Què haig de fer?

Per poder continuar navegant per l'àrea personal de la web del COIB cal que:

 • Llegeixis i acceptis el document de 'Política de protecció de dades de caràcter personal'.
 • Autoritzis o deneguis la cessió de les teves dades a tercers en diferents supòsits.

Nova política de protecció de dades de caràcter personal

En aplicació del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant RGPD), aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig, t’informem sobre el tractament de les teves dades de caràcter personal.

El present document té com a objectiu facilitar la informació sobre com es recullen, tracten i protegeixen les teves dades de caràcter personal. La informació que apareix en primer lloc és aquest quadre en el que queda sintetitzada en una primera capa la informació més rellevant. La informació ampliada i detallada s’ofereix més endavant en una segona capa i també la trobaràs a www.coib.cat.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona. (+info a continuació)
Finalitat tractamentGestió alta col·legial, control exercici professional, registre col·legiats, funcions previstes als Estatuts. (+info a continuació)
LegitimacióLlei 7/2006, Llei 44/2006, consentiment. (+info a continuació)
DestinatarisRegistre de Professionals Sanitaris, altres corporacions quan s’estableixi legalment. (+info a continuació)
DretsAccés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició. (+info a cont.)
Contacte DPDdpd@coib.cat
Informació addicionalPots consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a continuació o a la web del COIB.

Si vols rebre o continuar rebent informació de productes i serveis de valor afegit d’interès professional i no professional, per via electrònica o altres mitjans, ens has de facilitar el teu consentiment per a cedir les teves dades identificatives (nom, cognoms, adreça, e-mail i telèfon) a les empreses, organitzacions i entitats que col·laboren amb el COIB, amb la finalitat que et puguin informar dels seus productes i serveis bé directament o per part del COIB.

Autoritzo
Cal que seleccionis SI o NO en totes les categories.
Vacances, viatges i oci (hotels, agències, cinemes, parcs temàtics...)
Si No
Formació
Si No
Alimentació (restaurants, supermercats,...)
Si No
Perfumeria, cosmètica i moda
Si No
Tecnologia, multimèdia i motor
Si No
Cura personal, salut i esport (gimnasos, dietètica, òptiques,...)
Si No
Entitats financeres i assegurances
Si No
Solidaritat
Si No
Llar i regal (electrodomèstics, mobles,...)
Si No
Fundació Infermeria i Societat (activitats, cursos, esdeveniments, premis i projectes)
Si No

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Identitat: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)
Adreça: Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona
Telèfon: 93 212 81 80
Adreça electrònica: info@coib.cat
Delegat de protecció de dades:Jordi Verdaguer López
Contacte DPD: dpd@coib.cat

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

El COIB tracta les dades personals que ens facilitis amb la finalitat de dur a terme les funcions pròpies atribuïdes per la Llei 7/2006, de 31 de maig, d’exercici de professions titulades i col·legis professionals, així com les que s’estableixen a l’article 4 dels Estatuts de la corporació (Resolució. JUS/2408/2009, de 21 d’agost, DOGC número 5460, de 8/9/2009), a més de la normativa sectorial de sanitat.

És a dir, gestionar la col·legiació, elaborar i mantenir el registre de col·legiades i col·legiats, garantir el compliment de la bona pràctica professional i de les obligacions deontològiques de la professió, l’ordenació, la representació i la defensa dels interessos professionals de les seves col·legiades i col·legiats i vetllar perquè l’activitat professional s’adeqüi a l’interès públic general i tot el que afecti la salut.

El COIB no efectua tractaments de dades que suposin l’adopció de decisions automatitzades ni tampoc l’elaboració de perfils.

D’acord amb la normativa vigent, són d’accés públic les dades de nom i cognoms, número de col·legiat, especialitat, adreça professional, telèfon, correu electrònic i any d’incorporació.

Pots oposar-te a què les teves dades públiques que apareguin a la web col·legial siguin utilitzades amb finalitats comercials comunicant-ho al COIB.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

La base legal pel tractament de les teves dades és la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i la Llei 44/2006, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, de les que es deriva l’obligatorietat de la col·legiació per a l’exercici de la professió infermera, així com les funcions del Col·legi en l’ordenació de la professió, el seu exercici, defensa i representació.

La negativa a facilitar les dades personals comportarà la impossibilitat de col·legiar-se a la corporació.

Per a finalitats diferents de les expressades basades en el teu consentiment, com per exemple rebre publicitat sobre productes i serveis de valor afegit, sempre et demanarem el teu consentiment previ que podràs revocar en qualsevol moment.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les dades són cedides al Registre de Professionals Sanitaris depenent del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com a d’altres corporacions i organismes públics, quan així s’estableixi legalment.

El COIB no transfereix les teves dades personals a un tercer país o organització internacional, ni està previst. Arribat el cas, seràs informat prèviament de la transferència i de les condicions de la mateixa, i en particular, l’existència o manca d’una decisió d’adequació de la comissió respecte del tercer país o organització internacional.

Quant temps conservarem les teves dades?

Les teves dades es conservaran des de la data de la col·legiació i a partir de la baixa de col·legiat, durant tot el termini que preveu la normativa aplicable, entre d’altres, la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents i la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

Quins són els teus drets?

 • Accés: Tens dret a conèixer si al COIB estem tractant les teves dades personals i a accedir a les mateixes.
 • Rectificació: Pots sol·licitar la modificació de les dades inexactes.
 • Supressió: Pots sol·licitar l’eliminació de les teves dades personals.
 • Limitació: En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, pots sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades: quan es comprovi la impugnació de l’exactitud de les dades; quan el tractament és lícit però t’oposis a la supressió de les teves dades; quan el COIB no necessiti el tractament de les teves dades però tu les necessitis per a la defensa de reclamacions; quan t’hagis oposat al tractament de les teves dades pel compliment d’una missió d’interès públic o satisfacció d’un interès legítim, mentre verifiquem si els motius legítims pel tractament prevalen sobre els teus.
 • Oposició: Pots oposar-te al tractament de les teves dades.
 • Portabilitat: Pots rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagis facilitat i transmetre’ls a un altre responsable.
 • Retirar el consentiment: quan la licitud del tractament es basi en haver obtingut el teu consentiment, podràs retirar-lo en qualsevol moment.

Com pots exercir aquests drets?

Mitjançant un escrit adreçat al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona, a l’atenció del delegat de protecció de dades o bé, per correu electrònic a l’adreça dpd@coib.cat.

Per exercir els teus drets acompanya a la teva sol·licitud una còpia del dni o document acreditatiu de la teva identitat. L’exercici dels teus drets és gratuït.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa pots contactar o presentar una reclamació a:

 • el delegat de protecció de dades dpd@coib.cat; o,
 • davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seva adreça postal: C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, C.P. 08008 Barcelona, http://apdcat.gencat.cat/ca/inici

He llegit i accepto la 'Política de protecció de dades de caràcter personal'
Cal acceptar la política de protecció de dades
Processant ...
Les teves preferències han estat guardades correctament.
Recorda que les pots rectificar en qualsevol moment des de la fitxa col·legial de l'àrea personal de la web.
Hi ha hagut un problema processant les dades. Torna-ho a provar més tard.
FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

LÀrea de Cooperació, a través de l’assessoria de cooperació, t’ofereix guia, suport i acompanyament per al desenvolupament de les tasques de cooperació infermera.

Les infermeres i infermers tenen una participació clau a la majoria de projectes a països amb renda baixa, no tan sols als projectes exclusivament de salut. La formació i la divulgació de les recomanacions de salut són bàsiques per garantir el desenvolupament d’aquestes societats desafavorides. Aquestes accions han demostrat ser, no només efectives, sinó també eficaces.
La sostenibilitat dels projectes també està garantida amb unes estratègies sanitàries i educatives adequades i adaptades a les poblacions destinatàries. És especialment important la participació d’infermeres a l’atenció de salut materno infantil, salut sexual i reproductiva, així com en la col·laboració de la organització de recursos humans i materials pel bon funcionament de les infraestructures sanitàries de salut existents o en construcció i desenvolupament.
S’ha de tenir en compte que la participació de la infermera pot ser, conceptualment, de dos tipus:

 • Com voluntariat internacional (no retribuït)
 • Com infermera cooperant (amb un salari mitjançant contracte legal i assegurances)


L’Àrea de Cooperació del COIB es basa en els principis exposats als objectius del Mil·lenni, donant suport i afegint els recursos possibles per aconseguir-los; a la Declaració Universal dels Drets Humans establerta el 10 de desembre de 1948, en la que es defensa la dignitat de la persona i es recolza en el reconeixement dels  drets polítics, econòmics, socials, culturals i a la salut.

Una de les principals raons de ser d’aquest servei col·legial és el de divulgar, informar i implicar al nostre col·lectiu en el món de l’ajuda, de la solidaritat i de la cooperació vers a països i societats desafavorides o necessitades.
 
És per això que ens marquem com a fites, entre d’altres, les de divulgar i promocionar davant la societat i les institucions, organitzacions i associacions el paper que com a infermeres tenim i l’espai que mereixem. 
 
Com a servei directe adreçat a les col·legiades i col·legiats ens proposem com a objectius inicials els d’informar, assessorar i donar resposta a les qüestions que les infermeres facin vers els temes de cooperació, concretament en els apartats de:

 • Informació al viatger, tant en la vessant personal com al que fa a la divulgació cap a els ciutadans que així ens ho demanin, considerant-nos com a reconeguts i acreditats professionals de la salut, tal com som. 
 • Divulgació de les iniciatives i actuacions infermeres que existeixen en el món de la cooperació. 
 • Assessorament personalitzat en qüestions de l’àmbit de la cooperació – salut, tant de caire retribuït com de voluntariat internacional per a les consultes concretes de les col·legiades. 
 • Aportar els fons bibliogràfics i documentals de consulta científica que existeixen, tant en publicacions, com a la xarxa d’internet. 
 • Oferir el suport del Col·legi a les iniciatives individuals o grupals que sorgeixin en aquest àmbit, previ estudi i anàlisi. 
 • Promoure la cultura de la solidaritat, com a part implícita de la nostra professió infermera.
 • Crear un banc de dades on quedin reflectides les persones que estan interessades en aquestes activitats, així com les ofertes formatives i informatives que hi ha a la nostra societat. Fent-hi un canal de comunicació basat fonamentalment en la xarxa d’e-mail, àgil i actualitzat per tal que arribin immediatament a totes les infermeres que vulguin rebre-ho. 
 • Informar de les ofertes de treball i/o col·laboració d’associacions, fundacions i ONGD’s on millor encaixin els perfils professionals de les infermeres interessades, tant remunerat com no, de les que el Col·legi sigui coneixedor. 
 • Catàstrofes - Informar, formar, i crear una base de dades, degudament acreditada, per incloure al nostre col·lectiu dins de tots els equips d’intervenció, investigació i suport que s’impliquen en aquestes situacions, incloent-hi els aspectes logístics.
 • Seguiment de recerca i treballs científics. Aplicació de l’enfocament del marc lògic.
 • Informació sobre els centres de salut internacional i atenció al viatger de referència.
 • Espais i participació d’iniciatives del món de la cooperació, com per exemple, establiment i registre d’una associació, anàlisi de projectes futurs o ja endegats, etc.

Avís

Estàs sent redirigit a la pàgina web de ...
AcceptarCancel·lar