FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
  Inscripció tancada
  El període d'inscripcions està tancat.
  del  dimecres 17 d’octubre 2018  fins el  dimecres 22 de maig 2019

  dimecres, de 9.30 a 13.30 h i de 15 a 18 h

  Facultat d'Infermeria de la UdG. Campus Centre

  2700 €

  Descripció

  Per més informació fer clic aquí 

  Objectius

  – Adquirir competència bàsica i específica en l’àmbit de les cures de la infermeria perioperatòria, mitjançant la incorporació de coneixements, habilitats i actituds per donar una atenció integral, segura i de qualitat a la persona afectada per un procés quirúrgic i sotmesa a una anestèsia.
  – Millorar les competències genèriques i específiques per tenir cura experta de les persones que se sotmeten a un procés quirúrgic aprofundint en les diferents especialitats quirúrgiques i les noves tecnologies.
  – Proveir les organitzacions sanitàries de professionals infermers amb una excel·lent competència professional en l’àrea quirúrgica.

  Mòdul teòric:
  – Conèixer l’estructura, el funcionament i l’organització del treball d’infermeria de l’àrea quirúrgica.
  – Conèixer el funcionament de l'utillatge general i el material propi de cada especialitat quirúrgica.
  – Identificar les funcions pròpies, delegades i de col·laboració del professional d’infermeria en l’àrea quirúrgica.
  – Integrar-se en l’equip multidisciplinari.
  – Planificar, coordinar, aplicar i avaluar el procés de cures d'infermeria integral i individualitzada de persones en procés perioperatori.
  – Desenvolupar el paper de la infermeria quirúrgica basat en el compromís ètic, la responsabilitat i la recerca de la qualitat.
  – Identificar els diferents tipus d’instrumental quirúrgic per especialitats.
  – Capacitar per a la instrumentació específica per especialitats.
  – Integrar-se en l'equip multidisciplinari de l'àrea quirúrgica i reconèixer la importància que hi té el rol infermer.
  – Demostrar l'aplicació del raonament lògic en la presa de decisions professionals.
  – Iniciar processos d'autoaprenentatge per cobrir noves necessitats formatives derivades de la pràctica professional.

  Mòdul pràctic
  – Adquirir habilitats pràctiques en els procediments més habituals de les diferents àrees de la unitat: quiròfan, reanimació i esterilització.
  – Adquirir habilitats pràctiques de comunicació i ús de les TIC.