Descripció

L’especialitat en cures medicoquirúrgiques va sortir aprovada al darrer Reial Decret de l’any 2005 sobre especialitats. Malgrat aquesta aprovació encara manca per definir i consensuar en què consistirà aquesta especialitat i quines seran les competències específiques d’aquestes infermeres especialistes.

Programa Formatiu

Els estudis per obtenir el títol d’infermera especialista en cures medicoquirúrgiques encara no es poden cursar ja que no hi ha definit el programa formatiu.

Com obtenir el títol?

Per obtenir el títol d’infermera especialista en cures medicoquirúrgica l’única via d’accés que està oberta en aquest moment és

Via excepcional o disposició transitòria segona

Aquesta opció permet realitzar una prova d’avaluació de la competència, que una vegada aprovada et donarà el títol d’especialista. Per accedir a la prova cal reunir algun dels següents requisits i presentar la documentació de manera personal al Registre de la Delegació del Govern.

1. Disposar d’un mínim de 4 anys treballats realitzant activitats pròpies de l’especialitat.

  • DNI: original i fotocòpia.
  • Títol d’infermera: original i fotocòpia.
  • Model de sol·licitud per via excepcional.
  • Certificat d’experiència professional, que t’acredita que has exercit professionalment durant quatre anys en l’àmbit corresponent: original i fotocòpia. Recomanacions

2. Disposar d’un mínim de 2 anys treballats realitzant activitats pròpies de l’especialitat sempre que s’acrediti estar en possessió d’un Postgrau o màster propi de l’especialitat de mínim 20 crèdits/200h ó acreditar disposar de mínim 40 crèdits propis de l’especialitat amb l’acreditació CFC de la formació continuada.

  • DNI: original i fotocòpia.
  • Títol d’infermera: original i fotocòpia.
  • Model de sol·licitud per via excepcional.
  • Certificat d’experiència professional, que t’acredita que has exercit professionalment durant dos anys en l’àmbit corresponent: original i fotocòpia.Recomanacions

Títols de la formació requerida: originals i fotocòpies (en castellà).

3. Disposar d’un mínim de 3 anys com a docent, d’escoles universitàries d’Infermeria i adscrites, en àrees de coneixement relacionades amb l’especialitat sempre que s’acrediti mínim 1 any d’activitat assistencial en activitats pròpies de l’especialitat.

Certificat d’experiència professional com a docent, que t’acredita que has exercit com a mínim durant tres anys i en l’àmbit corresponent: original i fotocòpia (en castellà).

Altres situacions:

  • Títols antics: La via de la disposició addicional segona per actualitzar els títols previs a la darrera llei sobre especialitats va acabar el passat 8 d’agost del 2015.
  • Títols estrangers: L’homologació i/o reconeixement de títols estrangers per exercir com a especialista en cures medicoquirúrgiques l’atorga el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports. Més informació.