SBDI: llibres actuals i històrics sobre Infermeria i Ciències de la Salut, revistes especialitzades, base de dades CUIDEN, etc.
 • Accés al Catàleg en línia del fons de l’SBDI.
 • Accés a documents d’accés lliure en línia.
 • Desiderata o recomanacions procedents de personal del COIB i/o infermeres.
 • Bibliografia per preparar oposicions i altres proves per cobrir l’oferta laboral.
 • Informació sobre novetats editorials.
 • Localització de punts de venda de llibres i localització de publicacions en altres biblioteques.
 • Recollida de donacions (moltes a través de particulars) per enriquir el fons, no només en unitats, sinó també en matèries, en especial, història de la professió.
 • Servei de préstec. (Vegeu la normativa).
 • Servei de reserva de llibres.
 • Espai per a presentació de llibres i exposicions d’art relacionats amb l’àmbit de la Infermeria i/o realitzats per infermeres.
 • Llibres lliures: exemplars esporgats a la Biblioteca i que s’ofereixen lliurement a qui puguin interessar.

Quins recursos utilitzem?

Per poder oferir tota la gamma de serveis, disposem d’un seguit de recursos especialitzats en gestió documental que ens permeten vincular a les nostres col·legiades amb la informació que necessiten en cada moment.

 • CINAHL
 • Catàleg en línia amb més de 10.500 referències:
  • Biblioteca amb uns 5.000 exemplars de bibliografia especialitzada en Infermeria i Ciències de la Salut (en suport paper o electrònic): Monografies, Obres de referència, Tesis i dissertacions acadèmiques, Literatura grisa, Documents publicats pel COIB.
  • A destacar el fons especialitzat en Teràpies Naturals, amb més de 230 documents.
  • Hemeroteca en paper amb més de 390 títols.
  • Hemeroteca en línia amb més de 700 títols.
  • Més de 3800 recursos en línia catalogats, sense comptar amb els dossiers especialitzats que en contenen molts més.
  • Secció multimèdia amb més de 200 recursos.
 • Bases de dades en Infermeria i Ciències de la Salut: com CUIDEN, Cuidatge, Lilacs, Scielo, PubMed, Trip Database, NANDA-NIC-NOC, etc.
 • Biblioteques virtuals d’evidència científica com Cochrane, Joanna Briggs Institute (JBI), etc.
 • Repositoris universitaris que recullen tesis, treballs de màster i de grau, tant d’institucions catalanes com internacionals com TDX, Teseo, DART etc.
 • Guies bibliogràfiques i dossiers documentals temàtics elaborats pel personal de l’SBDI.
 • Eines per a la gestió de bibliografies com Mendeley, Vancouver, etc.
 • Normativa per a catalogació (MARC), descripció (SBDI) i classificació (CDU adaptada a Infermeria i Ciències de la Salut) documentals.
 • Consulta de catàlegs nacionals i internacionals com CCUC, REBIUN, Library of Congress, d’EEUU, etc.
 • Vocalies i comissions d’especialitats infermeres del COIB.

Com és l’espai de l’SBDI?

 • Sala de lectura amb 12 espais de treball
 • Ordinadors amb accés a Internet en entorn WiFi per a ús de les col·legiades
 • Expositors amb informació sobre formació, oposicions, congressos, convocatòries a premis i altra informació d’interès per a les infermeres
 • Sala per a activitats públiques
 • Armariets per desar objectes personals
 • Espai per a exposicions

Qui forma l’equip de treball de l’SBDI?

Les persones que constituïm l’SBDI estem especialitzades en la gestió de recursos d’informació sobre Infermeria, i estem preparades per a donar resposta a les inquietuds de les professionals, oferint cobertura documental actualitzada per a la seva pràctica diària.  

Blanca Virós i Pujolà, bibliotecària-documentalista (bviros@coib.cat / biblioteca@coib.cat)

Marta Perpiñan Arias, bibliotecària-documentalista (mperpinan@coib.cat / biblioteca@coib.cat)

Telèfons: 900 705 705 (gratuït) i 93 212 81 08

C. Pujades, 350, primera planta. 08019 Barcelona