Què haig de fer?

Per poder continuar navegant per l'àrea personal de la web del COIB cal que:

 • Llegeixis i acceptis el document de 'Política de protecció de dades de caràcter personal'.
 • Autoritzis o deneguis la cessió de les teves dades a tercers en diferents supòsits.

Nova política de protecció de dades de caràcter personal

En aplicació del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant RGPD), aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig, t’informem sobre el tractament de les teves dades de caràcter personal.

El present document té com a objectiu facilitar la informació sobre com es recullen, tracten i protegeixen les teves dades de caràcter personal. La informació que apareix en primer lloc és aquest quadre en el que queda sintetitzada en una primera capa la informació més rellevant. La informació ampliada i detallada s’ofereix més endavant en una segona capa i també la trobaràs a www.coib.cat.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona. (+info a continuació)
Finalitat tractamentGestió alta col·legial, control exercici professional, registre col·legiats, funcions previstes als Estatuts. (+info a continuació)
LegitimacióLlei 7/2006, Llei 44/2006, consentiment. (+info a continuació)
DestinatarisRegistre de Professionals Sanitaris, altres corporacions quan s’estableixi legalment. (+info a continuació)
DretsAccés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició. (+info a cont.)
Contacte DPDdpd@coib.cat
Informació addicionalPots consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a continuació o a la web del COIB.

Si vols rebre o continuar rebent informació de productes i serveis de valor afegit d’interès professional i no professional, per via electrònica o altres mitjans, ens has de facilitar el teu consentiment per a cedir les teves dades identificatives (nom, cognoms, adreça, e-mail i telèfon) a les empreses, organitzacions i entitats que col·laboren amb el COIB, amb la finalitat que et puguin informar dels seus productes i serveis bé directament o per part del COIB.

Autoritzo
Cal que seleccionis SI o NO en totes les categories.
Vacances, viatges i oci (hotels, agències, cinemes, parcs temàtics...)
Si No
Formació
Si No
Alimentació (restaurants, supermercats,...)
Si No
Perfumeria, cosmètica i moda
Si No
Tecnologia, multimèdia i motor
Si No
Cura personal, salut i esport (gimnasos, dietètica, òptiques,...)
Si No
Entitats financeres i assegurances
Si No
Solidaritat
Si No
Llar i regal (electrodomèstics, mobles,...)
Si No
Fundació Infermeria i Societat (activitats, cursos, esdeveniments, premis i projectes)
Si No

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Identitat: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)
Adreça: Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona
Telèfon: 93 212 81 80
Adreça electrònica: info@coib.cat
Delegat de protecció de dades:Jordi Verdaguer López
Contacte DPD: dpd@coib.cat

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

El COIB tracta les dades personals que ens facilitis amb la finalitat de dur a terme les funcions pròpies atribuïdes per la Llei 7/2006, de 31 de maig, d’exercici de professions titulades i col·legis professionals, així com les que s’estableixen a l’article 4 dels Estatuts de la corporació (Resolució. JUS/2408/2009, de 21 d’agost, DOGC número 5460, de 8/9/2009), a més de la normativa sectorial de sanitat.

És a dir, gestionar la col·legiació, elaborar i mantenir el registre de col·legiades i col·legiats, garantir el compliment de la bona pràctica professional i de les obligacions deontològiques de la professió, l’ordenació, la representació i la defensa dels interessos professionals de les seves col·legiades i col·legiats i vetllar perquè l’activitat professional s’adeqüi a l’interès públic general i tot el que afecti la salut.

El COIB no efectua tractaments de dades que suposin l’adopció de decisions automatitzades ni tampoc l’elaboració de perfils.

D’acord amb la normativa vigent, són d’accés públic les dades de nom i cognoms, número de col·legiat, especialitat, adreça professional, telèfon, correu electrònic i any d’incorporació.

Pots oposar-te a què les teves dades públiques que apareguin a la web col·legial siguin utilitzades amb finalitats comercials comunicant-ho al COIB.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

La base legal pel tractament de les teves dades és la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i la Llei 44/2006, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, de les que es deriva l’obligatorietat de la col·legiació per a l’exercici de la professió infermera, així com les funcions del Col·legi en l’ordenació de la professió, el seu exercici, defensa i representació.

La negativa a facilitar les dades personals comportarà la impossibilitat de col·legiar-se a la corporació.

Per a finalitats diferents de les expressades basades en el teu consentiment, com per exemple rebre publicitat sobre productes i serveis de valor afegit, sempre et demanarem el teu consentiment previ que podràs revocar en qualsevol moment.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les dades són cedides al Registre de Professionals Sanitaris depenent del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com a d’altres corporacions i organismes públics, quan així s’estableixi legalment.

El COIB no transfereix les teves dades personals a un tercer país o organització internacional, ni està previst. Arribat el cas, seràs informat prèviament de la transferència i de les condicions de la mateixa, i en particular, l’existència o manca d’una decisió d’adequació de la comissió respecte del tercer país o organització internacional.

Quant temps conservarem les teves dades?

Les teves dades es conservaran des de la data de la col·legiació i a partir de la baixa de col·legiat, durant tot el termini que preveu la normativa aplicable, entre d’altres, la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents i la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

Quins són els teus drets?

 • Accés: Tens dret a conèixer si al COIB estem tractant les teves dades personals i a accedir a les mateixes.
 • Rectificació: Pots sol·licitar la modificació de les dades inexactes.
 • Supressió: Pots sol·licitar l’eliminació de les teves dades personals.
 • Limitació: En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, pots sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades: quan es comprovi la impugnació de l’exactitud de les dades; quan el tractament és lícit però t’oposis a la supressió de les teves dades; quan el COIB no necessiti el tractament de les teves dades però tu les necessitis per a la defensa de reclamacions; quan t’hagis oposat al tractament de les teves dades pel compliment d’una missió d’interès públic o satisfacció d’un interès legítim, mentre verifiquem si els motius legítims pel tractament prevalen sobre els teus.
 • Oposició: Pots oposar-te al tractament de les teves dades.
 • Portabilitat: Pots rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagis facilitat i transmetre’ls a un altre responsable.
 • Retirar el consentiment: quan la licitud del tractament es basi en haver obtingut el teu consentiment, podràs retirar-lo en qualsevol moment.

Com pots exercir aquests drets?

Mitjançant un escrit adreçat al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona, a l’atenció del delegat de protecció de dades o bé, per correu electrònic a l’adreça dpd@coib.cat.

Per exercir els teus drets acompanya a la teva sol·licitud una còpia del dni o document acreditatiu de la teva identitat. L’exercici dels teus drets és gratuït.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa pots contactar o presentar una reclamació a:

 • el delegat de protecció de dades dpd@coib.cat; o,
 • davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seva adreça postal: C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, C.P. 08008 Barcelona, http://apdcat.gencat.cat/ca/inici

He llegit i accepto la 'Política de protecció de dades de caràcter personal'
Cal acceptar la política de protecció de dades
Processant ...
Les teves preferències han estat guardades correctament.
Recorda que les pots rectificar en qualsevol moment des de la fitxa col·legial de l'àrea personal de la web.
Hi ha hagut un problema processant les dades. Torna-ho a provar més tard.
FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

En aquest espai trobaràs la definició de conceptes clau per entendre l'àmbit de la cooperació i el voluntariat internacional:

 • Acció humanitària

No hi ha un clar consens. En general es considera que són totes les accions d’ajut a les víctimes de desastres.

A diferència d’altres àrees de la solidaritat internacional, no pretén transformar una societat, vol ajudar a que pugui superar un període crític. Es tracta d'accions limitades en el temps (ex. fam, epidèmies, catàstrofes......) Incideix a l’equilibri de les desigualtats socials i la protecció dels mes desafavorits.

 • Acció solidària

El terme solidari no fa referència a sentir compassió ni ser caritatiu. Consisteix en tenir la capacitat i la intenció de recolzar als que pateixen, sense esperar res a canvi, per, d’aquesta manera, intentar millorar les societats i disminuir les diferències. Aquestes idees solen ser comuns als cooperant i als voluntaris.

 • Ajuda d’Emergència

L'ajuda de caire urgent a víctimes de catàstrofes o conflictes, per aportar bens i serveis essencials per a la supervivència. (durada 6 d'entre i 12 mesos)

 • Ajuda Humanitària

L'ajuda més prolongada en el temps que la d'emergència. És el mateix tipus d'ajuda que la d’emergència però amb d’altres accions que contribueixin a refer el teixit social i econòmic de la zona. Ha de ser especialment adreçat a les persones en situació de més vulnerabilitat.

 • Cooperació / Cooperació al desenvolupament

Accions a llarg termini per aconseguir els objectius, alguns o tots (Declaració Drets Humans)

La definició enciclopèdica parla d“acció concertada entre membres d’un grup social per a la consecució d'un fi”.
Actualment es parla de Cooperació al Desenvolupament, sense que tingui una definició única i vàlida per a tots els llocs i temps.
Consensuadament, Cooperació com a concepte fa referència a aquelles actuacions de caire internacional orientades al intercanvi d’experiències entre el Nord i el Sud per aconseguir fites comuns, totes elles basades en criteris de solidaritat, equitat, eficàcia,interès comú, sostenibilitat, corresponsabilitat, respecte a les costums de les poblacions locals i igualtat entre homes i dones.

Els principals objectius de la Cooperació al Desenvolupament han de ser l’eradicació de la pobresa, l’atur i l'exclusió social, tot cercant la sostenibilitat i l’augment dels nivells de desenvolupament social, cultural, econòmic, polític i de salut.

La Cooperació ha de ser el instrument per aconseguir els objectius abans descrits, essent els altres conceptes d’aplicació en funció de situacions concretes dels projecte, de les causes dels mateix i de la situació o condicionaments de les persones que hi participen.

 • Cooperant

Persona, normalment especialista en una ciència o una tècnica, que treballa en col·lectius desafavorits o en països del Tercer Mon, realitzant tasques assistencials i d’ajut al desenvolupament.

El 2006 es va publicar el Reial Decret 519/2006, de 28 d’abril, pel qual s’estableix l’Estatut dels cooperants, el qual ajuda a emmarcar les diferències conceptuals amb el voluntariat.
Conjuntament amb el contingut de la Llei de Cooperació Internacional pel Desenvolupament 23/1998, del 7 juliol, de laLlei del Voluntariat 6/1996, del 15 de gener i les definicions del Diccionari d’Acció Humanitària i Cooperació al Desenvolupament es poden acotar els conceptes exposats.

El cooperant “ha de tenir establerta una relació jurídica (contracte laboral) amb una persona o entitat promotora de la cooperació al desenvolupament (relació laboral o de caire funcionarial o al servei de les administracions públiques).

Els drets del cooperant es concreten en:

 • Rebre formació per complementar la seva feina a destí i informació concreta del seu lloc de destinació.
 • Rebre compensacions per atendre les despeses específiques a conseqüència del trasllat al lloc a on anirà a cooperar.
 • Rebre un salari digne que garanteixi unes condicions de vida adequades al país a on desenvolupi les seves tasques.
 • Comptar el temps treballat com cooperat, com a mèrits per accedir a la funció pública i altres llocs de treball.

Per contra, pel voluntari cooperant només s’esmenten les següents condicions vinculades però de caire no laboral:

 • Se’ls garantirà els recursos necessaris per fer front a les seves necessitats bàsiques al país de destí.
 • Se’ls hi facilitarà la possibilitat de contractar assegurances de malaltia, accidents i repatriació.
 • Si fos necessari, formació
 • ​​​​​​​Humanitat

Respecte per la dignitat humana orientada a alleugerir el patiment pels conflictes i desastres.Malgrat això, el concepte també implica la igualtat entre les persones i també la reflexió sobre les causes de les desigualtats i la recerca per eradicar-les.

 • Humanitari

Que es preocupa pel benestar del gènere humà, en general. S’aplica a la persona que sent afecte, comprensió o compassió cap els altres i que el porta a actuar amb bondat i solidaritat cap els demés.

 • Solidaritat

Sentiment o valor a través del qual les persones es senten unides i comparteixen les mateixes obligacions, ideals i interessos mitjançant el que els uneix com a membres d'una determinada societat. Molts autors consideren que la veritable solidaritat és ajudar a alguna persona sense rebre res a canvi i sense que ningú se n’adoni.

 • Voluntari​​​​​

El concepte s’associa al fet d’aportar esforços de manera lliure i sense remuneració. El voluntari pot desenvolupar professionalment les seves accions però no pas de manera retribuïda.

Avís

Estàs sent redirigit a la pàgina web de ...
AcceptarCancel·lar