Definició

La societat actual presenta unes demandes en salut derivades de circumstàncies concretes: Factors demogràfics i econòmics, patologies prevalents, tecnologies de la informació, moviments poblacionals, hàbits de salut, drets del ciutadà, etc. L'especialista en Infermeria Familiar i Comunitària, a través de cures de qualitat assegurarà un exercici professional basat en els valors professionals que la legitimen davant la societat, donant resposta a les demandes de salut que es deriven dels factors abans citats.

La missió de la Infermera Familiar i Comunitària és la participació professional en les cures compartides de la salut de les persones, les famílies i les comunitats, al llarg del seu cicle vital i en els diferents aspectes de promoció de la salut, prevenció de la malaltia, recuperació i rehabilitació, en el seu entorn i context sociocultural.

L'acció de la Infermera Familiar i Comunitària està orientada per principis i fonaments científics, humanístics i ètics de respecte a la vida i a la dignitat humana. La seva pràctica requereix d'un pensament interdisciplinari, d'una actuació multiprofessional i en equip, i d'una participació activa de les persones a les que atén, amb una visió holística de l'ésser humà en la seva relació amb el context familiar, social i ambiental.

Competències prioritàries

 • Identificar les necessitats de salut de la població i proporcionar la correcta resposta de cures dels serveis de salut als ciutadans en qualsevol àmbit (Centre d'atenció, domicili, escola, lloc de treball ...).
 • Establir i dirigir xarxes sentinelles d'epidemiologia de les cures.
 • Desenvolupar indicadors d'activitat i criteris de qualitat de les cures en l'àmbit familiar i comunitari.
 • Augmentar el seguiment i l'atenció longitudinal al valorar l'individu i la família des de la perspectiva de la necessitat de cures, en el seu entorn i en totes les etapes de la vida, amb especial atenció a aquells que han de ser atesos al seu domicili.
 • Respondre eficaçment a les necessitats de la població amb malalties cròniques prevalents, a les situacions de discapacitat, de risc d'emmalaltir i de fragilitat.
 • Dissenyar i desenvolupar estratègies d'intervenció i participació comunitària, centrades en la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia.
 • Garantir la continuïtat de l'atenció i les cures, mitjançant la gestió efectiva i la coordinació dels recursos humans i materials disponibles.
 • Afavorir el funcionament dels equips multiprofessionals, a través de la participació, la reflexió, l'anàlisi i el consens i des del respecte a les competències pròpies i de la resta d'especialistes i professionals de l'àmbit comunitari i de la Salut Pública.
 • Millorar la pràctica infermera en l'àmbit familiar i comunitari a través de la investigació en cures infermeres i de la participació en línies d'investigació multiprofessionals.

Competències avançades

Aquestes competències conformen el perfil professional de l’especialista i es desenvolupen en l’àmbit familiar i comunitari. Tanmateix, s’inscriuen en un principi d’interdisciplinarietat i multidisciplinarietat dels equips professionals en atenció sanitària.

En el context del sistema sanitari les competències avançades dels especialistes en Infermeria Familiar i Comunitària poden agrupar-se en els següents apartats:

 • Competències vinculades amb la provisió de cures avançades en l’atenció clínica directa en l’àmbit de l’atenció familiar i comunitària a persones al llarg del seu cicle vital i a les famílies en totes les seves etapes, tant pel que fa a la seva gestió com a la planificació i desenvolupament, d’acord a les necessitats de la població i a les exigències dels serveis de salut.
 • Competències vinculades amb la salut pública i comunitària, relatives al disseny de programes d’educació per la salut, a vigilància epidemiològica i mediambiental, i a situacions d’emergència i catàstrofe.
 • Competències vinculades amb la Docència, dirigides tant a les persones i a les famílies com a estudiants i altres professionals.
 • Competències vinculades amb la gestió d’atenció i serveis en l’àmbit familiar i comunitari, amb la finalitat d’aplicar-los segons els principis d’equitat, efectivitat i eficiència i desenvolupant estratègies de millora de la qualitat assistencial en l’atenció a la comunitat.
 • Competències vinculades amb la investigació. Les seves finalitats són: utilitzar la millor evidència científica disponible, generar coneixement i difondre el ja existent.

Orden SAS/1729/2010, de 17 de junio, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria

 

Programa formatiu

Programa formatiu de l'especialitat d'infermeria familiar i comunitària 


L'especialitat en infermeria familiar i comunitària per via excepcional

La Disposició transitòria segona del Reial decret 450/2005, de 22 d'abril, sobre especialitats d'Infermeria, en relació a l'accés excepcional al títol d'especialista, preveu que podran accedir a un únic títol d'Infermer, o d'Ajudant Tècnic-Sanitari, especialista, tots els titulats que acreditin l'exercici professional i superin una prova d'avaluació de la competència, en els termes i pel procediment previstos.

El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 22 de març de 2011.


L'especialitat en infermeria familiar i comunitària per via IIR

Per a iniciar la formació com a Infermera/o Interna/o Resident és necessari obtenir l'adjudicació d'una plaça de resident en una Unitat Docent acreditada.
Per a poder optar a l'adjudicació d'una de les places ofertes cal superar una prova anual, única i simultània, de caràcter estatal, que ordena als aspirants d'acord amb els principis de mèrit i capacitat.

Anualment el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, publica en el Butlletí Oficial d'Estat (BOE) una convocatòria en la qual ofereix el nombre de places i les normes que regiran les normes de la prova.

La convocatòria de la prova IIR i de les places de residència ofertes es realitza anualment. Se publica en el Butlletí Oficial d’Estat (BOE) durant la segona quinzena de setembre. En la convocatòria anual s’inclouen les dates de presentació de la sol·licitud per a realitzar la prova d’accés a l’especialitat.

Convocatòria de proves selectives per a l'accés a places de Formació Sanitària Especialitzada

https://fse.mscbs.gob.es/fseweb/view/index.xhtml

 

Unitats Docents Multiprofessionals d’Atenció Familiar i Comunitària Acreditades en la demarcació de Barcelona

UDM AFiC Catalunya Central – ICS
Telèfon 93 693 00 40
Mail: ud.cc.ics@gencat.cat
Web https://icscatalunyacentral.cat/sobre-nosaltres/ics-gerencia-catalunya-central/docencia/

UDM AFiC Costa de Ponent – ICS
Telèfon 93 261 85 12
Mail: secdocent@ambitcp.catsalut.net
Web https://www.unitatdocentcostaponent.com/

UDM AFiC Metropolitana Nord – ICS
Telèfon 93 594 44 75
Mail: unitatdocent.mn.ics@gencat.cat
Web https://unitatdocentmn.wordpress.com/

UDM AFiC Consorci Sanitari de Terrassa
Telèfon 93 731 91 01
Mail: sdocencia@cst.cat
Web http://docencia.cst.cat:8080/web/cst-docencia/77

UDM AFiC Badalona Serveis Assistencials
Telèfon 93 502 90 76
Mail: unitatdocent@bsa.cat
Web https://www.bsa.cat/ca/professionals/docencia

UDM AFiC Mútua de Terrassa
Telèfon 93 736 50 50 ext. 14814
Mail vgallardo@mutuaterrassa.cat
Web https://mutuaterrassa.com/blogs/es/formacion-sanitaria-especializada/unidad-docente-multiprofesional-familia-comunitaria

UDM AFiC Barcelona Ciutat – ICS
Telèfon 93 207 49 66
Mail: unitatdocent.bcn.ics@gencat.cat
Web http://docencia-bcn.ics.gencat.cat/

UDM AFiC Clínic-Maternitat
Telèfon 93 227 99 24
Mail: unitat.docent@clinic.cat
Web http://www.udclinic-maternitat.cat/

UDM AFiC ACEBA
Telèfon 93 567 43 89
Mail: udaceba@udaceba.cat
Web https://udaceba.cat/es/presentacion/unidad-docente-multiprofesional/

Legislació relacionada amb la formació sanitària especialitzada en Infermeria familiar i comunitària

Guía para tutores y residentes. FAECAP

Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias

Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de Enfermería 

Orden SCO/581/2008, de 22 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, por el que se fijan criterios generales relativos a la composición y funciones de las comisiones de docencia, a la figura del jefe de estudios de formación especializada y al nombramiento del tutor

Orden PRE/861/2013, de 9 de mayo, por la que se establecen los requisitos de acreditación de las unidades docentes multiprofesionales para la formación de especialistas en enfermería familiar y comunitaria y en medicina familiar y comunitaria

RD 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada.

Orden SSI/81/2017, de 19 de enero, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, por el que se aprueba el protocolo mediante el que se determinan pautas básicas destinadas a asegurar y proteger el derecho a la intimidad del paciente por los alumnos y residentes en Ciencias de la Salud.

Real Decreto 578/2013, de 26 de julio, por el que se establecen medidas de acción positiva aplicables a las personas con discapacidad que participen en las convocatorias anuales de pruebas selectivas para el acceso a plazas de formación sanitaria especializada, en desarrollo del artículo 22.3 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias

RD 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.

ACUERDO GOV/114/2015, de 21 de julio, por el que se aprueba la oferta de ocupación pública de la Generalidad de Cataluña para el año 2015.