El lloc web http://www.coib.cat és un domini d'internet de titularitat del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (en endavant COIB).

Els continguts, organització i elecció d’enllaços han estat dirigits per la Gerència del COIB.

Recomanacions d’accés:

  • Internet Explorer 10 o superior, Mozilla/Firefox 47 o superior
  • Resolució mínima de 1024x768 px

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts d’aquesta web sense citar el seu origen o autorització.

1. Informació general

En compliment de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en especial del que disposa l’article 10, li informen de les següents dades identificatives:

Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona

c/Pujades número 350
08019 Barcelona
Telèfons: 93 212 81 08 i 900 705 705
Fax: 93 212 47 74
CIF núm. Q0866003G
Correu electrònic info@coib.cat


El COIB és una corporació professional de dret públic, d’acord amb el que estableix la Llei 7/2006, de 31 de maig els seus estatuts estan inscrits amb el número I/B-2 al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya, els quals es van aprovar per l’Ordre de 30 d’octubre de 1986 (DOGC número 909, de 2 de novembre de 1987).

La web del COIB consta d’una part pública on apareix informació específica per les col·legiades/ats  i de caràcter general de la professió infermera.

La reproducció, còpia, ja sigui parcial o total, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb els continguts i la informació d’aquesta pàgina web sense haver obtingut l’expressa autorització del COIB és una infracció castigada per la legislació vigent.

El COIB es reserva el dret d’actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, com també de limitar i impedir-hi l’accés, ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia.

L’ús d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’usuària de la pàgina web (en endavant l’Usuària) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per COIB, en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la pàgina web.

L’Usuària es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei, amb el present Avís Legal, amb les condicions particulars de certs serveis i amb els altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats per al coneixement de l’Usuari, com també amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic. A aquest efecte, l’Usuària ha d’abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits i lesius dels drets i interessos de tercers.

La responsabilitat de l’ús de la informació continguda en la pàgina web és de l’Usuària.

2. Enllaços

COIB rebutja qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web no elaborades pel COIB i, especialment, sobre els continguts dels enllaços publicats a la seva pàgina web. La funció dels enllaços que apareixen és exclusivament la d'informar l'usuària de l'existència d'altres fonts d'informació sobre un material a Internet.

3. Responsabilitats

El COIB queda eximit de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se de la captació i ús per part de tercers de les informacions, de la publicitat i d’opinions facilitades pels usuaris a la pàgina web.

El COIB no es fa responsable en cap cas dels continguts, informacions o imatges que no depenguin de la pàgina web, ni estiguin gestionats pel COIB.

Aquest lloc web té com a objectiu principal informar a la professió infermera col·legiada, i per això els continguts del mateix són de caràcter informatiu i orientatius, per tant no han de ser considerats com assessorament legal o infermer.

La informació continguda en aquest web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per vetllar per la seva veracitat i actualització.

El COIB es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts del web sense prèvia notificació.

El COIB no es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris del lloc web, en no poder garantir la inexistència de virus o altres elements lesius en els seus continguts.

4 .Condicions per pagaments i anul·lacions

CONDICIONS DE PAGAMENT GENERALS

Per formalitzar la inscripció s’haurà d'abonar el 100% de l’import de la matrícula del curs, que s’haurà de fer efectiu mitjançant targeta bancària.

CONDICIONS PARTICULARS D'ANUL·LACIÓ

Una vegada realitzat el pagament de la matrícula ,si l’alumne no pot fer el curs, haurà de comunicar la baixa per escrit al Col·legi com a mínim 10 dies abans de l’inici de l’activitat. En cap cas es retornarà l’import de la matrícula si la notificació d’anul·lació no es duu a terme en el termini establert. Així mateix, la devolució de la totalitat de l’import es farà a la mateixa targeta bancària a la que s’ha fet el pagament.

El Col·legi es reserva el dret d’anul·lar aquelles activitats que no arribin a l’ocupació mínima establerta així com canviar les dates previstes per necessitats organitzatives i de desenvolupament, en aquest cas es retornarà la totalitat de l’import abonat a la mateixa targeta bancària a la que s’ha fet el pagament.

5. Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions generals, així com les condicions particulars de qualsevol dels serveis d'aquest portal, es regeixen per la Llei Espanyola. En cas de conflicte o reclamació en relació amb aquesta web, les parts se sotmeten, amb renúncia a qualsevol altre fur, a l'arbitratge institucional de dret del Tribunal Arbitral de Barcelona, de l'Associació Catalana per l'Arbitratge, al qual s'encarrega la designació de l'àrbitre o àrbitres i l'administració d'arbitratge, obligant-se des d'ara al compliment de la decisió arbitral.