FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

La Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, com a màxim representant del Sistema de Gestió de la Qualitat, és qui manifesta les línies bàsiques que configuren la seva política de qualitat, que són les següents:

  • Orientació a la col·legiada: la col·legiada és l’eix de la nostra activitat professional, l’origen i destí dels nostres serveis. La seva satisfacció ha d’ésser el nostre objectiu bàsic, l’assoliment de la qualitat a través de l’acompliment dels requisits i la millora continua és el nostre repte permanent.

És per això que l’entitat, a través de la certificació del seu sistema de qualitat d’acord amb la norma UNE EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015, vol afermar i consolidar la gestió dels seus processos i assolir el reconeixement i valoració de les seves col·legiades.

  • Professionalització i implicació de tot el personal: les persones que integren l’equip humà de l’entitat, són els transmissors bàsics i l’instrument clau del sistema de gestió de la qualitat, implicant des de la Junta de Govern fins a tots els col·laboradors de les diferents àrees i àmbits de l’entitat.

Això comporta la necessitat de sensibilitzar i implicar a tot el personal de l’entitat: les persones que realitzen tasques d’atenció directa a la col·legiada, com aquelles que participen en altres projectes de l’entitat, com les que donen suport i recolzament intern al projecte de qualitat. S’ha de potenciar la formació i preparació del personal i també procurar establir els canals de comunicació i participació interna necessaris.

  • Èmfasi en la millora contínua: així mateix, el sistema de gestió de la qualitat, a través de diferents instruments (la planificació o la mesura a través d’indicadors), integra el canvi i l’adaptació als seus processos, potenciant la millora contínua en el desenvolupament de les seves activitats, per tal d’oferir un servei cada dia millor i més adient a les necessitats de la col·legiada.

El COIB tractarà totes les queixes, suggeriments, agraïments, i reclamacions i denúncies com una oportunitat de millora en la prestació dels serveis a la col·legiada, amb el compromís ferm de  registrar-les i donar  resposta a totes les demandes de les col·legiades amb la màxima celeritat.

Tanmateix, es treballa per l’adequada gestió ambiental per tal de contribuir a la millora continua de la societat amb el respecte al medi ambient, la prevenció de la contaminació i l’acompliment dels requisits legals que en són d’aplicació. 

  • Pla estratègic de la Política de Qualitat: la Política de Qualitat està basada en el Pla Estratègic  elaborat per la Junta de Govern, que contempla els eixos vertebradors de la línea d’actuació a seguir pel COIB i  que són 

1) Projecció Social, basada en:

Projectar el nou perfil professional de la infermera
Projectar els valors de l’acció infermera
Projecció social del coneixement infermer
Promoure accions de valor social

2) Coneixement Infermer, facilitant la difusió dels programes de formació infermera:

Noves eines per a la pràctica professional
Programes de formació
Nova estructura acadèmica dels estudis superiors
Iniciatives de recerca

3) Millora Professional, fomentant el compromís personal en:

Òrgans de participació
Gestió de carrera professional individual
Impuls per a l’accés a responsabilitats de gestió sanitària
Serveis professionals

4) Millora Corporativa, expressada en:

Bon govern i reputació corporativa
Direcció per objectius
Sistema d’informació
Pla de Comunicació
Política de presència al territori
Recursos humans
Comportament social responsable 

Consulta el Document de Qualitat del COIB