Què haig de fer?

Per poder continuar navegant per l'àrea personal de la web del COIB cal que:

 • Llegeixis i acceptis el document de 'Política de protecció de dades de caràcter personal'.
 • Autoritzis o deneguis la cessió de les teves dades a tercers en diferents supòsits.

Nova política de protecció de dades de caràcter personal

En aplicació del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant RGPD), aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig, t’informem sobre el tractament de les teves dades de caràcter personal.

El present document té com a objectiu facilitar la informació sobre com es recullen, tracten i protegeixen les teves dades de caràcter personal. La informació que apareix en primer lloc és aquest quadre en el que queda sintetitzada en una primera capa la informació més rellevant. La informació ampliada i detallada s’ofereix més endavant en una segona capa i també la trobaràs a www.coib.cat.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona. (+info a continuació)
Finalitat tractamentGestió alta col·legial, control exercici professional, registre col·legiats, funcions previstes als Estatuts. (+info a continuació)
LegitimacióLlei 7/2006, Llei 44/2006, consentiment. (+info a continuació)
DestinatarisRegistre de Professionals Sanitaris, altres corporacions quan s’estableixi legalment. (+info a continuació)
DretsAccés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició. (+info a cont.)
Contacte DPDdpd@coib.cat
Informació addicionalPots consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a continuació o a la web del COIB.

Si vols rebre o continuar rebent informació de productes i serveis de valor afegit d’interès professional i no professional, per via electrònica o altres mitjans, ens has de facilitar el teu consentiment per a cedir les teves dades identificatives (nom, cognoms, adreça, e-mail i telèfon) a les empreses, organitzacions i entitats que col·laboren amb el COIB, amb la finalitat que et puguin informar dels seus productes i serveis bé directament o per part del COIB.

Autoritzo
Cal que seleccionis SI o NO en totes les categories.
Vacances, viatges i oci (hotels, agències, cinemes, parcs temàtics...)
Si No
Formació
Si No
Alimentació (restaurants, supermercats,...)
Si No
Perfumeria, cosmètica i moda
Si No
Tecnologia, multimèdia i motor
Si No
Cura personal, salut i esport (gimnasos, dietètica, òptiques,...)
Si No
Entitats financeres i assegurances
Si No
Solidaritat
Si No
Llar i regal (electrodomèstics, mobles,...)
Si No
Fundació Infermeria i Societat (activitats, cursos, esdeveniments, premis i projectes)
Si No

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Identitat: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)
Adreça: Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona
Telèfon: 93 212 81 80
Adreça electrònica: info@coib.cat
Delegat de protecció de dades:Jordi Verdaguer López
Contacte DPD: dpd@coib.cat

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

El COIB tracta les dades personals que ens facilitis amb la finalitat de dur a terme les funcions pròpies atribuïdes per la Llei 7/2006, de 31 de maig, d’exercici de professions titulades i col·legis professionals, així com les que s’estableixen a l’article 4 dels Estatuts de la corporació (Resolució. JUS/2408/2009, de 21 d’agost, DOGC número 5460, de 8/9/2009), a més de la normativa sectorial de sanitat.

És a dir, gestionar la col·legiació, elaborar i mantenir el registre de col·legiades i col·legiats, garantir el compliment de la bona pràctica professional i de les obligacions deontològiques de la professió, l’ordenació, la representació i la defensa dels interessos professionals de les seves col·legiades i col·legiats i vetllar perquè l’activitat professional s’adeqüi a l’interès públic general i tot el que afecti la salut.

El COIB no efectua tractaments de dades que suposin l’adopció de decisions automatitzades ni tampoc l’elaboració de perfils.

D’acord amb la normativa vigent, són d’accés públic les dades de nom i cognoms, número de col·legiat, especialitat, adreça professional, telèfon, correu electrònic i any d’incorporació.

Pots oposar-te a què les teves dades públiques que apareguin a la web col·legial siguin utilitzades amb finalitats comercials comunicant-ho al COIB.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

La base legal pel tractament de les teves dades és la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i la Llei 44/2006, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, de les que es deriva l’obligatorietat de la col·legiació per a l’exercici de la professió infermera, així com les funcions del Col·legi en l’ordenació de la professió, el seu exercici, defensa i representació.

La negativa a facilitar les dades personals comportarà la impossibilitat de col·legiar-se a la corporació.

Per a finalitats diferents de les expressades basades en el teu consentiment, com per exemple rebre publicitat sobre productes i serveis de valor afegit, sempre et demanarem el teu consentiment previ que podràs revocar en qualsevol moment.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les dades són cedides al Registre de Professionals Sanitaris depenent del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com a d’altres corporacions i organismes públics, quan així s’estableixi legalment.

El COIB no transfereix les teves dades personals a un tercer país o organització internacional, ni està previst. Arribat el cas, seràs informat prèviament de la transferència i de les condicions de la mateixa, i en particular, l’existència o manca d’una decisió d’adequació de la comissió respecte del tercer país o organització internacional.

Quant temps conservarem les teves dades?

Les teves dades es conservaran des de la data de la col·legiació i a partir de la baixa de col·legiat, durant tot el termini que preveu la normativa aplicable, entre d’altres, la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents i la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

Quins són els teus drets?

 • Accés: Tens dret a conèixer si al COIB estem tractant les teves dades personals i a accedir a les mateixes.
 • Rectificació: Pots sol·licitar la modificació de les dades inexactes.
 • Supressió: Pots sol·licitar l’eliminació de les teves dades personals.
 • Limitació: En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, pots sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades: quan es comprovi la impugnació de l’exactitud de les dades; quan el tractament és lícit però t’oposis a la supressió de les teves dades; quan el COIB no necessiti el tractament de les teves dades però tu les necessitis per a la defensa de reclamacions; quan t’hagis oposat al tractament de les teves dades pel compliment d’una missió d’interès públic o satisfacció d’un interès legítim, mentre verifiquem si els motius legítims pel tractament prevalen sobre els teus.
 • Oposició: Pots oposar-te al tractament de les teves dades.
 • Portabilitat: Pots rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagis facilitat i transmetre’ls a un altre responsable.
 • Retirar el consentiment: quan la licitud del tractament es basi en haver obtingut el teu consentiment, podràs retirar-lo en qualsevol moment.

Com pots exercir aquests drets?

Mitjançant un escrit adreçat al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona, a l’atenció del delegat de protecció de dades o bé, per correu electrònic a l’adreça dpd@coib.cat.

Per exercir els teus drets acompanya a la teva sol·licitud una còpia del dni o document acreditatiu de la teva identitat. L’exercici dels teus drets és gratuït.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa pots contactar o presentar una reclamació a:

 • el delegat de protecció de dades dpd@coib.cat; o,
 • davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seva adreça postal: C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, C.P. 08008 Barcelona, http://apdcat.gencat.cat/ca/inici

He llegit i accepto la 'Política de protecció de dades de caràcter personal'
Cal acceptar la política de protecció de dades
Processant ...
Les teves preferències han estat guardades correctament.
Recorda que les pots rectificar en qualsevol moment des de la fitxa col·legial de l'àrea personal de la web.
Hi ha hagut un problema processant les dades. Torna-ho a provar més tard.
FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

Quota reduïda

En què consisteix?
La quota reduïda (o col·legiació com a alta no exercent) és una opció de col·legiació a la qual s’hi poden acollir aquelles infermeres o infermers que en l’actualitat no exerceixen la professió infermera en cap de les seves modalitats (assistencial, docent, investigadora i gestora) i volen continuar gaudint de tots els serveis col·legials, excepte de la pòlissa de responsabilitat professional.
 
En què t’ajuda?
El cost d'aquesta modalitat de col·legiació és de 58,21 € per semestre en l'any 2021.
Els serveis dels quals podrà gaudir amb aquesta reducció de quota són:
 • Informació del COIB (accés a tots els canals de comunicació del COIB i correspondència habitual de la corporació)
 • Serveis col·legials, excepte la pòlissa de responsabilitat professional.
 • Accés a totes les jornades i actes del COIB.
 • Gaudir de la formació del COIB a preu de col·legiada.
 
Quan es podrà sol·licitar aquest ajut?
Durant els períodes de maig a juny, o de novembre a desembre sempre que la col·legiada o col·legiat acompleixi els requisits i serà d'aplicació a partir del semestre següent.
 
Documentació necessària per sol·licitar-la:
 • Certificat de vida laboral actualitzat (no vàlides les altes i baixes mensuals)
 
Podeu sol·licitar-la via online accedint aquí, o presencialment a la seu del COIB.

Quota de prejubilació

En què consisteix?
La quota de prejubilació (o col·legiació com a alta exercent prejubilació) és una opció de col·legiació a la qual s’hi poden acollir aquelles infermeres o infermers que en l’actualitat estiguin exercint en situació de prejubilació.
 
En què t’ajuda?  
El cost d’aquesta modalitat de col·legiació és de 58,21 € per semestre durant l’any 2021.
 
Quan es podrà sol·licitar aquesta quota?
En el moment en que la col·legiada o col·legiat acompleixi els requisits. Aquesta quota serà d'aplicació a partir del semestre següent a fer-se efectiva la sol·licitud.
 
Documentació necessària per sol·licitar-la:
 • Certificat d’empresa on consti la situació de prejubilació, o bé el contracte. 
Podeu sol·licitar-la via online accedint aquí, o presencialment a la seu del COIB.
 

Ajudes. Nous col·legiats

En què consisteix? 
És un ajut per a aquelles infermeres i infermers que van col·legiar-se durant l’any 2020. Hi poden accedir en el cas d’haver treballat menys de sis mesos en els primers 12 mesos de col·legiació.
 
En què t’ajuda?  
A aquestes col·legiades i col·legiats se'ls retornarà una part proporcional de la quota, depenent dels mesos d'activitat.
 
Quan es podrà sol·licitar aquest ajut?
Entre l’1 de gener i el 31 de març de 2022. Passat aquest termini no s’admetrà cap sol·licitud.
 
Documentació necessària per sol·licitar-la:
 • Certificat de vida laboral actualitzat (no vàlides les altes i baixes mensuals)
Només serà aplicable un dels ajuts a cada rebut col·legial.
 
Podeu sol·licitar l'ajut via online accedint aquí, o presencialment a la seu del COIB

 

Ajudes. Col·legiades en situació de baixa laboral

En què consisteix?
És un ajut per a aquelles col·legiades i col·legiats en situació d’alta exercent que acreditin un temps de baixa superior a 6 mesos consecutius.
 
En què t’ajuda?
A aquestes col·legiades se’ls retornarà la part de la quota proporcional al temps que han estat de baixa. Aquesta devolució, per a l’any 2021, serà de l’ordre de 19,40 €/mes per cada mes de baixa entre el 7è i 18è mes de baixa.
 
Quan es podrà sol·licitar aquest ajut?
Un cop finalitzada la baixa laboral, en qualsevol moment sempre que no excedeixi dels 12 mesos de la seva finalització.
 
Documentació necessària per sol·licitar-la:
 • Document acreditatiu de l'alta on consti la data de la baixa. 
Només serà aplicable un dels ajuts a cada rebut col·legial.
 
Podeu sol·licitar l'ajut via online accedint aquí, o presencialment a la seu del COIB

Ajudes. Col·legiades en situació d'atur

En què consisteix?
Es tracta d’un ajut per a aquelles col·legiades i col·legiats en situació d’alta exercent que acreditin que al semestre anterior han estat en atur de manera continua o discontinua.
 
En què t’ajuda?
A aquestes col·legiades i col·legiats se'ls retornarà fins el 60% (*) de la quota col·legial del semestre anterior de manera proporcional als dies que ha estat donat de baixa de la Seguretat Social.
(*) La resta de la quota, el 40%, correspon a les quotes al Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya i el Consejo General de Enfermería de España.
 
Quan es podrà sol·licitar aquest ajut?
Al llarg del semestre posterior al semestre objecte de la sol·licitud de l’ajut.

Documentació necessària per sol·licitar-la:
 • Certificat de vida laboral actualitzat (no vàlides les altes i baixes mensuals).
Només serà aplicable un dels ajuts disponibles a cada rebut col·legial.
 
Podeu sol·licitar l'ajut via online accedint aquí, o presencialment a la seu del COIB

Ajudes. Col·legiades en situació de baixa per COVID persistent

En què consisteix?
És un ajut per a aquelles col·legiades i col·legiats en situació d’alta exercent que acreditin situació de baixa per malaltia amb diagnòstic de covid persistent durant el semestre anterior a la data de la sol·licitud.

En què t’ajuda?
A aquestes col·legiades se’ls retornarà el 100% de la quota, durant el temps de baixa, del semestre anterior.

Quan es podrà sol·licitar aquest ajut?
Al llarg del semestre posterior al semestre objecte de la sol·licitud de l’ajut.

Documentació necessària per sol·licitar-la:

 • Document acreditatiu on consti la baixa laboral i el diagnòstic de covid persistent.

Només serà aplicable un dels ajuts a cada rebut col·legial.

Podeu sol·licitar l'ajut via online accedint aquí o presencialment a la seu del COIB

 

Ajudes a col·legiades en situació d'ERTO

En què consisteix?

Es tracta d’un ajut per a aquelles col·legiades i col·legiats en situació d’alta exercent que acreditin que al semestre anterior han estat sotmeses a un ERTO durant la crisis del COVID-19.

En què t’ajuda?

A aquestes col·legiades i col·legiats se'ls retornarà fins el 60% (*) de la quota col·legial del semestre anterior de manera proporcional als dies que ha estat donat de baixa de la Seguretat Social.

(*) La resta de la quota, el 40%, correspon a les quotes al Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya i el Consejo General de Enfermería de España.

Quan es podrà sol·licitar aquest ajut?

Al llarg del semestre posterior al semestre objecte de la sol·licitud de l’ajut.

Documentació necessària per sol·licitar-la:

Certificat de vida laboral actualitzat (no vàlides les altes i baixes mensuals).

Comunicat de l’empresa d’acord amb que el treballador/a està sotmès/a a un ERTO.

Només serà aplicable un dels ajuts disponibles a cada rebut col·legial.

Podeu sol·licitar l'ajut via online accedint aquí, o presencialment a la seu del COIB

Ajudes. Col·legiades que treballen com a cooperants a l'estranger

En què consisteix?
És un ajut per a aquelles col·legiades i col·legiats en situació d’alta exercent que acreditin un temps de treball com a cooperants a l'estranger superior a 3 mesos i se'ls atorgarà l'ajuda a partir del tercer mes.
 
En què t’ajuda?
A aquestes col·legiades i col·legiats se'ls retornarà la part proporcional de la quota pel temps acreditat, descomptant les aportacions a la pòlissa de responsabilitat civil i d’altres aportacions col·legials al Consejo General de Enfermería i al Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya.
 
Quan es podrà sol·licitar aquest ajut?
Una vegada acumulat un temps igual o superior a tres mesos consecutius en situació de treball com a cooperant a l'estranger i durant els 12 mesos consecutius a la finalització de la situació de cooperant a l’estranger.
 
Documentació necessària per sol·licitar-la:
 • Document acreditatiu de l'entitat per a qui s'ha estat treballant com a cooperant.
 • Certificat de vida laboral actualitzat (no vàlides les altes i baixes mensuals).
Només serà aplicable un dels ajuts a cada rebut col·legial.
 
Podeu sol·licitar l'ajut via online accedint aquí, o presencialment a la seu del COIB

Avís

Estàs sent redirigit a la pàgina web de ...
AcceptarCancel·lar