Descripció

La infermera especialista en salut mental és la infermera que, amb una actitud científica responsable i utilitzant els mitjans clínics i tecnològics adequats al desenvolupament de la ciència en cada moment, proporciona una atenció especialitzada en salut mental mitjançant la prestació de cures infermeres. Aquestes cures especialitzades es duen a terme en els diferents nivells d'atenció (promoció, prevenció, tractament i rehabilitació de la salut mental), tenint en compte també els factors extrínsecs que intervenen en l'aparició de les alteracions de la salut mental.

L'àmbit d'actuació de les infermeres especialistes en salut mental abasta tant l'atenció hospitalària, en règim d'hospitalització total o parcial, com l'atenció a la comunitat a través dels centres de salut mental especialitzats, centres d'atenció primària, domicilis, institucions socials (escoles, residències, centres d'acollida ...) i / o centres destinats a realitzar activitats rehabilitadores relacionades amb la salut mental. Aquesta actuació especialitzada, es desenvolupa tant en els centres del Sistema Nacional de Salud com en centres privats degudament autoritzats.

Competències:

Competències assistencials:

 • Utilitzar la relació terapèutica com a instrument bàsic de comunicació i relació en el marc de les cures infermeres de salut mental i dels principis ètics.
 • Formular judicis professionals a partir de la integració de coneixements, l'anàlisi de la informació i el pensament crític.
 • Valorar, diagnosticar, planificar, executar i avaluar cures inferneres de salut mental dirigits a persones, famílies i grups, d'acord amb el concepte d'atenció integral, en el marc de la promoció, la prevenció, el tractament i la rehabilitació de la salut mental, al llarg del cicle vital, tenint en compte així mateix els criteris de qualitat i seguretat del pacient.
 • Participar en l'elaboració del pla integral d'atenció a la salut mental de les persones, famílies i grups, aportant a l'equip de salut mental plans de cures específics.
 • Coordinar i afavorir la continuïtat entre els diferents nivells assistencials, mitjançant l'elaboració de l'informe de continuïtat de cures d'infermeria.
 • Elaborar, aplicar i avaluar guies clíniques de cures infermeres de salut mental basades en les evidències científiques i participar en la creació de guies clíniques de salut mental amb altres professionals.
 • Gestionar i indicar l'ús de fàrmacs i altres productes sanitaris vinculats a les cures infermeres en l'àmbit de la salut mental, d'acord amb la legislació vigent.
 • Programar i desenvolupar plans de cures infermeres de salut mental en el àmbit comunitari, utilitzant la visita domiciliària com a instrument d'intervenció terapèutica.
 • Coordinar les cures infermeres que s'ofereixen sigui quin sigui el dispositiu i nivell d'atenció a la salut mental en què es trobi, supervisant les intervencions d'altres professionals i l'ajust de les mateixes a la planificació de cures especialitzades en salut mental establertes per a cada persona i / o situació.
 • Actuar com a gestora de casos en els problemes de salut mental que requereixen continuïtat de cures (per exemple en trastorns mentals greus), gestionant l'estratègia que hagi estat consensuada per l'equip de salut mental.
 • Assessorar, en qualitat d'experta, a d'altres infermeres i professionals de la salut, així com a persones i / o grups.

Competències docents

 • Educar en matèria de salut mental a persones, famílies, grups i comunitats.
 • Formar en matèria de salut mental als futurs professionals i especialistes infermers, així com col·laborar en la formació d'altres professionals.

Competències investigadores:

 • Generar coneixement científic en l'àmbit de la salut, impulsar línies de recerca i divulgar l'evidència.
 • Liderar i / o participar com a membre de l'equip investigador en projectes d'investigació multidisciplinaris.

Competències de gestió

 • Dirigir i / o participar en l'organització i administració dels serveis de salut mental.
 • Participar en la determinació d'objectius i estratègies en matèria de salut mental, dins de les línies generals de la política sanitària i social del país.
 • Gestionar els recursos humans disponibles per valorar, diagnosticar, planificar, executar i avaluar cures infermeres de salut mental dirigits a persones, famílies i grups, d'acord amb el concepte d'atenció integral, en el marc de la promoció, la prevenció, el tractament i la rehabilitació de la salut mental, al llarg del cicle vital.

Orden SPI/1356/2011, de 11 de mayo, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de Enfermería de Salud Mental.

Programa formatiu

Els estudis per obtenir el títol d’infermera especialista en salut mental tenen una durada de 2 anys.

Consulta el programa formatiu d’infermera especialista en salut mental

Com obtenir el títol?

Per obtenir el títol d’infermera especialista en salut mental l’única via d’accés es:

EIR o via ordinària

Cada any el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat convoca , durant el mes de setembre aproximadament, les  places de formació especialitzada  per accedir als estudis d’infermera resident.

Accedeix a la darrera convocatòria

Altres situacions:

 • Títols antics: La via de la disposició addicional segona per actualitzar els títols previs a la darrera llei sobre especialitats va acabar el 8 d’agost del 2015.
 • Vies esgotades: La darrera oportunitat per accedir a aquesta especialitat per la via de la disposició transitòria segona va acabar el 22 d’agost de 2008.
 • Títols estrangers: L’homologació i/o reconeixement de títols estrangers per exercir com a infermera de salut mental l'atorga el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports. Més informació.

 

Si tens dubtes o necessites més informació contacta amb l'Oficina d'Informació Col·legial