FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
divendres 20 de juliol 2018

de 9.30 a 12 h

auditori del COIB. C/ Pujades, 350, 3a planta. Barcelona

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB), celebra el 20 de juliol de 2018 a la seu corporativa una Jornada de Consens al voltant de l’Acord del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya pel qual s’estableixen directrius per a l’exercici de les actuacions infermeres en l’àmbit de l’atenció a les urgències i emergències prehospitalàries. Aquest acord, una vegada hagi obtingut el consens necessari per a l’aprovació dels quatre col·legis catalans, es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

És doncs en el context de l’espai comú entre els quatre col·legis catalans que és el Consell de Col·legis d’Infermeres i infermers de Catalunya (CCIIC), que fa un any i mig s’ha estat treballant amb la redacció d’un text de caràcter normatiu que defineix i concreta aquest àmbit d’actuació i estableix els requeriments per a l’exercici de les actuacions infermeres en l’atenció a les urgències i les emergències prehospitalàries, a les quals s’haurà d’ajustar l’actuació professional de les infermeres i infermers dels dispositius assistencials públics i privats de Catalunya

Un equip d’infermeres i infermers experts han assumit el repte d’elaborar una proposta de norma que reguli el seu àmbit d’actuació. Aquest equip es va constituir el  7 de febrer de 2017 i han treballat organitzats en dos subgrups: L’un per l’elaboració de la memòria justificativa i l’altre en el contingut del que ha de ser el futur articulat, que ara es presenta.

Finalitzat el text, feta la revisió jurídica necessària i acordat l’esborrany definitiu per tots i cadascun dels col·legis infermers catalans, abans de l’aprovació definitiva, ha arribat l’hora de sotmetre el contingut d’aquest acord a la consideració de totes les infermeres i els infermers de cada demarcació, que són en definitiva les que tenen la responsabilitat directe d’aquesta atenció.

L’objectiu principal d’aquesta jornada és impulsar el consens necessari entre el màxim nombre d’infermeres possibles: infermeres de la pràctica assistencial, responsables d’organitzacions sanitàries i sociosanitàries, associacions científiques, vocalies i delegacions comarcals del COIB, representants dels col·legis d’infermeres i infermers de Catalunya, escoles i facultats d’Infermeria, etc.

La convocatòria va dirigida doncs a tota infermera o infermer o institució infermera preocupada pel desenvolupament competencial infermer però molt especialment a aquelles/s que treballen o que estan interessades/ts en l’atenció infermera en l’àmbit de les urgències i les emergències. Durant la jornada s'explicarà el procés d’elaboració de la norma i tindrem l’oportunitat d’analitzar el seu contingut, article per article, aclarir dubtes, fer-hi modificacions o provar-lo, si s’escau.

El principi en que s’inspira la jornada és l’exercici del dret d’autoregulació que totes les professions tenen reconegut però també en el deure de tot i tota professional de de responsabilitzar-se del seu exercici.

La jornada es desenvoluparà seguint la dinàmica següent:

Dinàmica

9.30 h – 9.45h Benvinguda

Octavi Rodríguez Blanco, Coordinador grup Urgències i Emergències del Col·legi d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)

Núria Cuxart i Ainaud, degana del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya

9.45h – 10.15h El perquè, el per a què i què ens hi juguem de l’Acord del Consell de Col·legis d’infermeres i infermers de Catalunya pel qual s’estableixen directrius per a l’exercici de les actuacions infermeres en l’àmbit de l’atenció a les urgències i emergències prehospitalàries.

Núria Cuxart i Ainaud, degana del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya

10.15h – 11,45h Sessió de consens

Contingut del text regulador a consensuar
S’explicarà article per article el contingut del text a consensuar fent èmfasi en les qüestions més rellevants. Cada participant a la jornada comptarà amb el text íntegre per anotar possibles aclariments i/o suggeriments.

Rosa Bayot  i Escardívol, adjunta a la Direcció de Programes del COIB

Debat: aclariments, suggeriments i principals acords

En aquest espai es faran els aclariments que calguin i es recolliran aquells suggeriments al text normatiu que les/els participants considerin.

Coordinen:

Rosa Bayot  i Escardívol, adjunta a la Direcció de Programes del COIB

Octavi Rodríguez Blanco, Coordinador grup Urgències i Emergències del Col·legi d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)

11,45h – 12h Torn obert de paraules i fi de la jornada