FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) té contractada amb la companyia Agrupación Mutual Aseguradora (AMA) l’assegurança de Responsabilitat Civil Professional que cobreix a tots els col·legiats/des exercents del COIB que tinguin aquesta opció inclosa a la quota col·legial.  

Descarrega't la pòlissa de responsabilitat professional

Pòlissa de Responsabilitat Civil Professional

Què és?

La pòlissa de Responsabilitat Civil Professional és una assegurança obligatòria que cal que les col·legiades/ats en exercici tinguin contractada, per respondre dels riscos en què puguin incórrer davant de possibles negligències professionals en l’exercici de la professió infermera, tant en l’àmbit civil com penal.

És obligatòria?

La subscripció de la pòlissa de RCP és una obligació legal, perquè així ho recull l’ordenament jurídic: tant en l’article 46 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’Ordenació de les Professions Sanitàries (LOPS); com a l’article 9 de la Llei catalana 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de les professions titulades i dels Col·legis Professionals; i a l’article 65 apartat c dels Estatuts del COIB.

El cost de la subscripció de la pòlissa està integrat en la quota col·legial que abonen les col·legiades/ats exercents. El COIB té subscrita la referida pòlissa, de forma col·lectiva, amb la companyia asseguradora A.M.A.

Què cobreix?

La pòlissa de RCP cobreix el pagament de les indemnitzacions per danys i perjudicis econòmics causats a tercers per errors professionals comesos per les col·legiades/ats del COIB, en el desenvolupament propi de la seva activitat professional o especialitat sanitària, tal i com aquestes vinguin regulades segons la normativa legal vigent.

Tal i com es concreta en la clàusula segona, relativa a les prestacions, la pòlissa cobreix les indemnitzacions, la defensa lletrada, l’assistència jurídica enfront a agressions físiques o psíquiques sofertes per part de la col·legiada/t, així com les fiances i defensa criminal.

I especialment, queden inclosos els danys que tinguin el seu origen en: errors, excessos o desviacions en la avaluació, diagnòstic o tractament.

Sumes assegurades i cobertures (tal i com es concreta en les condicions particulars de la pòlissa (que prevalen en cas tot cas, i en particular en cas de diferència, error o divergència amb les establertes a continuació):

  • Límit per sinistre i any assegurat: 100% capital assegurat
  • Límit agregat anual per al conjunt de la pòlissa: 20.000.000€
  • Inhabilitació temporal professional: un màxim de 4.000,00€ al mes, màxim 24 mesos, que no poden excedir dels ingressos mitjans mensuals obtinguts per l’assegurat, durant els 12 mesos anteriors a la condemna.
  • Assistència legal davant agressions: límit per sinistre 6.000,00€

La pòlissa també cobreix l’assistència jurídica davant les agressions físiques, psíquiques o verbals sofertes per l’assegurat en el desenvolupament de la seva activitat professional com a infermer/a, garantint les despeses de reclamació a tercers com a conseqüència de la referida agressió.

La pòlissa també ofereix el servei de protecció de la vida digital que permetrà la possibilitat de cancel·lar o modificar la informació relativa a la integritat personal i professional de les col·legiades/ats que pugui aparèixer a internet; així com l’assistència psicològica amb motiu d’una reclamació de la que sigui objecte durant la vigència de la pòlissa, exclusivament per motius d’errors professionals comesos en el desenvolupament de la professió i especialitat declarada a la pòlissa.

Les cobertures de la pòlissa inclouen la defensa jurídica, encarregada als serveis jurídics del COIB, a qui l’assegurança assigna, delega i faculta expressament la gestió i defensa en qualsevol procediment judicial que es derivi d’un sinistre emparat per la pòlissa.

Què faig en cas de sinistre?

Com actuar en cas de rebre una reclamació judicial i/o extrajudicial per presumpta negligència professional; o si soc víctima d’agressions físiques i/o psíquiques en la meva activitat professional; o si vull cancel·lar/modificar la informació que apareix a internet; o si vull sol·licitar assistència psicològica?

En tots els casos exposats, si us plau, posa’t en contacte el més aviat possible amb l’Àrea d’Atenció Col·legial del COIB, per reservar una reunió/visita amb els serveis jurídics del COIB, presencial o telefònicament.

Cal que ens facis arribar la documentació rebuda, si és el cas, per tal de que els advocats/es puguin veure prèviament de què es tracta, valorar-ne la seva urgència, i conseqüentment articular convenientment i amb temps suficient, per tal de garantir la defensa.

Les citacions i notificacions que es reben dels jutjats estan subjectes a terminis de resposta o d’actuació molt estrictes, motiu pel qual és molt important comunicar la informació de forma immediata.

Així mateix, els serveis jurídics del COIB han de comunicar el sinistre a l’asseguradora el més aviat possible. En cas que el sinistre es comuniqui amb posterioritat del seu coneixement, l’asseguradora rebutjarà la cobertura del sinistre.

*Per a més informació sobre la pòlissa de RCP, podeu descarregar-la fent clic aquí o contactar amb el Servei d’Atenció Col·legial.

Qui té dret a la cobertura de la pòlissa d'RCP?

Tenen dret a la cobertura de la pòlissa i es consideren “Assegurats”, les/els titulades/ts, en situació d’alta exercent o alta exercent amb jubilació parcial al COIB.

L’assegurança de Responsabilitat Civil Professional és una obligació inherent de l’activitat professional infermera, dona cobertura tant si aquesta es desenvolupa per compte d’altri –relació laboral- com si ho és en exercici lliure –professional lliberal o autònom-, essent indiferent que la activitat professional es dugui a terme en els serveis públics com privats.

Quin àmbit geogràfic cobreix?

Cobreix tots els sinistres esdevinguts a qualsevol país del món, excepte Estats Units, Canadà i territoris associats, sempre i quant el desplaçament hagi estat comunicat i acceptat per A.M.A. i es tracti d’actes aïllats que no formin part de l’activitat quotidiana del professional sanitari, qui haurà sempre i en tot cas de desenvolupar la seva activitat habitual en territori espanyol. Si es tracta de participació en seminaris, congressos o simposis. Així com atenció, intervenció o tractament de infermeria en compliment del deure d’ajuda, s’amplia en qualsevol lloc del món.

En tot cas, A.M.A. indemnitzarà únicament en euros i a Espanya.

Quin període de temps està cobert?

La pòlissa té una vigència de 3 anys, des de l’1 de gener del 2016, i prorrogable per anualitats si no hi ha preavís. Per tant cobrirà les reclamacions per sinistres ocorreguts durant el període de vigència de la pòlissa i sempre que el sinistre esdevingui mentre els col·legiats/des es trobin en situació d’alta exercent o alta exercent amb jubilació parcial al COIB.

Per què és convenient utilitzar els serveis jurídics del COIB i no els del centre de treball?

Són moltes les raons que ho fan aconsellable.

En primer lloc, perquè la pòlissa inclou les despeses i costos derivats de la defensa jurídica, que és encomanada als serveis jurídics del COIB, en relació a qualsevol procediment judicial que es derivi d’un sinistre emparat per la pòlissa.

En segon lloc, perquè la pròpia dinàmica i particularitats d’un procediment judicial així ho aconsella, al disposar des d’un començament amb un assessorament personal i individualitzat. Els serveis jurídics del COIB tenen àmplia experiència i son especialistes en dret sanitari i responsabilitat professional.

En tercer lloc, s’evita un possible conflicte d’interessos entre la defensa del centre, d’altres professionals involucrats en el sinistre, i la de les col·legiades/ats durant el procés, que, en ocasions, poden mantenir estratègies de defensa i interessos completament oposats i dissidents.

La pòlissa de RCP no ha de confondre’s amb l’assegurança que disposen els centres (públics i privats). En cap cas, l’assegurança del centre allibera a l’infermer/a de l’obligació legal de tenir subscrita la pòlissa d'RCP.

Què fan els serveis jurídics del COIB?

És un servei d’orientació i assessorament jurídic personalitzat en l’àmbit civil i penal en relació a tots aquells aspectes o incidents relacionats o derivats de l’exercici professional de les col·legiades i col·legiats que afecten a la seva responsabilitat professional. Inclou la defensa jurídica en qualsevol procediment civil o penal de responsabilitat civil professional que es derivi d’un sinistre emparat per la pòlissa d'RCP.

Cal reservar hora prèviament?

Sí. Per tal de reservar hora per a una assessoria presencial i/o telefònica amb el servei jurídic del COIB, cal que els col·legiats/des contactin via telefònica amb l’Àrea d’Atenció Col·legial per telèfon o correu electrònic.

Quina és la obligació de la col·legiada/t?

La col·legiada/t té l’obligació de prestar la col·laboració necessària per a la defensa, comprometent-se a atorgar els poders i l’assistència personal que siguin necessàries i a facilitar tota la informació i documentació que se li requereixi per part dels serveis jurídics.

Estic coberta per la pòlissa si treballo per compte propi?

Sí, sempre que sigui en el desenvolupament propi de l’activitat professional o especialitat sanitària, tal i com aquestes es defineixen a la Llei d’Ordenació de les Professions Sanitàries que motiva la seva adscripció al COIB.

La pòlissa cobreix si en el moment del sinistre no estava col·legiada?

No. La pòlissa és inherent a la col·legiació que, per altra banda, és obligatòria per a l’exercici de la professió infermera. En aquest cas no estaria coberta la responsabilitat civil professional.