FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
dijous 22 de novembre 2018

de 8.30 a 18 h

Auditori del COIB. c/ Pujades, 350, 3a planta. Barcelona

2a Jornada ÍDIC: Notes tecnològiques, humanístiques i musicals de la innovació i l'emprenedoria

El Centre d’Innovació i Desenvolupament Infermer (IDIC) del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) organitza la 2a Jornada ÍDIC d’Emprenedoria, Innovació i Tecnologia.

Aquest esdeveniment pretén fer visible i posar en valor els actors principals que integren l’ecosistema emprenedor, innovador i tecnològic implicat en tot el conjunt de processos relacionats amb la creació d’empreses i en la implementació d’iniciatives innovadores en el sector salut. Tot això, amb la finalitat d’influir en l’establiment de col·laboracions i sinergies que facilitin tant la humanització i el desenvolupament transversal de projectes infermers com la consolidació i el lideratge de les infermeres en el sistema sanitari del segle XXI.

Objectius:

 • Generar intercanvi de coneixements i experiències en els àmbits de l’emprenedoria, la innovació i la tecnologia.
 • Facilitar la integració de xarxes que promoguin la implicació i l’intercanvi d’experteses.
 • Crear un espai de reflexió on compartir projectes vinculats al sector sanitari.
 • Visibilitzar l’esperit innovador i emprenedor de la professió infermera.

 

Preprograma 

8.30h Recollida de la documentació

9 h Benvinguda institucional

 • Albert Tort. President del COIB
 • Núria Cuxart. Degana del Consell d’Infermeres i Infermers de Barcelona.
 • Sol Muñoz. Directora de l’ÍDIC
 • Gemma Tarafa. Comissionada de Salut de l'Ajuntament de Barcelona
   

9.15 h. Co-Creació musical interactiva

9.30 h.  Entrevista amb la infermera: viure amb...

 • Núria Borrell 
 • Tanit Tubau 

10 h. Taula 1: S.O.S: Ecosistema en dispersió. Connectem?

A l’actualitat existeixen moltes entitats que fomenten, acceleren i proporcionen finançament a l’emprenedoria, la innovació, la tecnologia i la recerca. Aquest fet és molt positiu pel desenvolupament del teixit emprenedor i innovador del territori català, però també podem observar que els esforços, molt sovint queden aturats, disgregats i/o desdibuixats per múltiples factors. En alguns casos, les entitats ajuden a fer possible el desenvolupament o pilotatge del producte amb èxit encara que posteriorment tinguin dificultats per progressar o per fer-los arribar als mercats per a que aquests productes o tecnologies acabin generant un impacte directe a l’usuari.

Per tot això és de vital importància establir complicitats entre els actors claus de l’ecosistema a fi i efecte d’integrar tota la cadena de valor amb èxit.

Ponents:

 • I2cat
 • Ship2B
 • Eurecat
 • BCNactiva
 • Tic Salut
 • AQUAS

11 h. Esmorzar
Durant l’esmorzar exposició de corners i e-poster

11.30 h. Taula 2. Open projects d'emprenedoria, innovació i tecnologia

El principal objectiu d’aquesta taula és donar a conèixer “EN OBERT” els projectes innovadors i/o d’emprenedoria que vulguin ser presentats a la jornada. Aquests projectes seran avaluats pel comitè de la jornada i vuit d’ells seran seleccionats per la seva comunicació oral en aquesta taula, amb opció a premi atorgat per votació dels assistents.

12.30 h. Taula 3.Innovació en salut: Per una cultura de la transversalitat efectiva

En aquesta taula, un grup de directors i responsables d’innovació destacaran el paper de la transversalitat com a eix fonamental per vehicular la innovació de l’actualitat cap a un futur proper que ja és present. També mostraran i valoraran els problemes més rellevants deguts a la inexistència d’una macro xarxa d’innovació, que ja estan co-creant. Aquesta xarxa, ha de facilitar l’entesa, l’intercanvi i el coneixement dels projectes existents, evitant d’aquesta manera les duplicitats i la despesa econòmica i de recursos humans que es produeix en moltes ocasions de forma innecessària. Finalment, reflexionaran sobre estratègies que ajudin a inculcar la cultura innovadora i emprenedora en els col·lectius i en les organitzacions de l’àmbit sanitari.

13.30 h. Dinar

15 h. Conferència

15.30 h. Taula 4: Univers del Talent: Innovació infermera en acció.

Les infermeres i infermers que formen part de l’Univers del Talent seleccionades per l’IDIC com infermeres referents en àmbits d’expertesa lligats a reptes actuals del sistema sanitari, presentaran els projectes innovadors que han desenvolupat al llarg d’aquest últim any. Presentaran els seus treballs els grups i-talent Essencial, i-talent Seguretat, i-talent CreixEnt, i-talent Comunitària,  i-talent Dona i Gènere, i-talent Assessalut, i el grup transversal que dona suport a la resta denominat TIC TALENT.

16.30 h. Pausa - Cafè

16.45 h  Taula 5: ÍDICEmpren: projectes per la emprenedoria infermera.

Els alumnes de la 1a edició del Curs d’ÍDIC “Fes-te emprenedor en salut amb ÍDIC-EMPREN”, presentaran i exposaran en aquesta taula els seus projectes generats durant el transcurs d’aquesta formació rebuda en el COIB, que compta amb la col·laboració de BarcelonaActiva.

Els projectes presentats en format “elevator pitch” seran avaluats per una part de l’equip de professors amb opció a premi.

17.30 h Entrega de premis i cloenda.

Cloenda i premis a càrrec de:

 • Joan Conesa. Gerent del COIB
 • FIDEM
 • Sol Muñoz. Directora d’ÍDIC del COIB

 

Normativa per a l’enviament de resums

 • Els treballs han de ser projectes innovadors duts a terme o projectes innovadors que es voldria portar a terme sobre qualsevol tema relacionat amb la innovació, emprenedoria o tecnologia, tant de serveis com de productes sanitaris.
 • El resum es presentarà amb la següent estructura:
  • Idea / necessitat / repte
  • Població / estudi / usuari / mercat
  • Equip / col·laboradors
  • Estructura i recursos claus
  • Descripció prototipatge / pilotatge
  • Escalabilitat i possibilitats de desenvolupament 
 • El format d’enviament de resums és únic, el participant informarà al comitè del format de presentació (comunicació oral o pòster digital) on vol participar.
 • Dins de l’estil de la presentació el text del resum s'escriurà en format Word, amb lletra Times New Roman, cos 12, text justificat i interlineat simple (1,5). El títol tindrà un màxim de 25 paraules i el resum no haurà de superar les 300 paraules.
 • Els autors/es podran seleccionar l’idioma tant del resum com de la presentació entre català o castellà.
 • Els resums s'enviaran al correu electrònic a inscripcions@coib.cat. La data límit per enviar els resums és el dia 11 de novembre de 2018 a les 23.59 hores.
 • S'admetran un màxim de 8 autors per comunicació, l'autor que defensi la comunicació ha de constar com a primer autor i haurà d'estar inscrit necessàriament en la jornada.
 • Una mateixa persona no pot ser responsable de més de dos presentacions (comunicacions i/o pòsters).
 • La notificació dels resums acceptats i no acceptats es realitzarà a través de correu electrònic abans del 14 de novembre de 2018, al igual que el lloc i hora d'exposició serà comunicat per la secretaria tècnica.

 

Si el format adjudicat pel comitè científic és una comunicació oral

 • Per a la presentació s'utilitzarà el format Power Point (.ppt o .pptx). Per a un altre tipus de presentació (Prezi o similar), consultar amb la secretaria tècnica.
 • Les presentacions s’hauran de lliurar directament a la jornada en suport pendrive, com a mínim 1 hora abans de la seva defensa, a la sala d'audiovisuals. En aquesta mateixa sala se'ls indicarà el lloc físic on hauran de presentar-se 30 minuts abans de la taula de comunicació assignada.
 • Totes les comunicacions orals seran defensades, sempre pel primer autor, disposant de 5 minuts per a la defensa de la presentació i a la finalització de la taula es disposarà de 2 minuts per respondre a les possibles preguntes.
 • L'hora de la defensa de la comunicació es notificarà per correu electrònic al primer autor i es publicarà al programa final de la jornada. Els membres del comitè designaran un codi d’identificació als projectes per tal de poder optar al premi establert.

 

Si el format adjudicat pel comitè científic és un pòster en format digital

 • Per a la presentació en format pòster digital, s’ha d’utilitzar la plantilla especialment dissenyada per a aquestes jornades, consulta-la aquí.
 • S'ha d'utilitzar tipografia de lletra de mida i aspecte visibles a tres metres. Mida mínim de lletra 11. Si s’escriu amb un mida menor és possible que no es vegi correctament a la pantalla.
 • El format de la pàgina ha de ser presentació pantalla amb la mida 16:10, horitzontal.
 • Les presentacions hauran de lliurar-se directament a la jornada en suport pendrive, a l'inici de la jornada.
 • Es recomana que a la sala d'exposició de pòsters dels autors deixin còpies impreses en DinA4 del pòster, on s'inclogui un correu electrònic de contacte perquè els professionals interessats puguin fer consultes.
 • L'hora de la defensa del pòster digital es notificarà per correu electrònic al primer autor. Els membres del comitè designaran un codi d’identificació als projectes per tal de poder optar al premi establert.

 

Criteris d'avaluació per l'acceptació de treballs

1. Resums enviats per a la seva valoració

Els resums presentats pels autors com a comunicació oral hauran d’obtenir una puntuació mínima de 12 sobre un pes total de 20 per ser acceptats. La puntuació total màxima serà de 20 punts, distribuïts en els següents apartats:

               1.1.1. Idea / necessitat / repte.................  0-4 punts

               1.1.2. Població / estudi / usuari / mercat....0-2 punts

               1.1.3. Equip / col·laboradors......................0-2 punts

               1.1.4. Estructura i recursos claus...............0-4 punts

               1.1.5. Descripció prototipatge / pilotatge....0-4 punts

               1.1.6. Escalabilitat i possibilitats de desenvolupament..0-4 punts

Nota- D'aquesta primera valoració es triaran els 8 resums que hagin obtingut la màxima puntuació i aquests seran acceptats com a comunicacions orals.  

2. Valoració de resums per l'acceptació de l'e-pòster sense exposició oral o defensa

La puntuació total màxima serà de 10 punts, distribuïts en els següents apartats:

 1. Disseny, estructuració, organització, gestió del temps i contingut de qualitat del suport emprat en la presentació: 0-2 punt
 2. Valoració de les habilitats i competències comunicatives: 0-2 punt
 3. Capacitat d’identificació, priorització i síntesis dels punts clau: 0-2 punts
 4. Capacitat d’aportar i comunicar el contingut rellevant amb claredat, precisió i seguretat: 0-2 punts
 5. Defensa de la presentació: 0-2 punts

 

Premis

S'atorgaran 2 premis als treballs presentats:

 • Primer premi a la comunicació oral, atorgat pels assistents a la jornada.
 • Premi al millor epòster, atorgat pel comitè científic de la jornada.

 

Criteris d’avaluació per l’atorgament dels premis:

 • La puntuació d'aquest apartat tindrà un pes màxim total de 10 punts.
 • La distribució de la puntuació és la següent:
 1. Disseny, estructuració, organització, gestió del temps i contingut de qualitat del suport emprat en la presentació: 0-1 punt
 2. Valoració de les habilitats i competències comunicatives: 0-1 punt
 3. Capacitat d’identificació, priorització i síntesis dels punts clau: 0-3 punts
 4. Capacitat d’aportar i comunicar el contingut rellevant amb claredat, precisió i seguretat: 0-3 punts
 5. Defensa de la presentació: 0-2 punts

 

Causes d'exclusió dels resums

 • Relacionades amb el tipus de treball i presentació: no és un resum estructurat, més de 8 autors, sobrepassa els límits de paraules i/o no compleix criteris mínims de redacció i ortografia
 • Relacionades amb l'originalitat i actualitat del treball:

- Tema reiteradament exposat i / o que no aporta res de nou.

 • Relacionades amb l'aplicabilitat i interès per a la jornada:

- El treball presentat no està o està escassament relacionat amb el tema de la jornada

 • Relacionades amb la metodologia i resultats, en el cas que el treball no respongui als diferents apartats proposats.

 

Dades importants:

 • Inici d'enviament d'abstracts: 19-10-2018
 • Finalització d'enviament d'Abstracts: 11-11-2018
 • Resolució del comitè científic: 13-11-2018
 • Finalització del termini d'inscripció a la jornada: 21-11-2018
 • Presentació a la jornada: 22-11-2018