FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

En aplicació del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les  persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant RGPD),  aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig de 2018, l’informem sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal.

La present Política de Protecció de Dades té com a objectiu facilitar la informació sobre com es recullen, tracten i protegeixen les seves  dades de caràcter personal.

El COIB assumeix el compromís de garantir la privacitat de l’usuari en tot moment i de no recollir informació innecessària. Així mateix, de conformitat amb el que estableix el RGPD es mantindrà el corresponent registre de tractament de dades personals. 

1. Responsable del tractament

 

 • Responsable: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)
 • Adreça: Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona. 
 • CIF: Q0866003G.
 • Telèfon: 93 212 81 08 i 900 705 705.
 • FAX: 93 212 47 74
 • Adreça electrònica: info@coib.cat
 • Delegat de protecció de dades (DPD): Jordi Verdaguer López    
 • Contacte DPD: dpd@coib.cat

 

2. Finalitat, legitimació i conservació del tractament de dades 

 

2.1. Finalitat

Quan les seves dades personals siguin recollides a través dels diferents formularis que trobarà a la web, serà necessari que faciliti, com a mínim, aquelles dades marcades amb un asterisc (*), acceptant expressament i de manera lliure i inequívoca que el tractament de les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, essent voluntària la inclusió de les dades restants.

En cas que no siguin facilitades totes les dades, el COIB no podrà acceptar ni gestionar el servei web, contacte, inscripció, consulta,  queixa, reclamació o denúncia que formuli.

El COIB no efectua tractaments de dades que suposin l’adopció de decisions automatitzades ni tampoc l’elaboració de perfils.

Les dades que ens faciliti a través d’aquest lloc web seran tractades amb les finalitats següents:  

I.- Contacte amb el COIB: gestionar el seu contacte amb el COIB, i en concret, amb la Borsa de Treball, amb les diferents vocalies de la corporació, amb la Biblioteca, amb les àrees d’interès professional del COIB (exercici lliure, recerca, formació, etc.), amb les assessories jurídiques i professionals, amb els Serveis Jurídics i Comptables, així com per a resoldre les queixes, denúncies i reclamacions formulades per part dels ciutadans.

II.- Gestió dels serveis del COIB: en relació amb l’anterior, les seves dades seran tractades per tal de gestionar, desenvolupar i complir amb els diferents serveis que ofereix el COIB com poden ser les assessories jurídiques i professionals per a col·legiades i col·legiats, la Biblioteca o la inscripció a esdeveniments, entre d’altres. 

III.- Registre i accés a l’àrea personal: gestionar el seu registre, accés i ús de l’àrea personal de la web reservada a les col·legiades i col·legiats i que seran tractades en funció de les finalitats per a les que es facilitin les dades com la de Finestreta única, la Borsa de treball, les inscripcions a formació, entre d’altres.

IV.- Butlletí digital: l’enviament per correu electrònic de les novetats i actualitzacions de la web del COIB, així com el nostre butlletí digital.

V.- Formació: gestionar les seves inscripcions a la formació del COIB, així com la gestió de la seva participació com a alumne en el curs, jornada, seminari, màster, etc.
VI.- Borsa de treball: gestionar el manteniment i el desenvolupament de la Borsa de treball.

VII.- Comunicacions comercials i promocionals: l’enviament de correus electrònics amb informació d’interès professional i no professional, com per exemple, serveis de valor afegit proporcionats pel COIB o tercers (assegurances, entitats bancàries, oci, etc.). Aquest tipus de comunicació només es dirigirà als usuaris que ho hagin autoritzat prèviament i de manera expressa.
En qualsevol moment l’usuari podrà donar-se de baixa d’aquest servei quan no estigui interessat en rebre comunicacions comercials o promocionals enviant un correu electrònic a info@coib.cat o dpd@coib.cat o mitjançant l’enllaç habilitat en aquestes comunicacions.

VIII.- Estadística: En els enviaments de correus electrònics per part del COIB es recull informació de tipus estadístic amb la finalitat de valorar l’èxit de les campanyes. En els formularis de la web també es recull informació estadística amb al finalitat d’analitzar per quines vies l’usuari ha conegut el servei. Aquestes dades es recullen amb una única finalitat estadística i són d’ús intern del COIB.

2.2. Legitimació

El tractament de les dades personals recollides a través d’aquesta pàgina web es basa en el consentiment de l’usuari quan entra les dades sol·licitades als formularis de la web del COIB i marca la casella corresponent d’acceptació de la Política de Protecció de Dades. Tanmateix la legitimació també es basa -o pot basar-se- en la satisfacció d’un interès legítim perseguit pel COIB, que es concreta en la millora contínua de l’eina o serveis web que ofereix al col·lectiu col·legiat en particular i a la ciutadania en general.

Aquest consentiment es podrà retirar en qualsevol moment de la manera prevista en la clàusula 5 d’aquesta Política de Protecció de Dades.

No obstant l’anterior, la legitimació del tractament de les dades personals recollides a través de la finestreta única així com dels formularis de denúncies, queixes i reclamacions és la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, la Llei 44/2006, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, els Estatuts de la corporació, Resolució JUS/2408/2009, de 21 d’agost, i les altres normatives sectorials que puguin ser d’aplicació.  

Inventari de tractaments de dades personals del COIB  

https://www.infermeravirtual.com/cat/el_projecte/ficha/politica_de_proteccio_de_dades

https://www.espaipujades350.com/ca/politica-de-proteccio-de-dades/

2.3. Conservació de les dades
 

Les dades facilitades es conservaran durant el temps estrictament necessari per a les finalitats del tractament i fins que existeixi un interès mutu en mantenir la finalitat del mateix, sempre i quan l’usuari no hagi revocat el seu consentiment, i en tot cas, seguint com a criteri el principi de minimització de dades contemplat a la normativa aplicable.

Els criteris que s’aplicaran per a la conservació de les dades proporcionades per l’usuari seran les següents: obligació legal; duració de la relació contractual, si s’escau, i les responsabilitats derivades d’aquesta relació; sol·licitud de supressió de les dades personals per part dels interessats.

Quan el seu ús ja no sigui necessari, les dades personals seran bloquejades i quedaran a disposició de les autoritats competents durant el temps i als efectes legals establerts en la normativa aplicable. Un cop transcorregut aquest termini, es procedirà a la supressió de les dades aplicant les mesures de seguretat adequades. 

3. Destinataris de les seves dades

El COIB només comunicarà les seves dades amb el seu consentiment inequívoc previ o en compliment d’obligacions estatutàries, contractuals i legals.

Les dades poden ser cedides, d’acord amb la Llei al Consejo General de Enfermeria, al Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya i a les Administracions Públiques competents així com també quan sigui necessari per complir amb obligacions legals i estatutàries. 

A la nostra pàgina web no hi ha cap enllaç que permeti la comunicació de les seves dades a qualsevol altra entitat o empresa.
Tampoc es transfereixen les seves dades personals a un tercer país o organització internacional. Arribat el cas, serà informat prèviament de la transferència i de les condicions de la mateixa i, en particular, sobre l’existència o manca d’una decisió d’adequació de la Comissió respecte del tercer país o organització internacional.

4. Exercici dels seus drets

Podrà exercir els drets que s’exposen a continuació mitjançant un escrit adreçat al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona, a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades o per correu electrònic a l’adreça dpd@coib.cat.

Per exercir els drets, acompanyi a la seva sol·licitud una còpia del DNI o document acreditatiu de la seva identitat. L’exercici dels seus drets és gratuït.

Dret d’accés

Pot sol·licitar la confirmació sobre si el COIB està fent un tractament de les seves dades personals o no, i en cas afirmatiu, dret a accedir a les dades personals i a la següent informació: 

 • Finalitat del tractament
 • Categories de dades personals
 • Destinataris o categories de destinataris als que s’han comunicat o es comunicaran les dades personals, en particular els destinataris en tercers països o organitzacions internacionals
 • Si és possible, el termini previst de conservació de les dades personals, si no és possible els criteris utilitzats per a determinar aquest termini.

Dret de rectificació

Pot sol·licitar la modificació de les seves dades personals inexactes o incorrectes. També pot sol·licitar que es completin les dades personals que siguin incompletes.

Dret de supressió («dret a l’oblit»)
Pot sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals. El COIB suprimirà les seves dades personals quan concorri alguna de les següents circumstàncies:

 • Les dades personals ja no siguin necessàries en relació amb la finalitat per a la qual van ser recollides o tractades; 
 • L'interessat retiri el consentiment en que es basa el tractament; 
 • L’interessat exerceixi el dret d’oposició al tractament; 
 • Les dades personals s’hagin tractat il·lícitament; 
 • Les dades personals hagin de suprimir-se pel compliment d’una obligació legal; 
 • Les dades personals s’hagin obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació. 

L’anterior no serà d’aplicació quan el tractament de les seves dades sigui necessari per: 

 • Exercir el dret a la llibertat d’expressió i informació; 
 • Compliment d’una obligació legal; 
 • Raons d’interès públic en l’àmbit de la salut pública; 
 • Finalitats d’arxiu d’interès públic, finalitats d’investigació científica o històrica o finalitats estadístiques; 
 • Per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions. 

 

Dret de limitació
Pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades quan es compleixi alguna de les següents condicions: 

 • Quan impugni l’exactitud de les dades personals, durant el termini en que el COIB verifiqui l’exactitud de les mateixes 
 • Quan el tractament sigui lícit però s’oposi a la supressió de les seves dades i sol·liciti la limitació del seu ús
 • Quan el COIB ja no necessiti les seves dades per la finalitat del tractament, però vostè les necessiti per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions 
 • Quan s’hagi oposat al tractament de les seves dades per motius relacionats amb una situació particular, mentre verifiquem si els motius legítims del COIB pel tractament prevalen sobre els seus. 

 

Dret d’oposició

Pot sol·licitar que el COIB no realitzi un tractament de les seves dades de caràcter personal per a finalitats concretes quan aquest tractament es realitzi en base a un interès legítim. Si s’oposa a aquest tractament, el COIB deixarà de tractar les seves dades personals per a aquestes finalitats, llevat que existeixin causes justificades per a realitzar aquest tractament o llevat que el tractament sigui necessari per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions. 

Dret a la portabilitat
Quan el tractament de les seves dades personals es basi en el consentiment o en l’execució d’un contracte i el tractament es realitzi per mitjans automatitzats, té dret a rebre les dades personals que hagi facilitat al COIB en format electrònic

5. Possibilitat de retirar el consentiment
 

Quan la licitud del tractament de les dades personals es basi en haver obtingut el consentiment, podrà retirar-lo en qualsevol moment. La revocació del consentiment no afectarà a la licitud del tractament realitzat amb anterioritat a la retirada del mateix.

Per exemple, vostè ens dona el seu consentiment per a tractar les seves dades personals en introduir voluntàriament les dades sol·licitades en els formularis d’aquesta web i quan envia un correu electrònic a info@coib.cat.

En altres casos, la legitimació del tractament de les dades personals ve donada perquè el tractament es necessari per al compliment d’un contracte, una obligació legal, una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable o, per la satisfacció d’un interès legítim perseguit pel responsable sempre que sobre aquest interès no prevalgui l’interès o els drets i llibertats fonamentals de l’interessat.

Pot retirar el seu consentiment mitjançant un escrit adreçat al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona, a l’atenció del delegat de protecció de dades o per correu electrònic a l’adreça dpd@coib.cat.. 

6. Veracitat, exactitud i actualització de les dades facilitades
 

L’usuari garanteix que les dades facilitades són verdaderes, exactes, complertes i actualitzades, essent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

És important que per a què puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que es produeixi alguna modificació, en cas contrari, no responem de la veracitat de les mateixes. 

El COIB no es fa responsable de la Política de protecció de dades respecte les dades personals que pugui facilitar a tercers mitjançant els enllaços disponibles a la nostra pàgina web. 

Aquesta Política de Protecció de Dades podrà ser modificada per adaptar-la als possibles canvis normatius o jurisprudencials sobre dades de caràcter personal, i per tant s’exigeix la seva lectura sempre que ens faciliti les seves dades a través de la pàgina web.

7. Seguretat de les dades personals
 

Amb l’objectiu de vetllar per la seguretat de les seves dades personals, l’informem que hem adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals subministrades, segons la seva naturalesa i les circumstàncies del tractament, amb l’objectiu d’evitar, en la mesura del possible i segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua i els tractaments o accessos no autoritzats.

8. Reclamacions

Si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa pot contactar o presentar una reclamació a: 

 • El delegat de protecció de dades dpd@coib.cat  o, 
 • Davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seva adreça postal: C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, C.P. 08008 Barcelona, http://apdcat.gencat.cat/ca/inici

9. Política de galetes o cookies

¿Què són les galetes o cookies?

Les galetes o cookies són arxius que les pàgines web emmagatzemen en el navegador de l’usuari que les visita, necessàries per aportar a la navegació web avantatges en la prestació de serveis interactius.

Tipus possibles de galetes o cookies

 • Cookies de sessió: Són un tipus de cookies dissenyades per obtenir i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a una pàgina web, i no queden registrades en el disc de l’usuari.
 • Cookies persistents: Són un tipus de cookies les dades que queden emmagatzemades en el terminal, i s’hi pot accedir i tractar-les durant un període de temps, definit pel responsable de la cookie, que pot anar des d’uns minuts a diversos anys.

Les galetes o cookies també poden ser:

 • Pròpies: Són cookies generades per la pròpia pàgina web que s’està visitant.
 • De tercers: Són cookies que es reben en navegar per aquella pàgina web, però que han estat generades per un tercer servei que està hostatjat.

 

Finalitats de les galetes o cookies:

 • Finalitats tècniques: Són necessàries per al funcionament de la pàgina web. Se les denomina també “estrictament necessàries”. Fan possible el control de tràfic des del servidor a múltiples usuaris a la vegada, la identificació i l’accés com a usuari del sistema, la seguretat, etc.
 • Personalització: Fan possible que cada usuari pugui configurar aspectes com el zoom amb el qual desitja veure la pàgina web, la configuració de l’idioma o compartir continguts, per exemple.
 • Anàlisi o rendiment: Permeten mesurar el nombre de visites i els criteris de navegació de diferents àrees del web de forma anònima.

   

Ús de galetes o cookies


www.coib.cat utilitza les galetes o cookies següents:

Per a finalitats tècniques, de personalització i d’anàlisi; en concret, cookies de Google Analytics i ShareThis.

 • Cookies d’anàlisi: Són les que permeten al seu responsable el seguiment i l’anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als quals estan vinculades. La informació recollida per mitjà d’aquest tipus de cookies s’utilitza en la medició de l’activitat del lloc web, aplicació o plataforma, i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris dels esmentats llocs, aplicacions i plataformes, amb la finalitat d’introduir millores en funció de l’anàlisi de les dades d’ús que fan els usuaris del servei.
 • Estrictament necessàries: Les cookies estrictament necessàries permeten a l’usuari navegar per la pàgina web i usar-ne les funciones essencials. Aquestes cookies no recullen cap informació sobre la seva navegació que pugui ser utilitzada per a accions de màrqueting.

 

Cookie Duració Proveïdor Descripció
ASPNET Session Fins que l'usuari tanca el navegador COIB Identificació del visitant per oferir millores en la navegació
cb-enabled 365 dies COIB Recordar que ja s'ha tancat el missatge de cookies
_utma persistent Google Permetre que el servei de Google Analytics reculli estadístiques anònimes sobre l’ús del nostre web.
_utmb 30 minuts Google Permetre que el servei de Google Analytics reculli estadístiques anònimes sobre l’ús del nostre web.
_utmc Sessió Google Permetre que el servei de Google Analytics reculli estadístiques anònimes sobre l’ús del nostre web.
_utmz 6 mesos Google Permetre que el servei de Google Analytics reculli estadístiques anònimes sobre l’ús del nostre web.
_utmt 10 minuts Google Permetre que el servei de Google Analytics reculli estadístiques anònimes sobre l’ús del nostre web.

 


Com desinstal·lar les galetes o cookies

Si vols esborrar del teu navegador les cookies enregistrades per www.coib.cat, aquí tens les instruccions per a diversos navegadors:

 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies 
 • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
 • Firefox: http://support.mozilla.org/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
 • Safari: http://support.apple.com/kb/ph11920 (en anglès)4
 1. Entra al menú Safari > Preferències
 2. A la secció Privacitat, prem el botó Detalls
 3. Selecciona el lloc web que emmagatzema les cookies i prem Eliminar, o prem Eliminar Tots per esborrar totes les cookies