Què haig de fer?

Per poder continuar navegant per l'àrea personal de la web del COIB cal que:

 • Llegeixis i acceptis el document de 'Política de protecció de dades de caràcter personal'.
 • Autoritzis o deneguis la cessió de les teves dades a tercers en diferents supòsits.

Nova política de protecció de dades de caràcter personal

En aplicació del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant RGPD), aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig, t’informem sobre el tractament de les teves dades de caràcter personal.

El present document té com a objectiu facilitar la informació sobre com es recullen, tracten i protegeixen les teves dades de caràcter personal. La informació que apareix en primer lloc és aquest quadre en el que queda sintetitzada en una primera capa la informació més rellevant. La informació ampliada i detallada s’ofereix més endavant en una segona capa i també la trobaràs a www.coib.cat.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona. (+info a continuació)
Finalitat tractamentGestió alta col·legial, control exercici professional, registre col·legiats, funcions previstes als Estatuts. (+info a continuació)
LegitimacióLlei 7/2006, Llei 44/2006, consentiment. (+info a continuació)
DestinatarisRegistre de Professionals Sanitaris, altres corporacions quan s’estableixi legalment. (+info a continuació)
DretsAccés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició. (+info a cont.)
Contacte DPDdpd@coib.cat
Informació addicionalPots consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a continuació o a la web del COIB.

Si vols rebre o continuar rebent informació de productes i serveis de valor afegit d’interès professional i no professional, per via electrònica o altres mitjans, ens has de facilitar el teu consentiment per a cedir les teves dades identificatives (nom, cognoms, adreça, e-mail i telèfon) a les empreses, organitzacions i entitats que col·laboren amb el COIB, amb la finalitat que et puguin informar dels seus productes i serveis bé directament o per part del COIB.

Autoritzo
Cal que seleccionis SI o NO en totes les categories.
Vacances, viatges i oci (hotels, agències, cinemes, parcs temàtics...)
Si No
Formació
Si No
Alimentació (restaurants, supermercats,...)
Si No
Perfumeria, cosmètica i moda
Si No
Tecnologia, multimèdia i motor
Si No
Cura personal, salut i esport (gimnasos, dietètica, òptiques,...)
Si No
Entitats financeres i assegurances
Si No
Solidaritat
Si No
Llar i regal (electrodomèstics, mobles,...)
Si No
Fundació Infermeria i Societat (activitats, cursos, esdeveniments, premis i projectes)
Si No

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Identitat: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)
Adreça: Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona
Telèfon: 93 212 81 80
Adreça electrònica: info@coib.cat
Delegat de protecció de dades:Jordi Verdaguer López
Contacte DPD: dpd@coib.cat

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

El COIB tracta les dades personals que ens facilitis amb la finalitat de dur a terme les funcions pròpies atribuïdes per la Llei 7/2006, de 31 de maig, d’exercici de professions titulades i col·legis professionals, així com les que s’estableixen a l’article 4 dels Estatuts de la corporació (Resolució. JUS/2408/2009, de 21 d’agost, DOGC número 5460, de 8/9/2009), a més de la normativa sectorial de sanitat.

És a dir, gestionar la col·legiació, elaborar i mantenir el registre de col·legiades i col·legiats, garantir el compliment de la bona pràctica professional i de les obligacions deontològiques de la professió, l’ordenació, la representació i la defensa dels interessos professionals de les seves col·legiades i col·legiats i vetllar perquè l’activitat professional s’adeqüi a l’interès públic general i tot el que afecti la salut.

El COIB no efectua tractaments de dades que suposin l’adopció de decisions automatitzades ni tampoc l’elaboració de perfils.

D’acord amb la normativa vigent, són d’accés públic les dades de nom i cognoms, número de col·legiat, especialitat, adreça professional, telèfon, correu electrònic i any d’incorporació.

Pots oposar-te a què les teves dades públiques que apareguin a la web col·legial siguin utilitzades amb finalitats comercials comunicant-ho al COIB.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

La base legal pel tractament de les teves dades és la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i la Llei 44/2006, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, de les que es deriva l’obligatorietat de la col·legiació per a l’exercici de la professió infermera, així com les funcions del Col·legi en l’ordenació de la professió, el seu exercici, defensa i representació.

La negativa a facilitar les dades personals comportarà la impossibilitat de col·legiar-se a la corporació.

Per a finalitats diferents de les expressades basades en el teu consentiment, com per exemple rebre publicitat sobre productes i serveis de valor afegit, sempre et demanarem el teu consentiment previ que podràs revocar en qualsevol moment.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les dades són cedides al Registre de Professionals Sanitaris depenent del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com a d’altres corporacions i organismes públics, quan així s’estableixi legalment.

El COIB no transfereix les teves dades personals a un tercer país o organització internacional, ni està previst. Arribat el cas, seràs informat prèviament de la transferència i de les condicions de la mateixa, i en particular, l’existència o manca d’una decisió d’adequació de la comissió respecte del tercer país o organització internacional.

Quant temps conservarem les teves dades?

Les teves dades es conservaran des de la data de la col·legiació i a partir de la baixa de col·legiat, durant tot el termini que preveu la normativa aplicable, entre d’altres, la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents i la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

Quins són els teus drets?

 • Accés: Tens dret a conèixer si al COIB estem tractant les teves dades personals i a accedir a les mateixes.
 • Rectificació: Pots sol·licitar la modificació de les dades inexactes.
 • Supressió: Pots sol·licitar l’eliminació de les teves dades personals.
 • Limitació: En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, pots sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades: quan es comprovi la impugnació de l’exactitud de les dades; quan el tractament és lícit però t’oposis a la supressió de les teves dades; quan el COIB no necessiti el tractament de les teves dades però tu les necessitis per a la defensa de reclamacions; quan t’hagis oposat al tractament de les teves dades pel compliment d’una missió d’interès públic o satisfacció d’un interès legítim, mentre verifiquem si els motius legítims pel tractament prevalen sobre els teus.
 • Oposició: Pots oposar-te al tractament de les teves dades.
 • Portabilitat: Pots rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagis facilitat i transmetre’ls a un altre responsable.
 • Retirar el consentiment: quan la licitud del tractament es basi en haver obtingut el teu consentiment, podràs retirar-lo en qualsevol moment.

Com pots exercir aquests drets?

Mitjançant un escrit adreçat al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona, a l’atenció del delegat de protecció de dades o bé, per correu electrònic a l’adreça dpd@coib.cat.

Per exercir els teus drets acompanya a la teva sol·licitud una còpia del dni o document acreditatiu de la teva identitat. L’exercici dels teus drets és gratuït.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa pots contactar o presentar una reclamació a:

 • el delegat de protecció de dades dpd@coib.cat; o,
 • davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seva adreça postal: C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, C.P. 08008 Barcelona, http://apdcat.gencat.cat/ca/inici

He llegit i accepto la 'Política de protecció de dades de caràcter personal'
Cal acceptar la política de protecció de dades
Processant ...
Les teves preferències han estat guardades correctament.
Recorda que les pots rectificar en qualsevol moment des de la fitxa col·legial de l'àrea personal de la web.
Hi ha hagut un problema processant les dades. Torna-ho a provar més tard.

La vocalia de geriatria és un grup de treball format per infermeres i infermers que treballen en els diferents àmbits d'actuació de la Infermeria en geriatria i coneixen en primera persona la nostra situació. És un moment difícil, però tota dificultat es pot convertir en una oportunitat. Nosaltres volem estar presents ara i al futur per lluitar amb tu, acompanyar-te, assessorar-te i fent- té costat quan ho necessitis.

MISSIÓ - Treballar per desenvolupar estratègies i activitats per donar resposta a les inquietuds i necessitats de les infermeres i cercar sinergies amb les societats científiques, les agrupacions professionals i pels mateixos professionals que treballen en l'àmbit de la geriatria. Ser presents allà on faci falta per lluitar i compartir la nostra posició per defensar les infermeres que representem.

VISIÓ - Ser els referents en infermeria de l'àmbit de la geriatria per part dels professionals que integren el COIB, mantenint un fort posicionament professional i un ampli compromís amb la societat. Situar a la infermera de geriatria en el lloc que li pertoca tant en l'àmbit laboral, com en el professional i social.

VALORS - Ètica, treball en equip, qualitat, professionalitat, responsabilitat, credibilitat, transversalitat, empatia, esperit de lluita il·lusió i voluntat de servei per millorar el COIB vers les seves col·legiades sense perdre de vista la ciutadania i la nostra finalitat que és cuidar amb qualitat.

Objectius específics i accions estratègiques:


1. Assessorar a la Junta de Govern

 • Assessorar a la Junta de Govern del COIB en els aspectes relacionats amb l'especialitat i el seu desenvolupament.

2. Fort posicionament professional

 • Donar suport, assessorament especialitzat a la infermera que treballa en l'àmbit de la geriatria, defensant els interessos i necessitats de les nostres infermeres i infermers així com escoltar les seves demandes, dubtes i qüestions d'interès.
 • Defensar els interessos i lluitar per les mancances de les infermeres de l'àmbit de la geriatria, fomentant la visibilitat i vetllant per una correcta imatge, dintre de la mateixa professió i socialment.

3. Promoure activitats científiques i tècniques

 • Mantenir informades les infermeres dels actes, jornades, congressos i d'altres esdeveniments, relacionats amb l'especialitat.
 • Mantenir contacte permanent amb les col·legiades i els col·legiats, associacions i societats científiques vinculades a l'especialitat, buscant confluències i identificant sinergies entre les línies estratègiques del COIB (formació, recursos, col·laboracions, etc.).

4. Millorar la qualificació i el desenvolupament competencial

 • Demanar informació a la Comissió Nacional de l'Especialitat de l'estat actual del pla formatiu i treballar pel desbloqueig definitiu de l'especialitat.
 • Definir el model d'especialitat per a l'atenció infermera de geriatria que inclourà arguments sobre la necessitat de l'especialitat, les competències que li són pròpies, els llocs de treball que ha d'ocupar la infermera especialista i les competències, en tant que infermera especialista, respecte a la infermera graduada generalista.
 • Donar suport en l'ús de la taxonomia infermera i la prescripció infermera en l'àmbit de la geriatria i promoure l'elaboració de plans de cures i guies d'actuació en la pràctica diària.

5. Impulsar activitats formatives: cursos, seminaris i jornades.

 • Facilitar la formació i la recerca en geriatria a través d'activitats formatives pròpies o alienes, i de programes específics que millorin les habilitats competencials.
 • Poder continuar amb les aules d'actualització pels professionals que es dediquen a la geriatria per compartir i actualitzar coneixements i els últims avenços en la geriatria de forma gratuïta.

6. Promoure l'associacionisme

 • Integrar totes aquelles infermeres que tinguin inquietuds en aquest àmbit i afavorir la comunicació interprofessional facilitant mecanismes de trobada i d'intercanvi entre professionals.
 • Facilitar a totes les infermeres, siguin especialistes o no, la resolució de dubtes i problemes relacionats amb la pràctica diària creant sinergies des de l'àrea d'atenció col·legial del COIB.

7. Editar i divulgar els coneixements

 • Crear un fons documental amb publicacions i cerques sobre documents de posicionament, actualitat informativa i bibliografies.
 • Traslladar a les universitats les propostes necessàries per a una formació pregrau i postgrau professionalitzada en l'àmbit de l'especialitat.

8. Representar i defensar els interessos dels especialistes

 • Revisar el marc legislatiu i de responsabilitat de la Infermera de geriatria
 • Col·laborar amb els organismes i les institucions en el desenvolupament de l'especialitat i en els nous horitzons que planteja.
 • Actualitzar les competències de la infermera en geriatria per adequar-les a la realitat actual.
 • Lluitar per millores en les condicions laborals i contra l'intrusisme professional, no només de les IIR de geriatria, sinó també de totes les infermeres de l'àmbit de la geriatria.

9. Suport als programes formatius del COIB

 • Vetllar perquè el programa de formació continuada en l'àrea de geriatria que realitza anualment al COIB ofereixi una formació de qualitat i que doni resposta a les necessitats dels professionals i de les organitzacions relacionades amb l'especialitat.

10. Incentivar relacions d'intercanvi

 • Proposar estratègies conjuntes amb altres vocalies del COIB.

11. Relacions amb les organitzacions

 • Establir relacions de col·laboració amb organitzacions, òrgans polítics i professionals i d'altres col·legis professionals per treballar de forma conjunta i coordinada en aspectes vinculats a l'especialitat.
 • Tenir presència en els diferents grups de treball del sector per poder donar el punt de vista de la infermera en geriatria i donar-nos a conèixer.

12. Suport a la pràctica i posicionament de l'especialitat

 • Assessorar i donar suport en aspectes vinculats al desenvolupament de les seves competències. Vetllar per a l'estabilitat i desenvolupament de la professió i de l'especialitat.

13. Docència i suport a la recerca

 • Potenciar la recerca en geriatria a través de formació, beques i premis.

14. Transversalitats vocalies i àrees col·legials

 • Cercar punts de trobada amb les altres vocalies i àrees especialitzades del COIB per tal d'enriquir el coneixement i la pràctica. Participar en recerques, estudis i posicionaments conjunts.

Implementació i control

Aquest pla estratègic es durà a terme durant el període 2020-2024, i s'adaptarà a la partida
pressupostària específica que la Junta de Govern del COIB determini per poder realitzar les
accions i activitat pròpies de la vocalia.

La Vocalia de geriatria està formada per diferents professionals que desenvolupen la seva
activitat en àrees pròpies de les competències de l'especialitat. 

S'establirà un calendari de reunions periòdiques, on es nomenarà un secretari/ària que elaborarà l'acta de la reunió i on s'inclouran tots els acords i accions a desenvolupar per la vocalia.

Per aconseguir els seus objectius la vocalia valorarà en cada moment la realització de diferents
actes, píndoles, reunions, jornades, conferències, etc. Així com la col·laboració en actes i jornades de diferents grups de treball del COIB o d'altres vocalies.

Mensualment, o quan la Junta de Govern del COIB o requereixi, el vocal informarà de les activitats fetes per la vocalia, així com de les previstes per la seva aprovació per part de la
Junta.

Coneix els integrants de la vocalia

Contacta amb la vocalia

Avís

Estàs sent redirigit a la pàgina web de ...
AcceptarCancel·lar

No s'ha detectat cap activitat en els últims 5 minuts.
La teva sessió a l'àrea personal caducará en segons.

Continuar a l'àrea personal Sortir