Definició

La societat actual presenta unes demandes en salut derivades de circumstàncies concretes: Factors demogràfics i econòmics, patologies prevalents, tecnologies de la informació, moviments poblacionals, hàbits de salut, drets del ciutadà, etc. L'especialista en Infermeria Familiar i Comunitària, a través de cures de qualitat assegurarà un exercici professional basat en els valors professionals que la legitimen davant la societat, donant resposta a les demandes de salut que es deriven dels factors abans citats.
La missió de la Infermera Familiar i Comunitària és la participació professional en les cures compartides de la salut de les persones, les famílies i les comunitats, al llarg del seu cicle vital i en els diferents aspectes de promoció de la salut,
prevenció de la malaltia, recuperació i rehabilitació, en el seu entorn i context sociocultural.
L'acció de la Infermera Familiar i Comunitària està orientada per principis i fonaments científics, humanístics i ètics de respecte a la vida i a la dignitat humana. La seva pràctica requereix d'un pensament interdisciplinari, d'una actuació multiprofessional i en equip, i d'una participació activa de les persones a les que atén, amb una visió holística de l'ésser humà en la seva relació amb el context familiar, social i ambiental.

Competències prioritàries

  • Identificar les necessitats de salut de la població i proporcionar la correcta resposta de cures dels serveis de salut als ciutadans en qualsevol àmbit (Centre d'atenció, domicili, escola, lloc de treball ...).
  • Establir i dirigir xarxes sentinelles d'epidemiologia de les cures.
  • Desenvolupar indicadors d'activitat i criteris de qualitat de les cures en l'àmbit familiar i comunitari.
  • Augmentar el seguiment i l'atenció longitudinal al valorar l'individu i la família des de la perspectiva de la necessitat de cures, en el seu entorn i en totes les etapes de la vida, amb especial atenció a aquells que han de ser atesos al seu domicili.
  • Respondre eficaçment a les necessitats de la població amb malalties cròniques prevalents, a les situacions de discapacitat, de risc d'emmalaltir i de fragilitat.
  • Dissenyar i desenvolupar estratègies d'intervenció i participació comunitària, centrades en la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia.
  • Garantir la continuïtat de l'atenció i les cures, mitjançant la gestió efectiva i la coordinació dels recursos humans i materials disponibles.
  • Afavorir el funcionament dels equips multiprofessionals, a través de la participació, la reflexió, l'anàlisi i el consens i des del respecte a les competències pròpies i de la resta d'especialistes i professionals de l'àmbit comunitari i de la Salut Pública.
  • Millorar la pràctica infermera en l'àmbit familiar i comunitari a través de la investigació en cures infermeres i de la participació en línies d'investigació multiprofessionals.

Orden SAS/1729/2010, de 17 de junio, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria

 

Informació d'interès