Descripció

La infermera especialista en infermeria pediàtrica és la infermera que proporciona cures infermeres especialitzades de forma autònoma, durant la infància i adolescència, en tots els nivells d'atenció, incloent la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i l'assistència al nounat, nen o adolescent sa o malalt i la seva rehabilitació, dins d'un equip multiprofessional i en col·laboració amb infermeres especialistes d'altres àrees.
Així mateix és la professional que, amb una actitud científica responsable exercirà el lideratge en l'àmbit de la cura al nounat, nen i adolescent, sa i amb processos patològics aguts, crònics o discapacitant, i està capacitat per planificar, executar i avaluar programes de salut relacionats amb la seva especialitat i desenvolupar treballs de investigació i docència per a millorar la qualitat dels serveis i col·laborar en el progrés de l'especialitat.

Competències

 • Establir una interacció professional amb el nadó, nen, adolescent i família, demostrant habilitats, coneixements i actituds per a la relació terapèutica, tenint en compte la diversitat cultural, amb la finalitat d'identificar àrees de cures, contribuir a l'adquisició d'habilitats d'autocura, afavorir el benestar i acompanyar en els processos que comportin una pèrdua o un canvi de vida.
 • Mantenir una comunicació eficaç amb l'equip, amb altres professionals, institucions, grups socials, així com amb els diferents nivells d'atenció dels serveis de salut, utilitzant els recursos disponibles, que faciliti l'intercanvi d'informació i contribueixi a una millora en les cures realtzades en un clima de col·laboració multiprofessional.
 • Liderar, coordinar i dirigir els processos de gestió clínica per fer més eficient l'atenció i adaptada a les necessitats dels nadons, nens, adolescents i famílies.
 • Exercir lideratge en l'equip de salut i en altres grups socials i professionals, duent a terme activitats de coordinació de grups i el treball en equip.
 • Gestionar, liderar i coordinar l'activitat assistencial i els serveis d'infermeria, garantint la millora contínua de la qualitat de les cures.
 • Gestionar els sistemes d'informació relatius a la pràctica professional garantint el secret professional i la qualitat dels registres.
 • Realitzar educació per a la salut a l'infant, adolescent, família i comunitat, identificant les necessitats d'aprenentatge, dissenyant, planificant i portant a term intervencions per promoure, fomentar i mantenir estils de vida saludables, prevenir riscos i aconseguir el major nivell d'autocura possible o de cura a altres, en els diversos àmbits d'actuació en qualitat d'assessor-expert.
 • Desenvolupar activitats docents dirigides a les infermeres, infermeres especialistes i altres professionals de la salut, encaminades a afavorir el desenvolupament de la professió i millorar la qualitat de l'atenció a la salut de la població infantil i juvenil.
 • Basar la seva pràctica clínica en la millor evidència disponible per contribuir a una millora contínua en la qualitat de les cures realitzades en l'àrea de l'especialitat.
 • Generar coneixement científic en infermeria pediàtrica i impulsar línies d'investigació i difondre'l per millorar la pràctica clínica i incrementar els coneixements de l'especialitat.
 • Valorar de manera integral i contextualitzada al nounat, nen, adolescent família detectant qualsevol anomalia i possibles dèficits en les seves necessitats, elaborant judicis clínics professionals, planificant les intervencions i resolent de forma autònoma els problemes identificats i / o derivant a un altre professional.
 • Gestionar les cures infermeres orientats a la satisfacció de les necessitats, derivades dels problemes de salut del nounat, nen, o adolescent, i a la prevenció de complicacions, garantint una pràctica segura i de qualitat.
 • Prestar cures integrals al nounat, nen, adolescent i família des d'una perspectiva ètica i legal, amb respecte, tolerància, sense enjudiciaments, amb sensibilitat a la diversitat cultural, garantint el dret a la intimitat, la confidencialitat, la informació, la participació, l'autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions.
 • Detectar i actuar en situacions de sospita d'abús sexual o maltractament infantil seguint els protocols d'actuació establerts per assegurar el benestar del recent nascut, nen o adolescents.
 • Valorar la repercussió de l'hospitalització i dels processos de malaltia que impliquen una pèrdua o un canvi de vida, del nounat, nen, adolescent i família, establint una relació terapèutica que faciliti la seva adaptació a la unitat  i afavoreixi la implicació progressiva en les cures.
 • Realitzar amb habilitat, eficàcia i eficiència els diferents procediments, proves diagnòstiques i tractaments derivats dels diferents problemes de salut en el recentment nascut, nen i adolescent, tenint en compte els diferents nivells de cures i assegurant una pràctica professional basada en els principis ètics, legals i de seguretat clínica.
 • Planificar les cures a l'alta hospitalària amb els pares / tutors del nounat i de forma conjunta amb el nen / adolescent i la seva família. Elaborar l'informe de continuïtat de cures i garantir una assistència professional adequada al domicili, coordinant, l'atenció necessària amb els professionals dels diferents nivells: atenció primària, especialitzada, serveis socials, dispositius d'acollida o adopció.
 • Valorar i prestar cures integrals al nen i adolescent amb un procés quirúrgic per ajudar a l'òptim restabliment de la salut i identificar, intervenir i / o derivar davant les possibles complicacions.
 • Aplicar la prescripció infermera vinculada a les cures infermeres pediàtriques, avaluant els beneficis esperats i els riscos associats i / o efectes derivats de la seva administració i consum.
 • Valorar l'infant i adolescent amb un procés crònic, i / o amb discapacitat, la seva família i el seu entorn social, identificant el seu grau de dependència, les cures que requereix, els recursos i suports socials disponibles, així com, els serveis de salut necessaris per cobrir les seves necessitats. Resoldre els problemes identificats de manera autònoma i / o amb l'equip de salut i en cas necessari derivant a un altre professional, assegurant una actuació compartida i coordinada entre atenció primària i l'hospital.
 • Aplicar diferents estratègies d'educació per a la salut a l'infant o adolescent amb un procés crònic i / o amb discapacitat, de manera autònoma, tenint en compte el entorn, per promoure i / o mantenir l'autonomia del nen / adolescent i família.
 • Gestionar cures infermeres a al nen amb un procés oncològic de forma autònoma, que permetin una adequada adaptació, vivència i afrontament de la malaltia, del llarg procés evolutiu de la mateixa, la teràpia intensiva i específica que requereix, els seus efectes secundaris i la repercussió psico-emocional i social que suposa per al nen, adolescent i la seva família.
 • Valorar les necessitats que presenten el nen amb malaltia mental i la seva família, planificar i realitzar les intervencions adequades a les diferents situacions de manera autònoma o amb altres professionals ja sigui durant l'hospitalització o de forma continuada en els controls de salut d'atenció primària.
 • Realitzar i / o col·laborar en els procediments de cirurgia menor més habituals en l'àmbit pediàtric i les cures relacionades de forma efectiva i segura.
 • Gestionar les cures infermeres orientades a la satisfacció de les necessitats del nadó, nen, adolescent i família i a les complicacions derivades d'un problema de salut que requereix atenció a les unitats d'Urgències, Cures Intensives Neonatals (UCIN) i Cures Intensives Pediàtriques (UCIP) tenint en compte els estàndards de qualitat i seguretat clínica.
 • Demostrar capacitat d'anticipació i actuació davant de situacions que puguin posar en risc la vida del nadó, nen i adolescent en estat crític, en un entorn complex amb tecnologia diagnòstica i terapèutica en constant actualització.
 • Proporcionar el suport emocional necessari, davant l'impacte produït per la gravetat de la malaltia, l'ingrés a Urgències, UCIN o UCIP, per disminuir l'estrès emocional, facilitar l'afrontament eficaç de la situació i afavorir l'adaptació a la unitat o la vivència del dol.
 • Treballar en l'equip multidisciplinari prenent decisions , actuant en situacions d'urgència vital del nadó, nen o adolescent i assumint la responsabilitat corresponent

Orden SAS/1730/2010, de 17 de junio, por la que se aprueba y publica el
programa formativo de la especialidad de Enfermería Pediátrica.

Programa formatiu

Els estudis per obtenir el títol d’infermera especialista en infermeria pediàtrica  tenen una durada de 2 anys.

Consulta el programa formatiu de l'especialitat d'infermeria pediàtrica

Com obtenir el títol?

Per obtenir el títol d’infermera especialista en infermeria pediàtrica l’única via d’accés es:

EIR o via ordinària

Cada any el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat convoca , durant el mes de setembre aproximadament, les  places de formació especialitzada  per accedir als estudis d’infermera resident.

Accedeix a la darrera convocatòria

Altres situacions:

 • Títols antics: La via de la disposició addicional segona per actualitzar els títols previs a la darrera llei sobre especialitats va acabar el passat 8 d’agost del 2015.
 • Vies d’accés esgotades: La via de la disposició transitòria segona per obtenir el títol es va tancar el 22 de març de 2011.
 • Títols estrangers: L’homologació i/o reconeixement de títols estrangers per exercir com a infermera pediàtrica l’atorga el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports. Més informació.

Si tens dubtes o necessites més informació contacta amb l'Oficina d'Informació Col·legial