Descripció

La llevadora és la infermera que, amb una actitud científica responsable i utilitzant els mitjans clínics i tecnològics adequats al desenvolupament de la ciència en cada moment, proporciona una atenció integral a la salut sexual, reproductiva i maternal de la dona, en les facetes preventiva, de promoció i d'atenció i recuperació de la salut, incloent així mateix l'atenció a la mare, en el diagnòstic, control i assistència del embaràs, part i puerperi normal i l'atenció al fill acabat de néixer sa, fins al 28 dia de vida.

L'àmbit d'actuació de les llevadores abasta tant l'Atenció Primària (que inclou centres de salut, comunitat, família i domicili) com l'Atenció Especialitzada, (que inclou l'hospital o altres dispositius dependents del mateix). Així mateix, les llevadores poden exercir la seva professió en el sector públic, en el privat, per compte d'altri i per compte propi.

Les llevadores han de tenir una participació activa en els programes d'atenció a la dona en totes les etapes de la vida, de salut sexual i reproductiva i de salut maternoinfantil. En aquests programes la llevadora afavoreix la normalitat en el procés fisiològic en l'atenció de l'embaràs, part i puerperi, a més de desenvolupar activitats de promoció i prevenció de la seva salut sexual, reproductiva i en el climateri, d'acord amb les demandes de la societat i en el marc de polítiques globals de salut com la «Estrategia del parto normal» aprovada pel Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud al novembre de 2007.

El perfil competencial determina que en concloure el programa formatiu la llevadora ha de ser competent i en conseqüència estar capacitada per:

 • Participar i, si escau, liderar i dinamitzar programes de salut maternoinfantil, atenció a la dona i de salut sexual i reproductiva.
 • Fer atenció al binomi mare - fill en el diagnòstic, control i assistència durant l'embaràs, amb l'ajut dels mitjans clínics i tecnològics adequats.
 • Fer atenció al binomi mare - fill en el diagnòstic, control i assistència durant el part, amb l'ajut dels mitjans clínics i tecnològics adequats.
 • Fer atenció al binomi mare - fill en el diagnòstic, control i assistència durant el puerperi, auxiliant dels mitjans clínics i tecnològics adequats.
 • Fer atenció al nounat dirigida a afavorir els processos d'adaptació i detectar precoçment les situacions de risc.
 • Detectar precoçment els factors de risc i problemes de salut en el binomi mare-fill durant l'embaràs, part i puerperi, duent a terme activitats de diagnòstic, control, derivació i seguiment dels mateixos, i, en cas necessari, prendre les mesures d'urgència oportunes.
 • Realitzar una adequada educació per a la salut a la dona, família i comunitat identificant les necessitats d'aprenentatge en relació amb la salut maternoinfantil, la salut sexual, reproductiva i en el climateri, portant a terme els diferents programes educatius relacionats amb les necessitats detectades.
 • Realitzar consell afectiu sexual i consell reproductiu a la dona, joves i família.
 • Promoure una vivència positiva i una actitud responsable de la sexualitat en la població i assessorar en matèria d'anticoncepció.
 • Realitzar activitats de promoció, prevenció i col·laborar en les activitats de assistència i recuperació de la salut sexual, reproductiva i del climateri de la dona.
 • Detectar en la dona factors de risc genètic i problemes ginecològics, per derivar, si escau al professional competent.
 • Aplicar els principis del raonament clínic, detecció de problemes, presa de decisions, pla d'actuació i cures i avaluació, adequats a les diferents situacions clíniques en l'àmbit d'actuació de la llevadora.
 • Establir una comunicació efectiva amb la dona, família i grups socials.
 • Treballar i comunicar-se de forma efectiva amb l'equip de salut.
 • Exercir la professió de llevadora de manera ètica en base a la legislació vigent i assumir la responsabilitat derivada de les seves actuacions.
 • Assessorar sobre la legislació vigent encaminada a protegir els drets de la dona i la seva família.
 • Gestionar les activitats i recursos existents en l'àmbit de l'atenció de salut maternoinfantil i l'atenció de salut sexual i reproductiva.
 • Emetre els informes necessaris i registrar de forma efectiva les activitats realitzades.
 • Dur a terme activitats docents dirigides a les pròpies llevadores i altres professionals de la salut, en qualsevol dels seus nivells.
 • Desenvolupar activitats de recerca encaminades a la millora contínua de l'activitat professional, i per tant, del nivell de salut de la dona i del nadó.
 • Realitzar una pràctica clínica basada en l'evidència científica disponible.
 • Mantenir actualitzades les competències professionals.
 • Liderar i desenvolupar l'especialitat mitjançant el compromís professional.

Orden SAS/1349/2009, de 6 de mayo, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona).

Programa formatiu

Com obtenir el títol?

Per obtenir el títol de llevadora l’única via d’accés es:

IIR (EIR) o via ordinària:

Cada any el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat convoca, durant el mes de setembre aproximadament, les places de formació especialitzada per accedir als estudis d’infermera resident.

Accedeix a la darrera convocatòria

Altres situacions:

 • Títols antics: La via de la disposició addicional segona per actualitzar els títols previs a la darrera llei sobre especialitats va acabar el 8 d’agost del 2015.
 • Títols estrangers: L’homologació i/o reconeixement de títols estrangers per exercir com a llevadora l’atorga el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports. Més informació

 

Si tens dubtes o necessites més informació contacta amb l'Oficina d'Informació Col·legial