FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) té contractada amb la companyia Agrupación Mutual Aseguradora (AMA) l’assegurança de Responsabilitat Civil Professional que cobreix a tots els col·legiats/des exercents del COIB que tinguin aquesta opció inclosa a la quota col·legial.  

Descarrega't la pòlissa de responsabilitat professional 

Pòlissa de Responsabilitat Civil Professional

Què és?

La pòlissa de Responsabilitat Civil Professional és una assegurança obligatòria que cal que els col·legiats/des en exercici tinguin contractada, per respondre dels riscos en què puguin incórrer davant de possibles negligències professionals en l’exercici de la professió infermera, tant en l’àmbit civil com penal.

És obligatòria?

La subscripció de la pòlissa de RCP és una obligació legal, perquè així ho recull l’ordenament jurídic: tant en l’article 46 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’Ordenació de les Professions Sanitàries (LOPS); com a l’article 9 de la Llei catalana 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de les professions titulades i dels Col·legis Professionals; i a l’article 65 apartat c dels Estatuts del COIB.

El COIB recomana l’adhesió voluntària dels col·legiats/des exercents a la pòlissa de RCP que té subscrita de forma col·lectiva amb AMA, quedant així emparats de l’obligació legal i coberts amb el pagament de la quota col·legial, essent aquesta adscripció al col·legi professional obligatòria.

Què cobreix?

La pòlissa de RCP cobreix la responsabilitat civil professional dels col·legiats/des al COIB en el desenvolupament propi de la seva activitat professional o especialitat sanitària, tal i com aquestes es regulen a la Llei d’Ordenació de les Professions Sanitàries que motiva la seva adscripció al COIB.

Tal i com es concreta en les condicions especials de la pòlissa (que prevalen en tot cas, i en particular en cas de diferència, error o divergència amb les establertes a continuació), aquesta cobreix la responsabilitat civil professional de l’assegurat en front a tercers, derivada de danys i perjudicis causats en l’exercici de la seva professió, tal i com la professió ve regulada en la reglamentació vigent. I especialment queden inclosos els danys que tinguin el seu origen en: Errors, excessos o desviacions en la avaluació, diagnòstic o tractament. S’inclou igualment la realització dels següents mètodes alternatius: acupuntura, auriculoteràpia, osteopatía, reiki, ioga i tècniques de relaxació, cromoterapia, iridología, fitoterapia, reflexologia podal, naturopatia, homeopatia, flors de Bach, quiromassatge, magnetoterapia, kinesiologia, mesoterapia, terapia craneosacral i realització de piercing.

Sumes assegurades i cobertures (tal i com es concreta en les condicions particulars de la pòlissa (que prevalen en cas tot cas, i en particular en cas de diferència, error o divergència amb les establertes a continuació):

  • Màxim de capital assegurat: 3.500.000,00€
  • Límit per sinistre i any assegurat: 350.000,00€
  • Termini: 3 anys, des del dia 01/01/2016, i prorrogable per anualitats si no hi ha preavís
  • Inhabilitació professional: 4.000,00€ al mes, màxim de 24 mesos, amb el límit pro mig ingressos salarials dels últims 12 mesos
  • Assistència legal davant agressions: límit per sinistre 6.000,00€

La pòlissa també cobreix l’assistència jurídica davant les agressions físiques o psíquiques sofertes per l’assegurat en el desenvolupament de la seva activitat professional com a infermer/a.

La principal novetat de la pòlissa és el servei de protecció de la vida digital que permetrà la possibilitat de cancel·lar o modificar la informació relativa a la integritat personal i professional dels col·legiats/des que pugui aparèixer a internet.

Les cobertures de la pòlissa inclouen la defensa jurídica, mitjançant els serveis jurídics del COIB, a qui l’assegurança delega i faculta expressament la gestió i defensa en qualsevol procediment judicial que es derivi d’un sinistre emparat per la pòlissa.

Què faig en cas de sinistre?

Com actuar en cas de rebre una reclamació judicial/extrajudicial per presumpta negligència professional o si sóc víctima d’agressions físiques i/o psíquiques en la meva activitat professional o si vull cancel·lar/modificar la informació que apareix a internet?

En cas de tenir alguna incidència, rebre reclamació judicial/extrajudicial o notificació judicial civil o penal, en relació a una possible negligència professional, o si has sofert una agressió en el desenvolupament de la teva l’activitat professional, o si vols cancel·lar/modificar la informació relativa a la teva integritat personal i professional que apareix a internet, si us plau posa’t en contacte el més aviat possible amb l’Àrea d’Atenció Col·legial del COIB, per reservar dia i hora amb els serveis jurídics, presencial o telefònica.

T’agrairem que ens facis arribar la documentació rebuda, si és el cas, per tal de que els advocats puguin veure prèviament de què es tracta, valorar-ne la seva urgència i articular convenientment i amb temps la defensa.

Els terminis als processos judicials són improrrogables. Les citacions i notificacions que es reben dels jutjats estan subjectes a terminis molt estrictes, bé perquè en un determinat termini s’ha de donar resposta o bé perquè s’assenyala un determinat dia per a la pràctica de les actuacions per les quals s’ha estat citat. Per aquest motiu, es molt important no deixar passar un sol dia sense contactar amb el COIB. 

*Per a més informació sobre la pòlissa de RCP, podeu descarregar-la fent clic aquí o contactar amb el Servei d’Atenció Col·legial.

Qui té dret a la cobertura de la pòlissa d'RCP?

Tenen dret a la cobertura de la pòlissa i es consideren “Assegurats”, les/els titulades/ts, en situació d’alta exercent o alta exercent amb jubilació parcial al COIB.

L’assegurança de Responsabilitat Civil Professional és una obligació inherent de l’activitat professional infermera, dona cobertura tant si aquesta es desenvolupa per compte d’altri –relació laboral- com si ho és en exercici lliure –professional lliberal o autònom-, essent indiferent que la activitat professional es dugui a terme en els serveis públics com privats.

Quin àmbit geogràfic cobreix?

Cobreix tots els sinistres esdevinguts a qualsevol país del món, excepte Estats Units, Canadà i territoris associats, sempre i quant el desplaçament hagi estat comunicat i acceptat per A.M.A. i es tracti d’actes aïllats que no formin part de l’activitat quotidiana del professional sanitari, qui haurà sempre i en tot cas de desenvolupar la seva activitat habitual en territori espanyol.
 
Si es tracta de participació en seminaris, congressos o simposis. Així com atenció, intervenció o tractament de infermeria en compliment del deure d’ajuda, s’amplia en qualsevol lloc del món.

En tot cas, A.M.A. indemnitzarà únicament en euros i a Espanya.

Quin període de temps està cobert?

La pòlissa té una vigència de 3 anys, des de l’1 de gener del 2016, i prorrogable per anualitats si no hi ha preavís. Per tant cobrirà les reclamacions per sinistres ocorreguts durant el període de vigència de la pòlissa i sempre que el sinistre esdevingui mentre els col·legiats/des es trobin en situació d’alta exercent o alta exercent amb jubilació parcial al COIB.

Per què és convenient utilitzar els serveis jurídics del COIB i no els del centre de treball?

Són moltes les raons que ho fan aconsellable. En primer lloc, perquè la pòlissa cobreix la defensa jurídica per part dels serveis jurídics del COIB en qualsevol procediment judicial que es derivi d’un sinistre emparat per la pòlissa. En segon lloc, perquè la pròpia dinàmica del procés penal així ho aconsella al disposar d’un primer moment d’un assessorament personal i individualitzat. Això pot evitar un possible conflicte d’interessos entre la defensa del centre i la dels col·legiats/des durant el procés.

No s’ha de confondre amb l’assegurança que els centres (públics i privats) han de tenir també. En cap cas l’assegurança del centre allibera a l’infermer/a de l’obligació legal de tenir subscrita la pòlissa d'RCP.

Què fan els serveis jurídics del COIB?

És un servei d’orientació i assessorament jurídic personalitzat en l’àmbit civil i penal en relació a tots aquells aspectes o incidents relacionats o derivats de l’exercici professional de les col·legiades i col·legiats que afecten a la seva responsabilitat professional. Inclou la defensa jurídica en qualsevol procediment civil o penal de responsabilitat civil professional que es derivi d’un sinistre emparat per la pòlissa d'RCP.

Cal reservar hora prèviament?

Sí. Per tal de reservar hora per a una assessoria presencial i/o telefònica amb el servei jurídic del COIB, cal que els col·legiats/des contactin via telefònica amb l’Àrea d’Atenció Col·legial per telèfon o correu electrònic.

Quina és la obligació de la col·legiada/t?

La col·legiada/t té l’obligació de prestar la col·laboració necessària per a la defensa, comprometent-se a atorgar els poders i l’assistència personal que siguin necessàries i a facilitar tota la informació i documentació que se li requereixi per part dels serveis jurídics.

Estic coberta per la pòlissa si treballo per compte propi?

Sí, sempre que sigui en el desenvolupament propi de l’activitat professional o especialitat sanitària, tal i com aquestes es defineixen a la Llei d’Ordenació de les Professions Sanitàries que motiva la seva adscripció al COIB.

La pòlissa cobreix si en el moment del sinistre no estava col·legiada?

No. La pòlissa és inherent a la col·legiació que, per altra banda, és obligatòria per a l’exercici de la professió infermera. En aquest cas no estaria coberta la responsabilitat civil professional.

Quines teràpies alternatives estan incloses com activitat professional a la cobertura de la pòlissa?

La pòlissa descriu el risc assegurat com a “teràpies alternatives” aportant un catàleg de les mateixes: acupuntura, auriculoteràpia, osteopatia, reiki, ioga i tècniques de relaxació, cromoteràpia, iridologia, fitoteràpia, reflexologia podal, naturopatia, homeopatia, flors de Bach, quiromassatge, magnetoteràpia, kinesiologia, mesoteràpia, teràpia craneosacral i realització de piercing.