Descripció

La infermera especialista en treball és la infermera que, amb una actitud científica responsable i utilitzant els mitjans clínics i tecnològics adequats al desenvolupament de la ciència en cada moment, proporciona una atenció especialitzada en salut laboral

El seu àmbit d'exercici ve determinat per la Ley de Prevención de Riesgos Laborables, que estructura l'acció preventiva a través dels «serveis de prevenció», definits com «el conjunt de mitjans humans i materials necessaris per realitzar les activitats preventives a fi de garantir l'adequada protecció de la seguretat i salut de els treballadors, assessorant i assistint per a això a l'empresari, als treballadors i als seus representants i als òrgans de representació especialitzats ». Així doncs, la funció central dels serveis de prevenció s'adequa a la seva denominació, essent la seva principal activitat la de «prevenir», o el que és el mateix, preparar i disposar amb anticipació les coses necessàries per a un fi. La principal missió dels professionals sanitaris, serà la d'anticipar - davant la possible pèrdua de salut de la població treballadora, el que requereix aprofundir en l'estudi de totes i cadascuna de les possibles repercussions en la salut derivades dels factors de risc als quals estiguin exposats els treballadors, aportant les mesures que siguin necessàries.


La infermera especialista en Infermeria del Treball, com a membre de l'equip pluri, multi i interdisciplinari que constitueix el Servei de Prevenció, ha d'estar capacitada per dur a terme les següents funcions:

  • Disseny, aplicació i coordinació dels plans i programes d'actuació preventiva.
  • Avaluació de factors de risc.
  • Determinació de prioritats en l'adopció de mesures preventives i vigilància de la seva eficàcia.
  • Informació i formació a la població treballadora.
  • Prestació de primers auxilis i plans d'emergència.
  • Vigilància de la salut.
  • Recollida sistemàtica de dades sobre els problemes específics de salut, anàlisi i interpretació per a ser utilitzades en la planificació, realització i avaluació d'accions posteriors, inclosa la recerca epidemiològica en l'àmbit de la salut del treball.

Orden SAS/1348/2009, de 6 de mayo, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de Enfermería del Trabajo.

Programa formatiu

Programa formatiu de l'especialitat infermeria del treball.

Com obtenir el títol?

Per obtenir el títol d’infermera especialista en infermeria del treball l’única via d’accés es:

EIR o via ordinària

Cada any el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat convoca , durant el mes de setembre aproximadament, les  places de formació especialitzada  per accedir als estudis d’infermera resident.

Accedeix a la darrera convocatòria

Altres situacions

  • Vies d’accés esgotades: La via de la disposició transitòria tercera per obtenir el títol es va tancar el 7 de maig de 2006 i per a la via de la disposició transitòria segona, el 22 de març de 2010.
  • Títols estrangers: L’homologació i/o reconeixement de títols estrangers per exercir com a infermera del treball l’atorga el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports. Més informació

 

Si tens dubtes o necessites més informació contacta amb l'Oficina d'Informació Col·legial