FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

El Grup Cures Pal·liatives del COIB és un grup de treball format per infermeres i infermers que treballen en l'àmbit de les cures pal·liatives.

L’atenció a les persones amb malalties progressives, irreversibles i en fase avançada, així com als seus familiars i cuidadors, requereix una atenció integral per part d’un equip multidisciplinari, al llarg de la malaltia, en els darrers dies de vida i en el procés de dol posterior. 
Tot i els avenços sanitaris produïts en les darreres dècades, actualment, un alt percentatge de les persones que viuen els seus darrers dies de vida presenten moltes necessitats, que inclouen des del control del dolor i altres símptomes fins a necessitats sociofamiliars, psicoemocionals i espirituals, totes freqüents en aquesta etapa vital. Els professionals sanitaris que treballen amb aquestes persones tenen la responsabilitat de garantir la millor atenció, mitjançant una capacitació adequada, sent sensibles a la detecció de necessitats i símptomes i tenint habilitats pel seu maneig.

Les cures pal·liatives neixen amb l’objectiu d’alleugerir al màxim possible totes les molèsties que apareixen al final de la vida, no només físiques, sinó també emocionals, socials, espirituals i ètiques, amb l’objectiu de proporcionar el màxim confort i qualitat de vida possibles. 

La creixent complexitat de l’atenció que necessiten les persones en situació de malaltia avançada i/o en situació de final de la vida, juntament amb la gran variabilitat de professionals que intervenen en el procés assistencial, fa necessari clarificar el rol professional infermer en l’equip multidisciplinari de cures pal·liatives. Dins els equips de cures pal·liatives, les infermeres i infermers tenen una rellevància molt important, donat que esdevenen una peça central de l’equip, i ofereixen en els serveis amb internament la continuïtat assistencial i l’enllaç, moltes vegades, entre les persones ateses, les seves famílies i la resta de l’equip assistencial. 

L’actuació infermera té lloc en tots els àmbits assistencials (domicili, centre d’atenció primària, hospitalari, residencial i sociosanitari) i altres àmbits no assistencials (centres educatius, centres d’educació especial, entre d’altres). També en les diferents àrees d’actuació com són la docència i la formació, la gestió i la recerca. 

Les cures pal·liatives són una àrea funcional amb un caràcter marcadament transversal a diferents especialitats i, tot i que es descriuen tres nivells de capacitació per a les infermeres de cures pal·liatives (nivell bàsic, intermig i avançat), encara no existeix una formació específica reglada en cures pal·liatives. En el marc de l'Estratègia en Cures Pal·liatives del Sistema Nacional de Salut, s’està avançant cap a la definició i la implementació d’un diploma d’acreditació en cures pal·liatives reconeixent l’àrea competencial i funcional dels professionals de cures pal·liatives, que pot suposar una millora en la qualitat i la seguretat que rebrà el pacient i la seva família o entorn cuidador. 

Missió del grup

Treballar per l'avenç professional i competencial de les infermeres i infermers en l’àmbit de les cures pal·liatives i l’atenció al final de la vida. 

Objectius generals

  • Promoure el desenvolupament de la bona pràctica infermera en l’àmbit de les cures pal·liatives i l’atenció al final de la vida.
  • Aconseguir la visibilitat de la infermera en l’àmbit de les cures pal·liatives i l’atenció al final de la vida. 

Objectius específics

  • Oferir suport i assessorament a les infermeres i infermers del COIB en matèria de cures pal·liatives i atenció al final de la vida. 
  • Promoure la recerca i la innovació en l’àmbit infermer de les cures pal·liatives i atenció al final de la vida. 
  • Desenvolupar plans de sensibilització de cures pal·liatives i atenció al final de la vida per a professionals i ciutadania.
  • Oferir assessorament intern i extern al COIB respecte la professió infermera en l’àmbit de les cures pal·liatives i atenció al final de la vida. 
  • Establir els nivells de formació i competències de les infermeres en cures pal·liatives adequats als graus de complexitat assistencials.
  • Establir aliances amb entitats de l’administració pública, societats científiques i altres organitzacions del tercer sector relacionades amb l’abordatge de l’atenció pal·liativa. 

 

Reflexions del Grup de Cures Pal·liatives del COIB

​​​​​​​

Coneix els membres del Grup de Cures Pal·liatives