Descripció

La infermera especialista en infermeria geriàtrica és la que presta atenció i cures infermeres a la gent gran, estant capacitada per a ensenyar, supervisar, investigar, gestionar i liderar les cures destinades a aquest col·lectiu. En situacions complexes en les que també actua com a assessora en tots els nivells del sistema sociosanitari.
En aquest context, les especialistes en infermeria geriàtrica, com a força social, tenen la responsabilitat específica de subministrar i fomentar la millor atenció infermera i col·laborar amb el sistema sociosanitari per a la correcta utilització dels recursos, obtenint com a resultat la millora del cost-benefici i la qualitat de vida de la població anciana.
L'augment de la població gran segons les dades sociodemogràfiques i la creixent demanda de cures per part d'aquest col·lectiu justifiquen per si mateixos, la importància de l'especialitat d'infermeria geriàtrica. No obstant això, l'edat no és l'únic factor important en el procés de deteriorament biològic ja que s'ha de tenir en compte la seva relació amb altres variables, com són l'ocupació desenvolupada durant la vida activa i el nivell cultural, entre altres. La major part dels problemes de salut que afecten les persones d'edat avançada no són, però, conseqüències de l'envelliment biològic, sinó el resultat d'exposicions antigues i actuals a riscos de diverses classes. Afirmar que vellesa i malaltia no són sinònims, no ha de però fer-nos oblidar que la salut és un dels problemes més importants de la població anciana.La prevalença i incidència de la malaltia són netament superiors en el grup d'edat més avançat, com ho són també les taxes de cronicitat, incapacitat i dependència que incideixen de manera directa en el increment de la necessitat de cures. Per això, l'actuació de la infermera especialista en geriatria pot contribuir de forma considerable a millorar els estats de salut de les persones grans.

Competències

 • Bases de la Gerontologia
 • Gerontologia experimental
 • Gerontologia clínica
 • Gerontologia psicològica
 • Gerontologia social .
 • Educació per a la salut en l'àmbit gerontològic
 • Marc Legal i Polítiques sociosanitàries en Infermeria Gerontològica
 • Bioètica en Infermeria Gerontològica
 • Investigació en Infermeria Gerontològica
 • Gestió de cures i serveis gerontològics

Orden SAS/3225/2009, de 13 de noviembre, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de Enfermería Geriátrica.

Programa formatiu

Els estudis per obtenir el títol de l’especialitat en infermeria geriàtrica  tenen una durada de 2 anys.

Accedeix al programa formatiu de l'especialitat en infermeria geriàtrica

Com obtenir el títol?

Per obtenir el títol d’infermera especialista en infermeria geriàtrica l’única via d’accés es:

EIR o via ordinària

Cada any el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat convoca , durant el mes de setembre aproximadament, les  places de formació especialitzada  per accedir als estudis d’infermera resident.

Accedeix a la darrera convocatòria

Altres situacions:

 • Vies esgotades: La darrera oportunitat per accedir a aquesta especialitat per la via de la disposició transitòria segona va acabar el 22 març de 2011.
 • Títols estrangers: L’homologació i/o reconeixement de títols estrangers per exercir com a infermera geriàtrica l’atorga el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports. Més informació.

 

Si tens dubtes o necessites més informació contacta amb l'Oficina d'Informació Col·legial