FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

Qui té dret a la cobertura de la pòlissa d'RCP?

Tenen dret a la cobertura de la pòlissa i es consideren “Assegurats”, les/els titulades/ts, en situació d’alta exercent o alta exercent amb jubilació parcial al COIB.

L’assegurança de Responsabilitat Civil Professional és una obligació inherent de l’activitat professional infermera, dona cobertura tant si aquesta es desenvolupa per compte d’altri –relació laboral- com si ho és en exercici lliure –professional lliberal o autònom-, essent indiferent que la activitat professional es dugui a terme en els serveis públics com privats.

Quin àmbit geogràfic cobreix?

Cobreix tots els sinistres esdevinguts a qualsevol país del món, excepte Estats Units, Canadà i territoris associats, sempre i quant el desplaçament hagi estat comunicat i acceptat per A.M.A. i es tracti d’actes aïllats que no formin part de l’activitat quotidiana del professional sanitari, qui haurà sempre i en tot cas de desenvolupar la seva activitat habitual en territori espanyol. Si es tracta de participació en seminaris, congressos o simposis. Així com atenció, intervenció o tractament de infermeria en compliment del deure d’ajuda, s’amplia en qualsevol lloc del món.

En tot cas, A.M.A. indemnitzarà únicament en euros i a Espanya.

Quin període de temps està cobert?

La pòlissa té una vigència de 3 anys, des de l’1 de gener del 2016, i prorrogable per anualitats si no hi ha preavís. Per tant cobrirà les reclamacions per sinistres ocorreguts durant el període de vigència de la pòlissa i sempre que el sinistre esdevingui mentre els col·legiats/des es trobin en situació d’alta exercent o alta exercent amb jubilació parcial al COIB.

Per què és convenient utilitzar els serveis jurídics del COIB i no els del centre de treball?

Són moltes les raons que ho fan aconsellable.

En primer lloc, perquè la pòlissa inclou les despeses i costos derivats de la defensa jurídica, que és encomanada als serveis jurídics del COIB, en relació a qualsevol procediment judicial que es derivi d’un sinistre emparat per la pòlissa.

En segon lloc, perquè la pròpia dinàmica i particularitats d’un procediment judicial així ho aconsella, al disposar des d’un començament amb un assessorament personal i individualitzat. Els serveis jurídics del COIB tenen àmplia experiència i son especialistes en dret sanitari i responsabilitat professional.

En tercer lloc, s’evita un possible conflicte d’interessos entre la defensa del centre, d’altres professionals involucrats en el sinistre, i la de les col·legiades/ats durant el procés, que, en ocasions, poden mantenir estratègies de defensa i interessos completament oposats i dissidents.

La pòlissa de RCP no ha de confondre’s amb l’assegurança que disposen els centres (públics i privats). En cap cas, l’assegurança del centre allibera a l’infermer/a de l’obligació legal de tenir subscrita la pòlissa d'RCP.

Què fan els serveis jurídics del COIB?

És un servei d’orientació i assessorament jurídic personalitzat en l’àmbit civil i penal en relació a tots aquells aspectes o incidents relacionats o derivats de l’exercici professional de les col·legiades i col·legiats que afecten a la seva responsabilitat professional. Inclou la defensa jurídica en qualsevol procediment civil o penal de responsabilitat civil professional que es derivi d’un sinistre emparat per la pòlissa d'RCP.

Cal reservar hora prèviament?

Sí. Per tal de reservar hora per a una assessoria presencial i/o telefònica amb el servei jurídic del COIB, cal que els col·legiats/des contactin via telefònica amb l’Àrea d’Atenció Col·legial per telèfon o correu electrònic.

Quina és la obligació de la col·legiada/t?

La col·legiada/t té l’obligació de prestar la col·laboració necessària per a la defensa, comprometent-se a atorgar els poders i l’assistència personal que siguin necessàries i a facilitar tota la informació i documentació que se li requereixi per part dels serveis jurídics.

Estic coberta per la pòlissa si treballo per compte propi?

Sí, sempre que sigui en el desenvolupament propi de l’activitat professional o especialitat sanitària, tal i com aquestes es defineixen a la Llei d’Ordenació de les Professions Sanitàries que motiva la seva adscripció al COIB.

La pòlissa cobreix si en el moment del sinistre no estava col·legiada?

No. La pòlissa és inherent a la col·legiació que, per altra banda, és obligatòria per a l’exercici de la professió infermera. En aquest cas no estaria coberta la responsabilitat civil professional.