FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

Suport metodològic en el tractament de les dades i gestió de bibliografies: planificació del treball, ordenació de les dades, confecció de bibliografies, normatives per citació bibliogràfica, indicadors de visibilitat i impacte de les publicacions, referències bibliogràfiques, com publicar (Creative Commons i altres llicències, drets d’autor...), etc.

 • Orientació sobre com gestionar la producció científica (gestionar currículum, valorar autors, valorar publicacions i seguiment/control producció científica).
 • Citació i gestió de bibliografies (APA, Vancouver...)  Assessorament, tutorials i formació.
 • Mendeley: guies ràpides d’aprenentatge, manuals d’ús, formació grupal o personalitzada...
 • Assessorament informàtic per a la creació de bases de dades documentals, edició de textos, ús de programaris...
 •  
 • Orientació sobre com crear una publicació (escriure, citar, publicar, publicar en obert i difondre).
 • Seguiment de les revistes amb factor d’impacte.
 • Detecció de similituds en treballs acadèmics (plagi). Assessorament i formació.
 • Programari de lliure accés. Assessorament.
 • Assessorament en la presentació de treballs (Treballs de final de grau, de màster, tesis, articles, pòsters...)
 • Suport a la investigació: treballs de cerca documental en l’àmbit de l’evidència científica.
 • Assessorament en la identificació i aplicació de les taxonomies.
 • Suport a la creació de protocols o guies, i localització de qüestionaris, escales, etc.