FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

Què és?

La pòlissa de Responsabilitat Civil Professional és una assegurança obligatòria que cal que les col·legiades/ats en exercici tinguin contractada, per respondre dels riscos en què puguin incórrer davant de possibles negligències professionals en l’exercici de la professió infermera, tant en l’àmbit civil com penal.

És obligatòria?

La subscripció de la pòlissa de RCP és una obligació legal, perquè així ho recull l’ordenament jurídic: tant en l’article 46 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’Ordenació de les Professions Sanitàries (LOPS); com a l’article 9 de la Llei catalana 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de les professions titulades i dels Col·legis Professionals; i a l’article 65 apartat c dels Estatuts del COIB.

El cost de la subscripció de la pòlissa està integrat en la quota col·legial que abonen les col·legiades/ats exercents. El COIB té subscrita la referida pòlissa, de forma col·lectiva, amb la companyia asseguradora A.M.A.

Què cobreix?

La pòlissa de RCP cobreix el pagament de les indemnitzacions per danys i perjudicis econòmics causats a tercers per errors professionals comesos per les col·legiades/ats del COIB, en el desenvolupament propi de la seva activitat professional o especialitat sanitària, tal i com aquestes vinguin regulades segons la normativa legal vigent.

Tal i com es concreta en la clàusula segona, relativa a les prestacions, la pòlissa cobreix les indemnitzacions, la defensa lletrada, l’assistència jurídica enfront a agressions físiques o psíquiques sofertes per part de la col·legiada/t, així com les fiances i defensa criminal.

I especialment, queden inclosos els danys que tinguin el seu origen en: errors, excessos o desviacions en la avaluació, diagnòstic o tractament.

Sumes assegurades i cobertures (tal i com es concreta en les condicions particulars de la pòlissa (que prevalen en cas tot cas, i en particular en cas de diferència, error o divergència amb les establertes a continuació):

  • Límit per sinistre i any assegurat: 100% capital assegurat
  • Límit agregat anual per al conjunt de la pòlissa: 20.000.000€
  • Inhabilitació temporal professional: un màxim de 4.000,00€ al mes, màxim 24 mesos, que no poden excedir dels ingressos mitjans mensuals obtinguts per l’assegurat, durant els 12 mesos anteriors a la condemna.
  • Assistència legal davant agressions: límit per sinistre 6.000,00€

La pòlissa també cobreix l’assistència jurídica davant les agressions físiques, psíquiques o verbals sofertes per l’assegurat en el desenvolupament de la seva activitat professional com a infermer/a, garantint les despeses de reclamació a tercers com a conseqüència de la referida agressió.

La pòlissa també ofereix el servei de protecció de la vida digital que permetrà la possibilitat de cancel·lar o modificar la informació relativa a la integritat personal i professional de les col·legiades/ats que pugui aparèixer a internet; així com l’assistència psicològica amb motiu d’una reclamació de la que sigui objecte durant la vigència de la pòlissa, exclusivament per motius d’errors professionals comesos en el desenvolupament de la professió i especialitat declarada a la pòlissa.

Les cobertures de la pòlissa inclouen la defensa jurídica, encarregada als serveis jurídics del COIB, a qui l’assegurança assigna, delega i faculta expressament la gestió i defensa en qualsevol procediment judicial que es derivi d’un sinistre emparat per la pòlissa.

Què faig en cas de sinistre?

Com actuar en cas de rebre una reclamació judicial i/o extrajudicial per presumpta negligència professional; o si soc víctima d’agressions físiques i/o psíquiques en la meva activitat professional; o si vull cancel·lar/modificar la informació que apareix a internet; o si vull sol·licitar assistència psicològica?

En tots els casos exposats, si us plau, posa’t en contacte el més aviat possible amb l’Àrea d’Atenció Col·legial del COIB, per reservar una reunió/visita amb els serveis jurídics del COIB, presencial o telefònicament.

Cal que ens facis arribar la documentació rebuda, si és el cas, per tal de que els advocats/es puguin veure prèviament de què es tracta, valorar-ne la seva urgència, i conseqüentment articular convenientment i amb temps suficient, per tal de garantir la defensa.

Les citacions i notificacions que es reben dels jutjats estan subjectes a terminis de resposta o d’actuació molt estrictes, motiu pel qual és molt important comunicar la informació de forma immediata.

Així mateix, els serveis jurídics del COIB han de comunicar el sinistre a l’asseguradora el més aviat possible. En cas que el sinistre es comuniqui amb posterioritat del seu coneixement, l’asseguradora rebutjarà la cobertura del sinistre.

*Per a més informació sobre la pòlissa de RCP, podeu descarregar-la fent clic aquí o contactar amb el Servei d’Atenció Col·legial.