Què haig de fer?

Per poder continuar navegant per l'àrea personal de la web del COIB cal que:

 • Llegeixis i acceptis el document de 'Política de protecció de dades de caràcter personal'.
 • Autoritzis o deneguis la cessió de les teves dades a tercers en diferents supòsits.

Nova política de protecció de dades de caràcter personal

En aplicació del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant RGPD), aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig, t’informem sobre el tractament de les teves dades de caràcter personal.

El present document té com a objectiu facilitar la informació sobre com es recullen, tracten i protegeixen les teves dades de caràcter personal. La informació que apareix en primer lloc és aquest quadre en el que queda sintetitzada en una primera capa la informació més rellevant. La informació ampliada i detallada s’ofereix més endavant en una segona capa i també la trobaràs a www.coib.cat.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona. (+info a continuació)
Finalitat tractamentGestió alta col·legial, control exercici professional, registre col·legiats, funcions previstes als Estatuts. (+info a continuació)
LegitimacióLlei 7/2006, Llei 44/2006, consentiment. (+info a continuació)
DestinatarisRegistre de Professionals Sanitaris, altres corporacions quan s’estableixi legalment. (+info a continuació)
DretsAccés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició. (+info a cont.)
Contacte DPDdpd@coib.cat
Informació addicionalPots consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a continuació o a la web del COIB.

Si vols rebre o continuar rebent informació de productes i serveis de valor afegit d’interès professional i no professional, per via electrònica o altres mitjans, ens has de facilitar el teu consentiment per a cedir les teves dades identificatives (nom, cognoms, adreça, e-mail i telèfon) a les empreses, organitzacions i entitats que col·laboren amb el COIB, amb la finalitat que et puguin informar dels seus productes i serveis bé directament o per part del COIB.

Autoritzo
Cal que seleccionis SI o NO en totes les categories.
Vacances, viatges i oci (hotels, agències, cinemes, parcs temàtics...)
Si No
Formació
Si No
Alimentació (restaurants, supermercats,...)
Si No
Perfumeria, cosmètica i moda
Si No
Tecnologia, multimèdia i motor
Si No
Cura personal, salut i esport (gimnasos, dietètica, òptiques,...)
Si No
Entitats financeres i assegurances
Si No
Solidaritat
Si No
Llar i regal (electrodomèstics, mobles,...)
Si No
Fundació Infermeria i Societat (activitats, cursos, esdeveniments, premis i projectes)
Si No

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Identitat: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)
Adreça: Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona
Telèfon: 93 212 81 80
Adreça electrònica: info@coib.cat
Delegat de protecció de dades:Jordi Verdaguer López
Contacte DPD: dpd@coib.cat

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

El COIB tracta les dades personals que ens facilitis amb la finalitat de dur a terme les funcions pròpies atribuïdes per la Llei 7/2006, de 31 de maig, d’exercici de professions titulades i col·legis professionals, així com les que s’estableixen a l’article 4 dels Estatuts de la corporació (Resolució. JUS/2408/2009, de 21 d’agost, DOGC número 5460, de 8/9/2009), a més de la normativa sectorial de sanitat.

És a dir, gestionar la col·legiació, elaborar i mantenir el registre de col·legiades i col·legiats, garantir el compliment de la bona pràctica professional i de les obligacions deontològiques de la professió, l’ordenació, la representació i la defensa dels interessos professionals de les seves col·legiades i col·legiats i vetllar perquè l’activitat professional s’adeqüi a l’interès públic general i tot el que afecti la salut.

El COIB no efectua tractaments de dades que suposin l’adopció de decisions automatitzades ni tampoc l’elaboració de perfils.

D’acord amb la normativa vigent, són d’accés públic les dades de nom i cognoms, número de col·legiat, especialitat, adreça professional, telèfon, correu electrònic i any d’incorporació.

Pots oposar-te a què les teves dades públiques que apareguin a la web col·legial siguin utilitzades amb finalitats comercials comunicant-ho al COIB.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

La base legal pel tractament de les teves dades és la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i la Llei 44/2006, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, de les que es deriva l’obligatorietat de la col·legiació per a l’exercici de la professió infermera, així com les funcions del Col·legi en l’ordenació de la professió, el seu exercici, defensa i representació.

La negativa a facilitar les dades personals comportarà la impossibilitat de col·legiar-se a la corporació.

Per a finalitats diferents de les expressades basades en el teu consentiment, com per exemple rebre publicitat sobre productes i serveis de valor afegit, sempre et demanarem el teu consentiment previ que podràs revocar en qualsevol moment.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les dades són cedides al Registre de Professionals Sanitaris depenent del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com a d’altres corporacions i organismes públics, quan així s’estableixi legalment.

El COIB no transfereix les teves dades personals a un tercer país o organització internacional, ni està previst. Arribat el cas, seràs informat prèviament de la transferència i de les condicions de la mateixa, i en particular, l’existència o manca d’una decisió d’adequació de la comissió respecte del tercer país o organització internacional.

Quant temps conservarem les teves dades?

Les teves dades es conservaran des de la data de la col·legiació i a partir de la baixa de col·legiat, durant tot el termini que preveu la normativa aplicable, entre d’altres, la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents i la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

Quins són els teus drets?

 • Accés: Tens dret a conèixer si al COIB estem tractant les teves dades personals i a accedir a les mateixes.
 • Rectificació: Pots sol·licitar la modificació de les dades inexactes.
 • Supressió: Pots sol·licitar l’eliminació de les teves dades personals.
 • Limitació: En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, pots sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades: quan es comprovi la impugnació de l’exactitud de les dades; quan el tractament és lícit però t’oposis a la supressió de les teves dades; quan el COIB no necessiti el tractament de les teves dades però tu les necessitis per a la defensa de reclamacions; quan t’hagis oposat al tractament de les teves dades pel compliment d’una missió d’interès públic o satisfacció d’un interès legítim, mentre verifiquem si els motius legítims pel tractament prevalen sobre els teus.
 • Oposició: Pots oposar-te al tractament de les teves dades.
 • Portabilitat: Pots rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagis facilitat i transmetre’ls a un altre responsable.
 • Retirar el consentiment: quan la licitud del tractament es basi en haver obtingut el teu consentiment, podràs retirar-lo en qualsevol moment.

Com pots exercir aquests drets?

Mitjançant un escrit adreçat al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona, a l’atenció del delegat de protecció de dades o bé, per correu electrònic a l’adreça dpd@coib.cat.

Per exercir els teus drets acompanya a la teva sol·licitud una còpia del dni o document acreditatiu de la teva identitat. L’exercici dels teus drets és gratuït.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa pots contactar o presentar una reclamació a:

 • el delegat de protecció de dades dpd@coib.cat; o,
 • davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seva adreça postal: C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, C.P. 08008 Barcelona, http://apdcat.gencat.cat/ca/inici

He llegit i accepto la 'Política de protecció de dades de caràcter personal'
Cal acceptar la política de protecció de dades
Processant ...
Les teves preferències han estat guardades correctament.
Recorda que les pots rectificar en qualsevol moment des de la fitxa col·legial de l'àrea personal de la web.
Hi ha hagut un problema processant les dades. Torna-ho a provar més tard.

Si ets membre del Grup 65

Per cursar una activitat heu de trucar al telèfon gratuït d’atenció col·legial, el 900 705 705 o al  telèfon directe 93 253 16 63, i formalitzar la matrícula, seguint la norma i les dates d’inscripció. Aquest requisit és d’obligat compliment per a totes les persones que vulguin participar en l’oferta d’activitats en els cursos del Grup 65.

Si no ets membre del Grup 65

Les infermeres col·legiades de més de 55 anys, els familiars i amics de qualsevol infermera o  infermer col·legiat al COIB que estiguin jubilades/ts o siguin majors de 65 anys, podran  participar de les activitats en qualitat de no membre.

La persona interessada a dur a terme activitats del Grup 65:

 • Haurà d’omplir una butlleta d’inscripció per cada activitat que vulgui fer.
 • Haurà d’abonar l’import de l’activitat que vulgui fer, dins del període fixat, com a no membre.

El COIB estudiarà individualment aquells casos que no compleixin aquests requisits.


Normativa obligatòria

En les activitats formatives hi ha control d’assistència. Per tant, tots els participants hauran de signar el full habilitat en aquesta funció. El COIB entendrà que la persona que no signi no ha assistit a l’activitat.

Les persones inscrites en un curs que sense causa justificada no hi assisteixin durant un mes, s’entendrà que no volen participar en aquesta activitat. Automàticament se les donarà de baixa i s’assignarà la plaça a una altra persona que estigui en llista d’espera.

Una vegada feta la inscripció i el pagament a un curs i grup, no es podrà canviar a un altre curs o grup.

Criteris per ser membre del Grup 65

 • Ser infermer/a del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona o d’un altre col·legi professional (en aquest cas, caldrà seguir els tràmits corresponents que el COIB us facilitarà).
 • Tenir més de 65 anys o estar jubilat, jubilada, prejubilat o en situació de baixa per  invalidesa.
 • Omplir la butlleta d’inscripció al Grup 65.
 • Pagar la quota anual del Grup 65 al COIB i estar al corrent de pagament.
 • Acceptar la normativa d’inscripció de cursos.

 

Altres casos

Les persones que tenen més de 65 anys i que havent estat col·legiades al COIB es troben en  situació de baixa col·legial, poden trucar al telèfon gratuït d’atenció col·legial, el 900 705 705 o  al telèfon directe 93 253 16 63, on rebran informació més detallada de com fer-se membres 
del Grup 65 (en tots els casos que no compleixin aquests requisits).

El COIB estudiarà individualment aquells casos que no compleixin aquests requisits.

Normativa d’inscripció per als cursos

1. Cal formalitzar la inscripció dins dels 3 dies establerts per a cada curs/activitat segons si sou  membre o no del Grup 65.

2. El sistema d’inscripció és el següent:

 • Dins del termini de cada curs/activitat, caldrà inscriure’s a través del telèfon gratuït  900 705 705 o al telèfon directe 93 253 16 63, o personalment a la tercera planta.
 • Feta la inscripció, es disposa de cinc dies naturals per fer el pagament que  confirmarà la seva inscripció. L’ingrés es realitzarà a: 
  Banc Sabadell: ES 40 0081-0200-23-0001824988
  En el moment d’efectuar la transferència cal indicar el nom i cognoms i el nom del  curs. S’haurà d’enviar el comprovant a grup65@coib.cat o bé personalment a la 3a planta del COIB.

3. Si una vegada feta la reserva de plaça però no el pagament de la matrícula, la persona es  vol donar de baixa, caldrà que avisi telefònicament al Col·legi per tal de facilitar la seva plaça a  una altra persona.

4. En el cas que es produeixi una baixa, s’avisarà per telèfon al inscrits en llista d’espera per  rigorós ordre d’inscripció. Aquests disposaran de cinc dies naturals per fer el pagament que confirmarà la seva inscripció  i la tramitació abans esmentada.

5. Per aquells cursos que 14 dies abans no arribin a un 70% de matriculats, el COIB es reserva el dret d’anul·lar-los, amb la conseqüent informació a tots els inscrits.

6. Una vegada abonada la matrícula, per donar-se de baixa caldrà comunicar-la per escrit al  Col·legi com a mínim set dies abans de l’inici del curs. En cap cas es tornarà l’import de la  matrícula si la notificació d’anul·lació no s’efectua en aquest termini. Així mateix, un cop iniciat  el curs ja no es farà cap devolució de matrícula.

7. El Col·legi es reserva el dret de variar alguna d’aquestes normes o terminis si les  característiques dels cursos, activitats i sortides ho requereixen.

8. El Col·legi es reserva el dret d’anul·lar aquells cursos/activitats que no arribin a l’ocupació  mínima establerta i de canviar dates i horaris.

9. En el cas de sortides en què el participant no pugui anar i avisi amb menys de 10 dies  d’antelació el COIB no es pot comprometre a retornar l’import íntegre de la mateixa, ja que  depèn de la subcontractació del mateix a un tercer. En aquest cas pot haver-hi despeses 
de cancel·lació i inclús pot no poder retornar-se l’import abonat per l’assistent a la sortida. Quan al viatge, la responsabilitat tant en l’organització com en l’anul·lació (si es donés el cas), són únicament de l’agència. El COIB no hi té cap responsabilitat ni directa ni indirecta.

10. Quan un curs no s’ompli amb les persones del Grup 65, s’ofertarà a la resta de col·legiats o a d’altres col·lectius per obrir els grups i evitar anul·lar activitats.

11. Estar al corrent de pagament de les quotes anuals. El COIB es reserva el dret de donar de  baixa a les persones que es trobin en situació d’impagament de la quota.

12. Novetat: En el cas de cursos de llarga durada es podrà fraccionar el pagament en dos  períodes, de gener a juny i de juliol al desembre. Aquesta modalitat cal comunicar-la al moment de la inscripció i el segon pagament s’haurà de realitzar abans d’acabar les classes al juny i la forma de pagament serà la mateixa.

Avís

Estàs sent redirigit a la pàgina web de ...
AcceptarCancel·lar

No s'ha detectat cap activitat en els últims 5 minuts.
La teva sessió a l'àrea personal caducará en segons.

Continuar a l'àrea personal Sortir